Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS mandag den 25. august 2014

 

 

Referat

 

 

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen,  Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen,  Jan Find Petersen, Anders Jensen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Elise Hansen

 

Afbud:  Michael Jensen, Niels Kildelund

 

Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Med tilføjelse under punkt 8.

 

2. Sportslørdag i Odense

Michael fra Sportslørdag gav en bred redegørelse af forløbet af Sportslørdag gennem tiden.

Hvor starten var alene Odense men flere kommuner er kommet til, med nu 5 kommuner.

Udfordringen er at lave en Fyns Sportsfest for idrætten på Fyn. SIS vil fremadrettet tage muligheden for deltagelse op på møder, for at deltage, uden at det går ud over det lokale arrangement. Svendborg kommune bidrager p.t. med kr. 30.000,- årligt til Sportslørdag.

 

3. Tidlig indsats – livslang effekt på Børne- og Ungdomsrådet – Valg af 2 repræsentanter.

Elise Hansen – orientering omkring muligheden for, at Idrættens deltager i en arbejdsgruppe

der søges Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvor der er afsat op til kr. 150.000 til implementering af et projekt som hjælp til de børn og unge, der vokser op i udsatte familier og ikke er så vedholdende med idrætten. Dette kunne ændres bl.a. ved at give disse personer et Fritidspas. SIS deltager i arbejdsgruppen med Jørn Hansen og Bent Pedersen.

 

4.Talentudvikling i Svendborg Kommune

Peter Bang og Ove Boenæs er valgt til at repræsenterre SIS i møde om muligt samarbejde med Sports Study.

 

5. Nyt fra Forretningsudvalget

Udbetaling af midler fra Talentpuljen

Vester Skerninge Tennisklub  – junior elitespillere deltagelse i turneringer          kr. 5.000,-

Svendborg Sund Sejlklub       – Martin Holm Svendsen deltagelse i sejladser      kr.  2.000,-

Svendborg Basketball Club     – U19 H uofficielle nordisk mesterskab                 kr.  5.000

SIS modtaget information fra Sydfyns Squash Club omkring mulig etablering af squashcenter i Svendborg Kommune. Når Peter Larsen fra Svendborg kommune behandler sagen vil SIS få sagen til høring.

6. Nyt fra  forvaltningen

Elise Hansen – som er ny fritidskonsulent – gav en orientering omkring baggrunden for sit jobområde og hun vil yde sit bidrag til en positiv udvikling omkring idrætsområdet i Svendborg Kommune.

Elise bliver foreningernes fremtidige indgang til Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune arbejder på at lave en analyse over behovet for ny hal i Rantzausminde, Der er pt. Ikke fastsat tidsramme herfor.

Der er uddelt midler fra Initiativfonden for året 2014. Oversigt lægges på hjemmesiden

 

7. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Indstillinger vedrørende reduktion fra 70 – 65% i lokaletilskud og stigning i halleje fra kr. 55,- til kr. 65,- er pillet ud af de kommende kommunale budgetforhandlinger. Dog er forslaget om besparelse på tilskud til banedriften i Svendborg Golfklub bevaret, om end reduceret.

Der kommer redigerede blanketter til brug ved ansøgning om diverse tilskud.

Folderen om tilskudsordninger redigeres sprogligt samt ajourføres.

Fremlægges for SIS ved oktobermødet.

 

JF gav en orientering omkring sager behandlet i Folkeoplysningsudvalget:

Tankefuld Rideklub er godkendt som ny forening.

Klage behandlet om timefordelingen i Midtbyhallen og SG-hallen.

Stenstrup IF har fået øget lokaletilskud til drift af nye lokaler til fitnesstræning og klublokale.

OGIF fik bevilget øget træningstid, som placeres i Skåruphallen.

 

 

8. Fastlæggelse af ekstra ny mødedato

Drøftelse af idrættens vilkår i Svendborg Kommune:

Mødet bliver mandag den 22 september kl. 17,00

 

9. Meddelelser + 10. Evt.

Sports study arrangerer studietur til jyske sportscolleges den 26. august 2014– fra SIS deltager Ib Oldrup.

 

 

Referat

Ib Oldrup