Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 23.02.2016

 

REFERAT 

Afbud fra Jørn, Charlotte, Michael og IB

Ad 1 Dagsorden godkendt

 

Ad 2 Jakob redegjorde for oplægget og tankerne bag Svendborg Sportsakademi

Der er stiftende generalforsamling den 25.02.16.  Bestyrelsen skal bestå af 6 personer; 2 fra hver

Gruppe.

 

Ad 3 Jan redegjorde kort for status på revision af Idrætspolitikken. På generalforsamlingen bliver der lagt op

til orientering/drøftelse for de deltagende foreninger.

 

Ad 4 Jakob orienterede om status på Sportsfestival 2016. Der arbejdes med en model, hvor der etableres 3

lokationer for aktiviteter: SG-Huset, Centrumpladsen og Frederiksøen.

Der vil være aktiviteter op til festivalen, der kulminerer den 18.06.

Talentprisen vil blive overrakt på Festivalen.

 

Ad 5 Det er annonceret, at vi afholder repræsentantskabsmøde den 14. marts

Omkring vedtægtsændringer er der forslag til nogle mindre formuleringsændringer.

Charlotte, Ove, Herdis, Jakob, Michael, Peter og Birgit er på valg. Peter ønsker ikke genvalg.

Både Michael og Birgit vil gerne afløses af nye medlemmer.

Revisor Mogens Brandt er på valg, og ønsker ikke genvalg.

Forslag til nye kandidater – Michael Bisbo, Tved og Steen Kaj, SH

 

Ad 6 Elise orienterede om det meget store projekt der er sat i søen, for at afdække udnyttelsesgraden af

kommunens ejendomme, og en analyse af behov for faciliteter fremadrettet.

 

Ad7 Ingen ansøgninger til godkendelse.

Preben gav en kort orientering omkring squashklubbens ansøgning. Konklusionen blev, at vi ikke

ændrer prioriteringen fra 2. til 1. prioritet, idet vi mangler dokumentation vedr. projektets økonomi.

 

Ad 8 Udvalget har besluttet, at vi følger samme koncept som sidste år, dog med den forskel, at vi ser begge

afdelinger af revyen i år.  I pausen vil leder- og foreningsprisen blive overrakt.

 

Ad 9 Elise deltager i Netværksmøder i kommunen.

 

Ad 10 Jan oplyste, at der ikke er besparelser i budgettet. Hallerne kunne dog godt have brugt 5 mio.kr,

i lighed med de penge der blev bevilget sidste år.

Der arbejdes på at få etableret et brugerforum for de foreninger der holder til i Midtbyhallen.

I forlængelse af den debat der har været omkring afholdelse af Landsstævne i Svendborg i 2021,

afholdes der et uformelt møde, hvor alle interesserede kan møde op, den 29.02 kl 16.30.

 

Ad 11 Team Danmark aftalen er underskrevet i GOG.

Niels kunne fortælle, at Eliterådet er ved at finde deres ben at stå på.

 

Evt.    Næste møde er mandag den 14. marts 16 – Repræsentantskabsmøde

Konstituerende møde planlagt til tirsdag 22. marts kl. 17,00.

Referent: Birgit S. Sørensen