Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 19.02.2018

 

Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Idræts Samvirke
Mandag den 19. februar 2018 kl. 17.00 i Skårup Kultur og Idrætscenter

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup. Jan Find Petersen, Bent Pedersen, Herdis Linde Jensen, Olsen, Jacob Kramer, Anders Jensen, Jørn Hansen, Bjarne Abildtrup

Fraværende: Michael Bisbo, Niels Kildelund, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR
Dagsorden godkendt.

 

2. Svendborg Sportsfestival 2018 –  JFP/CT/IO/JK/PJ
Der er afholdt styregruppemøde den 31. januar 2018, en del af mødet var med Kulturel Samråd v/Claus Bjerregård. Der blev drøftet det fremtidige samarbejde med kulturen som fremover bliver en del af Sportsfestivalen. Kulturen kunne byde ind med tanker og ideer til fremtidig deltagelse som holdes indenfor de økonomiske rammer, der er afstukket for 2018.

Der skal ses på nyt fælles navn fra 2019, dækkende sporten, det øvrige folkeoplysende område og kulturen.

Anden del af mødet var planlægning af KICK-OFF netværksmødet, som afholdes den 26. februar kl. 19,00 – 21,00. Indbydelse er sendt til klubberne.

Arbejdet for projektlederne er kommet godt i gang og der er igangsat arbejde med at søge fonde.

Der er kommet ny bjælke på SIS-hjemmeside, Sportsfestival, med klik til de aktiviteter der sker.

Overførsel af sportsfestivalens beløb og endeligt regnskab fra SG er lavet og under afslutning.

 

3. Forberedelse af SIS’s repræsentantskabsmøde i 2018, 19. marts i kantinen på Svendborg Rådhus – PJR

De 4 reviderede regnskaber for 2017 blev forelagt bestyrelsen.

Driftsregnskab, godkendt af bestyrelsen.

Under Talentpuljen er der modtaget kr. 175.870 for 2018 og bestyrelsen godkendte, at Folkeoplysningsudvalget ansøges om, at beløbet fordeles som medlemstilskud til klubberne, da det ansøgte beløb for 2017 var betydelig mindre end forventet.

Kursuspuljen har mærket nedgang i antal ansøgninger i forhold til de seneste år. Mange klubber har i 2017 deltaget i foreningsudvikling, hvilket formentlig har været en markant grund for det mindre antal ansøgninger. En bred drøftelse omkring kursusmuligheder og klubbernes brug af puljen kunne tages op på Netværksmødet og SIS´srepræsentantskabsmødet.

Lånekassen. Afdragene i året er betalt, ingen restancer. Vi mangler ansøgninger fra klubberne i 2017, Godkendt.

Forslag til vedtægtsændringer, nyt navn + valg af suppleanter til bestyrelsen. Dagsorden + program i øvrigt.

Godkendt af bestyrelsen, sendes ud til klubberne i den kommende uge.

.

4. Samarbejdsaftale angående en styrket integrationsindsats af flygtningebørn i foreningslivet – BA

Information fra BA omkring samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp givet. Svendborg Kommune lægger resurser i og bidrager med konsulenttimer for at få flygtningebørn ind i foreningslivet.

Der startes ud med et netværksmøde efter sommerferien.  SIS støtter, at Svendborg Kommune arbejder videre med rammerne og vender tilbage herefter.

 

 

5. DIF-undersøgelse – JFP

Drøftelse af mulige fokusområder for SIS i 2018.

Svendborg er gået frem stort set på al parametre,  jfr. undersøgelsen.

Foreningernes tilfredshed med samarbejde med kommunen er Svendborg nr. 47 ud af 93 kommuner, hvilket er lige i midten, men det kunne være relevant at undersøge, hvorfor vi ikke netop her ligger højere, idet SIS betragter samarbejdet med Svendborg Kommune som særdeles godt.

Det tages op i Folkeoplysningsudvalget, om der skal laves en undersøgelse i foreningerne, for at få en bedre belysning af eventuelle udfordringer i samarbejdet.

 

6. Møde ml. Kultur- og fritidsforvaltningen og formændene fra SIS, FOU, Haludvalget og Kultur- og fritidsudvalget, samt Kultur og Fritidschefen 19. marts kl. 16,00. – JFP + PJR.

SIS er opmærksom på, at der vil blive fremlagt oplæg til besparelser på kulturområdet- og fritidsområdets budget 2019.

Mødets indhold kan være:

Arbejdet med Bevæg dig for livet – kommune

Fastholdelse af tilskudsordninger til foreningerne

Der opfordres til at bibeholde det økonomiske tilskud til projektledere for Svendborg Sportsfestival og lade det være forankret i Folkeoplysningsudvalget, hvor projektets aktører netop findes.

SIS har fortløbende opmærksomhed på udfordringerne i forbindelse med 25-års-reglen.

 

7. Idrætsfest i Rottefælden 2017/2018 

Arbejdet skal i gang for sommerens arrangement med fastsættelse af dato for afvikling.

Arrangementet er et fællesarrangement med Svendborg Kommune v/Bjarne Abildtrup.

Arbejdsgruppe nedsat dags dato med deltagelse fra SIS: Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen og Ib Oldrup.

 

8. Nyt fra FU – OB/PJR

.Ansøgninger til Talentpuljen.

Nedenstående blev bevilget:

Svendborg Sund Sejlklub, 2 sejlere VM-deltagelse 2018 – kr. 10.000,-
Thurø Sejlklub, 1 sejler EM i Z00m 2018  – kr.   5.000,-

GOG, et hold U10 drenge uofficielt DM –  kr.   2.500,-

GOG, et hold U-10 piger uofficielt DM – kr.   2.500,-

Motorcross klubben, Sara deltagelse EM og VM – kr. 25.000,-

 

9. Nyt fra FOU – JFP

En gammel tilskudsordning med Ulbølle Efterskole tages op til ajourførelse på førstkommende møde i folkeoplysningsudvalget.

Bestyrelsen blev bedt om at fremkomme med ideer, tanker og inspiration til oprettelse af nye initiativpuljer i Folkeoplysningsudvalget

Følgende blev foreslået:

Forsøg med tilbud til 0 – 3 årige og deres forældre.

Forsøg med at inddrage 15 – 19 årige i at udvikle egne ønsker om foreningstilbud

Forsøg med foreningsaktiviteter målrettet specielle grupper

Ideerne tages med til Folkeoplysningsudvalget.

 

10. Nyt fra Kultur og Fritid – BA

Efter ønske fra SIS er der udarbejdet en foreningskalender med årets aktiviteter og møder.

Den er etableret under Svendborg Kommune under Svendborg.dk/foreningskalender

Der blev orienteret om nyopslåede stillinger

 

11. Eventuelt

Mødet med Haludvalget er flyttet til torsdag den 17. maj 2018 i Svendborg Golf Klub

JK orienterede om Svendborg Sportsakademi. Netværksmøde afholdes lørdag den 17.2 og indbydelse er udsendt til klubberne.

 

Næste møde:

Repræsentantskabsmødet mandag den 19. marts 2018.

 

HUSK: Der bliver konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter repræsentantskabsmødet

________________________________________________________________________________