Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Svendborg Karateskole Kyokushinkai

Kontakt

Østre Havnevej 23, 2.sal

5700 Svendborg

Telefon: 62222336

E-mail: svendborg@kyokushin.dk

Webside: www.svendborg.kyokushin.dk

Formand

Marie Svendsen

Kasserer

Nikolai sta

Rømerparken 4

5700 Svendborg

Telefon: 62207121 62232999

E-mail: oesta@post.tele.dk