Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS, august 2017

 

 

Bestyrelsesmøde i Svendborg Idrætssamvirke

Mandag den 14. august 2017 kl. 17.30 i Thurø Sejlklub, Gambøt, Thurø.

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Ove Boenæs, Jan Find Petersen, Jacob Kramer, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Bent Pedersen, Anders Jensen, Bjarne Abildtrup, Niels Kildelund (kun punkt 1-2-3)
Fraværende med afbud:  Karin Olsen, Herdis Linde Jensen, Michael Bisbo
Deltagelse under punkt 2. Hans Sørensen, DGI

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser. – PJR
Dagsorden godkendt.

 

  1. Evaluering og fremtidig organisation struktur på Svendborg Sportsfestival.

Input vedr. fremtidig organisation/struktur v/Direktør Hans Sørensen fra DGI.

Hans gav en redegørelse for baggrunden omkring Sportsfestivalen, forløbet gennem årene og hvordan det fremtidige arbejde kunne forløbe og de udfordringer, der bliver frem mod Landsstævnet i 2021.

Der er fremsendt ansøgning om fremtidige midler til Sportsfestivalen til det kommunale budgetmøde, med tilskud over en flerårig aftale 2018-2019-2020, mod Landsstævnet. Tilskuddet skulle gerne kunne lønne et årsværk på en medarbejder tilknyttet arrangementet. Der forventes svar fra Svendborg Kommune i løbet af oktober måned.

Efter Hans´ input forløb en bred drøftelse omkring udfordringerne for SIS og hvorledes et årsværk kunne udnyttes.

SIS arbejder videre med processen. SIS forretningsudvalg og Sportsfestivalens styregruppe er tovholdere for det videre forløb i samspil med DGI Fyn

Der indkaldes snarest til et møde omkring den fremtidige struktur og organisering med afholdelse af en

årlig Sportsfestival, udmeldes snarest muligt.

Opfølgende netværksmøde den 24/8 kl. 19-21 er indtil videre aflyst.

 

  1. Oplæg til nye kriterier for hhv. kursus- og talentpuljen – JFP/PJR

Talentpuljeudvalget har afleveret færdigt oplæg, til næste møde skulle Kursuspuljeudvalget  også være færdig.

Til det næste møde vedlægges begge oplæg dagsordenen.

 

  1. Mulig udbygning af Svendborg Tennishal – BA

Oplægget præsenteret.

SIS bemærker, at det stigende behov for øgede driftsmidler tilskrives Lokaletilskudskontoen i Folkeoplysningsudvalget

SIS anbefaler, at der laves budget for egenfinanciering  af projektet

SIS anbefaler ligeledes at der arbejdes videre med projektet

 

  1. Opfølgning på ekskursion til DGI-Landsstævnet i Aalborg – JFP/CT/BS/BA

De fra SIS bestyrelsen, der deltog i Ålborg, gav egne oplevelser og indtryk på besøgsdagen.

Basis for mange ideer, der kan bruges i planlægningen i udviklingen af Landsstævnet i Svendborg.

 

  1. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. det fremtidige arbejde med Svendborg Kommunes Idrætspolitik.

I arbejdsgruppen deltager:

Jan Find Petersen

Jacob Kramer

Bjarne Abildtrup

+ evt. suppleant Preben og Jørn

 

  1. Nyt fra Eliterådet – NK

Eliterådet har besluttet at udvide rådet med 1 repræsentant fra hver af de prioriterede klubber.

Preben indtræder samtidig som repræsentant for alle idrætsklubberne under SIS.

 

  1. Nyt fra Kultur og FritidBA

Opstart på forberedelse/planlægning af L-2021 i Svendborg.

Der nedsættes en organisation omkring Landsstævnet, en politisk styregruppe, ledelsesmæssig styregruppe og daglig ledelse. En projektleder ansættes.

Nyt vedr. organisationsændringerne i administrationen + nye medarbejdere på kultur- og fritidsområdet.

Orientering givet. Bl.a. ansættes en kultur- og fritidskonsulent

Energitjek i klubhuse er blevet tilbudt til foreninger med egne klubhuseI-lokaler.  På nuværende tidspunkt er modtaget 8 ansøgninger

I arealeffektiviseringsprojektet arbejdes der  på, at spare midler for Svendborg Kommune

 

  1. Nyt fra FUPJR/OB

Ansøgninger til talentpuljen

Svendborg Basket U-14 Hold                                                                                                             5.000,-

Svendborg Basket henvendelse om ansøgning med udgifter til transport fra tidligere år blev afvist

Opfølgning på formandsmødet 22. juni.

Godt og positivt møde, hvor vi holder fast i de nuværende puljer, arbejdet med Svendborg Sportsfestival Landsstævnet og samarbejdet med DGI.

 

  1. Nyt fra FOUJFP

Der afholdes møde på mandag

Bl.a. drøftelse omkring E-sport i foreningslivet. Folkeoplysningsudvalget har temamøde om området.

 

  1. Eventuelt

Intet

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Gudmehallerne Stærkærvej 1, 5884 Gudme, tirsdag den 12. september kl. 17,00.