Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Nye retningslinjer for kursustilskud

 

Foreningerne i Svendborg Kommune kan nu i samarbejde med andre foreninger selv arrangere kurser og anvende egne kursusledere.

I punkterne 10 til 13 kan læses om det nye tiltag, som netop er godkendt af Folkeoplysningsudvalget efter indstilling fra Svendborg Idræts Samvirke.

 

RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD TIL FORENINGERNES

LEDER –, INSTRUKTØR – OG TRÆNERUDDANNELSE

1. Ansøgerens leder-, instruktør- og trænerarbejde skal foregå i en forening under SIS.

2. Ansøgeren skal være ulønnet i foreningsarbejdet samt være fyldt 16 år.

3. Der ydes et tilskud til kursusbeløbet på 750 kr. pr. døgn – dog max. 2.500 kr. pr. kursus. Tilskud kan ikke overskride faktiske udgifter.

Der ydes maximalt 10.000kr. pr. forening pr. år. Såfremt en forening består af flere afdelinger kan der ydes 10.000 kr. pr. afdeling såfremt aktiviteten i afdelingen har eget landsforbund.

Tilskud til transport ydes svarende til offentlig transportudgift eller km tilskud til statens laveste sats. Udgifter skal dokumenteres med bilag.

4. Kursusprogram og kvitteringer for afholdte udgifter eller kopi heraf (ikke en tilfældig ”lap”) skal altid vedlægges ansøgningen ellers vil ansøgningen IKKE blive behandlet.

5. Samtlige rubrikker på ansøgningsskemaet skal udfyldes.

6. Ansøgningsskema med tilhørende dokumentation indsendes til SIS kasserer senest 31.12 i det år kurset er afholdt – afregning sker i januar det følgende år og evt. restafregning efter repræsentantskabsmødet i marts.

7. Såfremt der ved regnskabets afslutning henstår et restbeløb i kursusregnskabet fordeles restbeløbet forholdsmæssigt til de ansøgninger der har overskredet max beløb for udbetaling pr. forening.

8. SIS bestyrelse kan hvert år på første møde efter regnskabets afslutning regulere ovennævnte satser.

SIS bestyrelse kan i særlige tilfælde (f.eks. kurser i udlandet) yde større tilskud end ovennævnte hvis særlige forhold gør sig gældende. Bestyrelsen skal i disse tilfælde være enig.

9. Ansøgningsskema skal underskrives af foreningsformand / afdelingsformand og hovedkasserer. Tilskud indsættes på foreningens konto i bank eller giro og fordeles internt i foreningen af klubbens hovedkasserer.

 

Kurser udbudt og etableret af èn eller flere foreninger i fællesskab, hjemhørende i Svendborg Kommune.

 

10. Der kan tillige ydes tilskud til foreningskurser – hvis en eller flere foreninger i fællesskab ønsker at samle og dygtiggøre instruktørere/trænere/ledere i foreninger med samme idrætsgren/samme aktivitetsområder.

Det kan være med en kursusinstruktør/ foredragsholder udefra eller fra en af de udbydende foreninger.

Dette betyder således, at foreninger selv kan etablere kurser, dog med den betingelse, at foreningen/foreningerne indbyder de andre foreninger med samme idræt/aktivitetsområder i Svendborg Kommune eller samarbejder med foreninger fra andre kommuner.

 

11. Formålet med, at en eller flere foreninger i fællesskab, udbyder kurser, er et ønske om relevant faglig opkvalificering, videndeling samt leder-/træner-/instruktørudvikling med mulighed for etablering af netværker foreningerne imellem.

12. Det er en forudsætning for kursets godkendelse, at dette ledes af en instruktør/underviser med stor faglig viden på området, at aflønningen til underviseren holdes på et niveau, der svarer til, hvad andre udbydere af tilsvarende/sammenlignelige kurser yder og at der for den arrangerende forening/gruppe af foreninger et tale om et non profit kursustilbud.

13. Vil man være sikker på, at kurset opfylder betingelserne for at være tilskudsberettiget, vil det være en god ide at indsende kort ansøgning med formål, kort kursusbeskrivelse, timetal, pris, instruktør m.m. til Svendborg Idræts Samvirke. Forhåndsansøgning er dog ikke et krav.

Opfylder kurset betingelserne, betyder dette, at foreningerne kan søge tilskud til betaling af deltagergebyr i forhold til de gældende regler herfor.

14. Ansøgning om tilskud til foreningsudbudte kurser søges på ansøgningsskema, der findes på www.sis-svendborg.dk under: -> skemaer og andet -> ansøgningsskemaer og info vedr. Svendborg Idræts Samvirke.

 

 

 

Det skal bemærkes, at SIS på bestyrelsesmødet den 4. december 2014 vedtog, at 2015 er et forsøgsår, hvorefter en evaluering af principper for kursustilskud foretages.

 

 

 

Vedtaget på Svendborg Idræts Samvirkes bestyrelsesmøde den 26. januar 2015.

 

Godkendt  på Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2015