Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Ansøgning om sommerferieaktiviteter 2018

 

Retningslinjer for sommerferieaktiviteter for børn og unge.

  1. Formål

Formålet med sommerferieaktiviteterne er

  • At alle børn og unge får mulighed for oplevelser og samvær inden for idræt, kultur- og fritidsliv i sommerferien
  • At skabe interesse for foreningsaktiviteter og fritidstilbud i Svendborg Kommune
  • At profilere Svendborg som en kommune med et alsidigt kultur-, fritids- og foreningsliv
  1. Målgruppe

Aktiviteterne henvender sig børn og unge.

Som udgangspunkt skal aktiviteten være et tilbud, der er åbent for alle, og der skal ikke være krav om særlige forudsætninger for at kunne deltage.

  1. Hvem kan søge

De folkeoplysende foreninger kan søge tilskud fra puljen til sommerferieaktiviteter.  Der gives et tilskud til foreningen på kr. 90 pr. aktivitetstime samt eventuelt et beløb til dækning af materialeudgifter.

Efter udløb af ansøgningsfristen 15. marts fordeler Folkeoplysningsudvalget puljemidlerne blandt ansøgerne. I prioriteringen af ansøgninger og tilskud lægges vægt på, at der er mangfoldighed i det samlede sommerferietilbud.

I relation til puljemidlernes størrelse vil der kunne forekomme reduktion i forhold til det ansøgte.

  1. Deltagerbetaling

Der må maksimalt opkræves et deltagergebyr på 25 kr. pr. time, såfremt foreningen søger tilskud.

Dog kan der i ganske særlige tilfælde opkræves et højere gebyr, hvis Folkeoplysningsudvalget godkender det.

  1. Børneattester

Der skal indhentes børneattest på de instruktører, der medvirker ved aktiviteterne.

  1. Præsentation af tilbud

Øvrige foreninger og kulturinstitutioner får tilbud om at indgå i en fælles præsentation af ferietilbuddene.

  1. Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales indtil 15. september og når foreningen har fremsendt opgørelse af timeforbrug, bilag for materialeindkøb samt oplysninger om antal fremmødte.

Foreningen skal desuden meddele, hvor mange af deltagerne, der er egne medlemmer, og hvor mange der kommer udefra.

Regnskabet for sommerferieaktiviteterne forelægges Folkeoplysningsudvalget til godkendelse i oktober måned.

 

Ansøgningsblanket

FOU – sommerferieaktiviteter 2018 indb