Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 13. august 2015

 

 

SIS bestyrelsesmøde torsdag den 13. august 2015 i Svendborg Golfklub

 

Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Birgit Sørensen, Niels Kildelund, Jørn Hansen, Charlotte Troensegaard, Anders Jensen og Karin Olsen

 

Afbud: Michael Jensen, Jacob Kramer, Herdis Linde Jensen og Elise Hansen

 

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

 2. Idrætsfesten 2015

Orientering om forløbet indtil nu, tilmeldt ca. 165 personer.

Kandidater til priser – Talent-Klub-Foreningsleder fundet, priserne klar til uddeling

SIS og Svendborg Kommune ser frem til et godt arrangement

 

3 .Revision af Idrætspolitiken

Jan Find præsenterede projektforløbet – mødeplan er udarbejdet

Repræsentation fra SIS:

Birgit Sørensen

Karin Olsen

Preben Juhl Rasmussen

Der skal vælges 4 personer fra foreningslivet, sendes ud til klubberne via mail

Opstart 22. september 2015, Idrætspolitiken skal være klar januar 2017

 

4. Samarbejde med Center for Ejendom og Teknisk Service om arealanvendelse

Der er lavet en Ejendomsstrategi og Handleplan for udnyttelse af faciliteterne i Svendborg Kommune.  SIS og Folkeoplysningsudvalget forventes inddraget, såfremt resultaterne indikerer behov for ændringer i forhold til idrætsfaciliteterne.

Der startes op i Egebjerg-Ulbølle.

 

5. Tankefuld Rideklub

Orientering

 

 6. Nyt fra Forretningsudvalget

Uddeling fra Talentpuljen

Thurø Sejlklub 2 sejlere VM i Feva jolle 2 x 1.500,-                     kr. 3.000

 

Henvendelse fra Dansk Minigolf Union, der søger en samarbejdsklub til etablering af Minigolfklub i Svendborg.

Kontakt SIS, såfremt din klub er interesseret. kontakt@sis-svendborg.dk

 

 7. Nyt fra Forvaltningen

Elise har ferie – ingen repræsentant fra Svendborg Kommune

 

 8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Nye klubber godkendt:

Anshin – kampsport og selvforsvar

Tved Motionscykelklub Anno 2015

Vandhund Sydfyn har fået udvidet deres lokaletilskud

JF gav orientering om uddelte midler til klubberne efter ansøgning – både fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje samt fra Renoveringspuljen for klubhuse. Se nærmere herom på SIS-hjemmesiden under “Folkeoplysningsudvalget.”

Ændring i SIS vedtægter er godkendt

Haludvalget har indstillet til Folkeoplysningsudvalget, at Haludvalgets fremtid drøftes i en arbejdsgruppe med relation til området. Kommissorium for arbejdsgruppen er udarbejdet hertil.

Der er ikke lagt op til besparelsesforslag over for Idrætsområdet i budget 2016

 

 9. Åben for tilføjelse

Karin Olsen indtræder i Haludvalget i stedet for Erik Jørgensen

Birgit Sørensen indtræder i arbejdsgruppen vedrørende Haludvalget.

Efter ansøgning: Bestyrelsen godkendte Anshin som ny klub i SIS. Klubben er godkendt i Folkeoplysningsudvalget.

 

10. Eventuelt

Indlagt nyt møde i september 28. september 2015 – stedet kommer senere

 

 

Referat

Ib Oldrup