Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Foreningers samarbejde med folkeskolen/den åbne skole

 

Nu er der mulighed for at søge midler til samarbejdet mellem den folkeoplysende forening – idrætsforeningerne – og skolerne.

Læs mere nedenstående:

 

http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen/

 

Her et lille udpluk:

Hvad er formålet med ordningen?

Puljen har til formål at fremme folkeoplysningen i Danmark inden for nærmere definerede indsatsområder (se nedenfor).

Sådan vurderes din ansøgning

Der kan søges om tilskud på mellem 15.000-200.000 kr. til mindre projekter, der ligger inden for et af nedenstående indsatsområder:

 • Folkeoplysningens samarbejde med folkeskolen/åben skole
  Indsatsområdet retter sig mod projekter, hvor foreninger m.v. arbejder med at realisere et samarbejde med folkeskolen som led i åben skole, herunder har fokus på organiseringen, øget viden (videndeling) og kompetenceløft
 • Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet
  Indsatsområdet er rettet mod projekter fx socialt udsatte børn og unge, flygtninge, handicappede eller andre for hvem deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige foreningsliv er uvant.

Der vil herudover blive lagt vægt på følgende kriterier:

 • At projektaktiviteterne har relation til de generelle formål for folkeoplysende virksomhed om fremme af demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.
 • At den aktive målgruppe for projektet har en vis størrelse.
 • At effekten af projektet er af en væsentlig størrelse og fx. rækker ud over selve projektet.
 • At projektet har lokal forankring.
 • At det ansøgte beløb har en fornuftig størrelse set i forhold til ansøgningens samlede finansiering og til den samlede puljes størrelse.