Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 20.08.2019

REFERAT
Afbud fra: Charlotte Troensegaard, Jakob Kramer, Bente Skytte, Ove Boenæs, Anders Jensen og
Lars Hansen
Af hensyn til forplejning, opfordres man til, at melde afbud i god tid, så vi kan nå at afbestille mad
Mødet indledtes med en præsentation af golfklubben v/ Jan Find
Ad 1 Dagsorden godkendt, og Heidi valgtes til mødeleder. Karin ønskede at tilføje et punkt til
dagsordenen: Indhold til formandsmøde den 03.09.2019. Punkt 5A
Ad 2 Evaluering af SPULT v/ Martin Brems og Jan Find
Bilag er vedhæftet referatet
Ad 3 Nyt fra FU v/ Karin Olsen
Ansøgning fra Thurø Sejlklub – tilskud 5000,-
Ansøgning fra Thurø Sejlklub – tilskud 6000,-
Ansøgning fra Svendborg Atlet Club – tilskud 250,-/udøver. Vi udbeder os navne på udøverne
Der arbejdes på et nyt og bedre system, til håndtering af ansøgninger.
Ad 4 Nyt fra Eliterådet v/ Heidi.
Der har ikke været afholdt møde siden sidste SIS-møde
Ad 5 Nyt fra FOU v/ Jan Find.
Der afholdes møde i FOU den 29. august 2019
Ad 5A Punkter til møde med formændene for: Kultur- og Fritidsudvalget, SIS, Fritidschefen,
Folkeoplysningsudvalget og Haludvalget den 03.09.2019:
-Behandling af langsigtede ønsker fra foreningerne
-Prioritering af anlæg – samarbejde mellem SIS og kommunen/byrådet
-IdrætsForum og Bevæg Dig for Livet.
I forlængelse af dette punkt, fortæller Karin, at der er indkaldt til møde med Jens Thomsen den
28.08.2019, for at drøfte det videre arbejde med IdrætsForum. Jens vil blive inviteret til næste SIS
møde, for at give en status på Bevæg Dig for Livet og IdrætsForum.
Ad 6 Intet nyt fra Haludvalget
Ad 7 Nyt fra Kultur og Fritid v/ Bjarne Abildtrup
Bjarne fortalte, at der er ansat en elev pr 01.09.2019. Derudover vil afdelingen forsøge at få
idrætsfaglige kandidater til at indgå i arbejdet i Kultur og Fritid.
Der bliver arbejdet med prisfesten den 2. november. Der er søgt sponsorater, og på nuværende
tidspunkt har man fået 200.000,-.
Arbejdsgruppen holder møde den 2. september.
Ad 8 Eventuelt.
Jan Find foreslog, at vi på hvert møde, følger op på tidligere punkter fra referatet,
så forslag/beslutninger der har været drøftet, bliver fulgt op.
Karin foreslog, at vi holder en kursusdag for bestyrelsen, så vi får mulighed for, at fordybe os i et
emne.
Hvordan er SIS´s fremtid
-Vaner
-Rationalisering
-Opfølgning på aftaler
Stikord til kursusdagen sendes til Karin
Møde med SIKO Odense. Karin aftaler møde med Pernille Egedal
Vi aftalte, at SIS mødereferater udsendes, og har man kommentarer/rettelser, skal man melde
tilbage inden 5 dage. Ellers betragtes referatet som godkendt, og skal ikke godkendes på
kommende møde. Efter fristen på 5 dage, bliver referatet lagt på SIS´s hjemmeside.
Ad 9 Kommende mødedatoer
18.09.2019 Rollo
24.10.2019 SfB
18.11.2019 SG
12.12.2019 Julemøde
Referent: Birgit Sørensen