Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 21. januar 2016

 

Bestyrelsesmøde i SIS, torsdag den 21. januar 2016 på Svendborg Rådhus

 

Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Charlotte Troensegaard, Niels Kildelund, Elise Hansen, Jakob Kramer, Birgit Sørensen, Michael Jensen

 

AFBUD: Anders Jensen, Karin Olsen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt – enkelt rettelse punkt 6.

 

  1. Jan Rask præsentation af byggeprojekt for squashhal i Svendborg

Fremlæggelsen er taget til efterretning omkring det nye projekt

Evt. nyt i projektet præsenteres på næste møde.

 

  1. Revision af Idrætspolitiken

Der arbejdes i grupperne. Næste fællesmøde er den 8.februar 2016

 

  1. Sportsfestival 2016

Stor opbakning til Kickoff-mødet den 7.1. Der arbejdes indenfor rammen på 100.000 kr.

Nyt stormøde den 25.2. kl. 18.30-21.00 og 6.4. kl. 18.30-21.00,

Der arbejdes videre omkring en VISION og mod kulmination den 18.6

Foreningerne skal vise, hvad der sker på Sydfyn og få flere borgere i aktive – også på tværs mellem foreninger og blandt yngre og ældre.

 

  1. Drøftelse omkring Repræsentantskabsmødet 14. marts 2016

Vedtægter: En drøftelse omkring vore vedtægter og eventuelle vedtægtsændring tages op på næste møde, såfremt disse skal med på Repræsentantskabsmødet 14. marts 2016.

Regnskab: Regnskaberne 2015 er nu revideret. Ove Boenæs redegjorde nærmere for tallene.

Der er udbetalt kr. 95.000  fra Talentpuljen i 2015 og der er søgt for kr. 120.000.

Ansøgt Kursustilskud kr. 282.000 til ansøgninger fra 250 personer. 183.000 udbetales som 1. rate, eventuelt yderligere udbetaling på kr. 97.000, sker når Repræsentantskabsmødet har godkendt restudbetalingerne. Vor balance falder med ca.kr. 400.000, der hidrører fra ekstraordinært udbetalt medlemstilskud til foreningerne i 2015.

Lånekassen figurerer med kr. 820.000 og der er lånt kr. 433.000 til 14 foreninger, ingen restancer.

Valg til bestyrelsen: Listen 2016 med de personer der er på valg forelagt, foreløbig tilsagn fra alle. Endelig accept på genopstilling/afgang til valget 2016 meddeles på næste møde den 23. februar.

Peter Bang som formand og Mogens Brandt som revisor afgår. Kaj Kruse accept som forslag til dirigent.

 

  1. Status for frivillig fredag

JF gav en orientering omkring nuværende arbejde med frivillig fredag, bilag uddelt.

En kommunal arbejdsgruppe udarbejder oplæg til foreningerne.

 

  1. Nyt fra Forretningsudvalget

Ansøgning til Talentpuljen godkendt:

GOG U18 drenge-piger kr. 750 pr. deltager i alt kr. 21.750,-

Tidligere forelagt ansøgning til endelig godkendelse:

Svendborg Golf Klub Asger Bech kr. 3000,-

 

  1. Nyt fra Forvaltningen

Elise gav en orientering omkring de nuværende arbejdsopgaver, bl.a. omkring nye tiltag, Game i Svendborg, et samarbejde til Områdefornyelsesprogrammet – Liv i min by.

Kulturministeriet har 10 mill. til fremme af Integritet i Idrætten og Idræt for udsatte, der startes samarbejde med Ungekontakten og foreninger omkring fritidspaslignende tilbud.

Fin omtale omkring Fritidspas, og samarbejde med foreningslivet

 

  1. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Indbydelse til foreningsdeltagelse i sommerferieaktiviteter er lagt på www.sis-svendborg.dk  Der er lidt  flere midler til rådighed i 2016

Repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og udvalget vedrørende Idrætspolitiken ha været på Breddeidrætskonference i Taastrup. Blandt meget andet blev man præsenteret for et meget spændende og velstruktureret tiltag i Roskilde Kommune omkring den åbne skole contra foreningslivet.

 

  1. Åben for tilføjelser

NK: Eliterådet aftalen med Team Danmark skal underskrives den 10. februar 2016. Aftalen er politisk godkendt.

Der er afholdt klubaften for de prioriterede klubber 20.1.16.

Har vi fat i alle de klubber, som har unge mennesker, der kan komme i betragtning til Talentudviklingspulje? Emnet tages op på næste bestyrelsesmødmøde.

 

JK: Havde et kort indlæg omkring etableringen af Svendborg Sportsakademi, med et bæredygtigt tilbud til de unge mennesker, som går på en ungdomsuddannelserne.

Projektet præsenteres på næste møde.

HLJ: Klubberne i Midtbyhallen mangler en formel brugerrepræsentation i forhold til hallens ledelse. Jan Find viderebringer ønsket herom.

 

  1. Eventuelt

Intet at bemærke.

 

Næste møde

Tirsdag den 23. februar 2016 i SG-Huset ved Svendborg Idrætscenter

 

Referat

Ib Oldrup