Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 9. november 2017

 

Bestyrelsesmøde i Svendborg Idrætssamvirke

Torsdag den 9. november 2017 kl. 17.00 i Svendborg Idrætscenter

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Bent Pedersen, Niels Kildelund, Herdis Linde Jensen, Michael Bisbo, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Anders Jensen, Bjarne Abildtrup.
Fraværende: Jacob Kramer

 Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR

Orientering og vedtagelse om at det oprindelige aftalte møde den 7. dec. og senere den 30. november nu er endelig flyttet og fastsat til tirsdag 28. november.

Der er udsendt invitation til SIS bestyrelsen, opsamlingsmøde – efter Studietur til L2017 i Aalborg, torsdag 7. december.

 

 1. Organisering af Svendborg Sportsfestival 2018 – JFP/CT/IO/JK/PJR

Drøftelse vedr. fremtidig organisation og struktur.

PJR og JFP har ønsket samt afholdt møde med formanden for EBK-udvalget Henrik Nielsen, områdedirektør Claus Sørensen og kultur- og fritidschef Søren Thorsager på baggrund af, at der ikke blev afsat midler til Svendborg Sportsfestival (SSF) i det kommunale budget 2018. Midlerne var i budgetoplægget blevet anvist fra Folkeoplysningsudvalgets overførselsbeløb.

Som resultat af mødet har SIS ansøgt Folkeoplysningsudvalget om kr. 300.000,- for 2018. Sagen behandles på møde den 16. november 2017.

JFP gav udtryk for, at der skal ske en udvikling af SSF i 2018 som forudsætning for tildeling af tilskud. Eksempelvis kunne voksenundervisningen, spejderne, øvrige folkeoplysende foreninger samt kulturområdet søges inddraget i arrangementet.

En anden forudsætning er ligeledes, at DGI bidrager med et lignende beløb til SSF.

 

Svendborg Idræts Samvirke håber på en positiv behandling af sagen, hvorefter der hurtigst muligt blive indkaldt til møde om det fremtidige arbejde, overtagelse fra tidligere Styregruppe, etablering af ny Styregruppe, økonomi samt plan for ansættelse af ny projektleder.

 

 1. Ansøgning til Folkeoplysningsudvalget vedr. ekstra midler til Kursus/-foreningsudvikling – PJR
  Svendborg Idræts Samvirke har sendt en ansøgning til Folkeoplysningsudvalgets møde i oktober, om at der overføres ekstra midler på kr. 150.000,- i 2018.

Der har i kursuspuljen været en opsummeret kapital, hvorfra der i en årrække er tilført det årlige budget til kursustilskud et ekstra tilskud på omkring 135.000 kr. Denne opsummerede kapital er med udgangen af 2017 opbrugt.

Det ansøgte beløb på kr. 150.000,- blev bevilget og det vil på den baggrund være muligt at opretholde det nuværende tilskudsniveau i 2018.

Ansøgningen vedlagt som bilag

 

 1. Præsentation af resultaterne i ny DIF-undersøgelse – JFP

Giver resultaterne anledning til handling fra SIS?

Nye tal på ny DGI-undersøgelsen.

I DGI`s idrætsundersøgelse fremgår det, at Svendborg Kommune yder ca. 597 kr. pr. indbygger til idrætten.

Som resultat af en kommunal udregning viser det sig imidlertid at tallet er 812 kr. pr. indbygger.

 

JFP redegjorde for tal omkring en ny rapport lavet af Dansk Idræts Forbund.

Undersøgelse er baseret på fire parametre:

 

Økonomi, faciliteter, frivillighed og idrætspolitik:

 

JFP redegjorde for udvalgte områder og fremsender nøgletal til bestyrelsen, som på næste møde tager stilling til, om Svendborg Idræts Samvirke skal analysere nærmere på udvalgte fokusområder.

Overordnet set har Svendborg Kommune opnået markant forbedrede resultater i relation til tilsvarende undersøgelser i 2013.

 

 1. Valg af SIS-repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget – PJR

SIS indkalder foreningerne til valgmøde den 16.11.2017 kl. 19.00 på Rådhuset.

 

På valg fra idrætten er:

 

Preben Juhl Rasmussen

Herdis Linde Jensen

Birgit Sørensen

Frank Müller Bøgh

Jan Find Petersen

 

Alle er villige til genvalg

 

 1. Indstilling af idrætspriser til Sportslørdag – PJR

Udpegning af kandidat fra Svendborg.

Efter drøftelse om kandidater, SIS sender sin indstilling til Svendborg Event

 

 1. Forberedelse til SIS’s repræsentantskabsmøde 2018 – PJR

Fastsættelse af dato – forslag fra FU: mandag 19/03 kl. 18.00. Denne dato godkendt

Revision af vedtægter, bl.a. se på mulighed for valg af suppleanter

Fastholdelse af nyt LOGO, og drøftelse af nyt navn – 3 muligheder:

 

Idrætten i Svendborg

Sport og Idræt i Svendborg

Sporten i Svendborg

Behandles på næste bestyrelsesmøde.

 

 1. Nyt fra Eliterådet – NK

Intet nyt – næste møde 04.12.17

 

 1. Nyt fra Kultur og FritidBA

Orientering om status på projektet for Vester Skerninge Tennisklub.

Statusmøde 7. december 2017 omkring L 21 for inviterede.

Der arbejdes i øjeblikket med oplæg til ”Bevæg dig for livet kommune.”

Folkeoplysningspolitikken skal revideres og der arbejdes på udkast til høring. Der forventes kun mindre revision af nuværende politik.

 

 1. Nyt fra FUPJR/OB

Ansøgninger til talentpuljen

Svendborg Gymnastikforening – Magnus Lindholmer VM for juniorer fik bevilget kr. 5.000

Lånekassen – kører fint, i året kun mindre antal låneansøgninger. Ingen restancer.

 

Opfølgning på politiske møder med hhv. fodboldklubber 3/10 og håndboldklubber 1/11

Pæn tilslutning, skarpe spørgsmål fra forsamlingen til politikerne.

PJR orienterede omkring deltagelse på DGI´s  årsmøde 4. nov. SIS  deltog i workshop om landsstævnet i Ålborg contra L21 i Svendborg.

SIS inviteret til møde 6. november omkring VM i Cross Triatlon 10. juli 2018, der kom ikke noget endeligt svar omkring SIS deltagelse fremadrettet. IO deltog fra SIS.

 

 1. Nyt fra FOUJFP

Oplæg til mødet torsdag den 16.11.17

En gruppe under Folkeoplysningsudvalget arbejder pt. med retningslinjer for sommerferieaktiviteterne.

Formanden for Haludvalget Frank Müller Bøgh og formanden for Folkeoplysningsudvalget Jan Find Petersen afholder møde med Svendborg Kommune vedrørende hallernes økonomiske forhold. Der skal spares kr. 500.000,- over de næste 2 år, og JFP orienterede om de udfordringer der ligger i, at haller er lagt ind under CETS.

Udviklingen omkring FRIPAS er forløbet positivt, idet der er udstedt pas til over 100 børn og unge.

Ansøgninger for udbetaling fra Renoveringspuljen behandles på mødet.

11 foreninger fik lavet et energieftersyn på deres klubhuse.

Der er ca. kr. 400.00 til fordeling i puljen vedrørende renovering af klubhuse samt ejede og lejede lokaler. Fordelingen foretages på Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. november 2017.

 

 1. Eventuelt

Husk den ændrede dato

Det næste SIS-møde bliver tirsdag 28.november kl. 17.00 på Hotel Ærø