Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Foto - bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde i SIS 07.02.2022

 

Til stede: Karin Olsen, Heidi Bruun, Ove Boenæs, Preben Juhl Rasmussen, Jens Pedersen, Bente Skytte, Jacob Kramer, Hans Ole Olsen, Herdis Linde Jensen, Jens Myrup Thomsen,, Jan Find Petersen og Charlotte Troensegaard

Afbud: Ib Oldrup, Brian Lorenzen, Rico Busk Henrik Dyrebjerg

  1. Formanden bød velkommen og dagsorden godkendt
  2. Præsentationsrunde blandt de tilstedeværende
  3. Repræsentantskabsmødet 1. 11 2021 er underskrevet af formand og dirigent
  4. Repræsentantskabsmøde 2022, afholdes i Bølgen 30.3.2022 kl 19.00.

Karin og Jens M. Thomsen sørger for indkaldelse 3 uger før mødet

Peter Bang foreslås som dirigent

Jørgen Nielsen og Peter Bang vil gerne fortsætte som revisorer

På valg er: Jacob Kramer, Ove Boenæs, Rico Busk, Heidi Bruun, Jens Pedersen, Hans Ole Olsen og Charlotte Troensegaard

Jacob, Ove, Heidi, Jens, Hans Ole er villige til genvalg

Formanden forhører sig om Ricos holdning

Charlotte overvejer

Der skal findes 2 suppleanter, v. Karin Olsen

Der vil blive et lille indslag om L 22, v Mikkel og Bjarne

A.h.t coronasituation, vil der blive krævet tilmelding til mødet

  1. Facilitetsprocessen 2022, frist for ansøgninger 28. februar 2022

Jens  Myrup Thomsen orienterede.

  1. Prisfesten, der afholdes en coronaversion 26.2.2022 kl. 10-13 på Rådhuset.
  2. Nyt fra formand.

Kultur og fritid har fået ny formand, Hanne Ringgaard Møller.

SIS har skrevet til udvalget, at man mener det er vigtigt at fastholde de to årlige formandsmøder, et i begyndelsen af året og et i efteråret.

Chefen for kultur og fritid Søren Thorsager er fratrådt sit job pr 31.1.2022.

SIS planlægger at udsende en ”behovsundersøgelse” til klubberne i løbet af efteråret.

  1. Nyt fra udvalg

a. Folkeoplysningsudvalget v. Jan Find Petersen

Idrætspolitikken skal opdateres, arbejdet påbegyndes efter L 22, i.e. august 22.

Efter L 22 skal det vurderes, ”hvad bragte Landsstævnet, som vi kan arbejde videre med”

I forhold til budget 2022 arbejdes der pt. på overførselsbehov fra 2021.

Man foreslår at pengene bruges til spændende tiltag i det folkeoplysende arbejde.

Fra SIS, der er en del penge i talent og kursuspuljen, som grundet corona ikke er blevet brugt. De folkeoplysende foreninger har haft ekstra udgifter til værnemidler, sprit osv det foreslås derfor, at foreningerne kan søge om midler derfra til at dække disse udgifter.

Birgit S. Sørensen er udtrådt af FOU, i hendes sted er indtrådt Karin Olsen

Det foreslås at SPULT fremover bliver et fast pkt. på SIS dagsorden.

b. Eliteråd v.Karin Olsen og Heidi Bruun

Team Danmark aftalen udløber pr 31.12.2022 og skal genforhandles

Sfb har forslag til pilotprojekt vedr. sportsklasserne. Er bedt om at komme med oplæg.

c. Haludvalget

Næste møde 10.2.2022. SIS skal fremover kun have eet medlem i udvalget

Det skal drøftes om Haludvalget fremover kun kan støtte hal-aktiviteter / eller også

out-door aktiviteter.

d. Administrationen v Jens Myrup Thomsen

Nyt udvalg … ny politisk ledelse

Invitation til Bevægelsesseminar 22/3, tilmelding til JMT

Man søger frivillige, som vil hjælpe flygtningefamilier til en aktiv fritid. Henvendelse til      Avin Mesbah tlf 28 90 56 02

9. Eventuelt

Ove Boenæs orienterede om at alle regnskaber var godkendte og underskrevet

  1. Møderække:  30/ 3 repræsentantskabsmøde og SIS konstituerende møde.

Derefter 27/4 – 12/5 – 15 /6 – 18/8 – 12/9 – 25/10 -29/11

 

Charlotte 8/2-2022