Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i Svendborg Idræts Samvirke den 21.05.2015

 

SIS bestyrelsesmøde/fællesmøde med Haludvalget i Svendborg Idrætscenter

 

Til stede: Peter Bang, Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Michael Jensen, Niels Kildelund, Elise Hansen, Jacob Kramer, Charlotte Troensegaard

 

Afbud: Jørn Hansen, Birgit Sørensen, Karin Olsen, Anders Jensen

 

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Tilføjelse punkt 3 Multibane Fortuna Svendborg

Dagsorden godkendt.

 

 2. Team Danmark Aftalen 2015-2018

Jannie Kaae præsenterede Team Danmark aftalen og gennemgik det udleverede materiale. Gav svar på de bemærkninger og betænkeligheder der kom frem fra bestyrelsen, bl.a. lige ret og muligheder for alle sportsudøvere i Svendborg Kommune.

Kan vi få den gode historie på SIS-hjemmesiden.

Team Danmark aftalen ligger på kommunens hjemmeside.

SIS giver tilbagemelding til Jannie med stillingtagen/kommentarer senest tirsdag morgen.

Prioriterede sportsgrene og klubber:

Sejlsport – Thurø Sejlklub og Svendborg Sund Sejlklub

Badminton – Svendborg Badminton Klub

Håndbold – GOG

Fodbold – SfB

Motorcross – Svendborg Motorcykel Klub

Svømning – Svendborg Svømmeklub

 

3. Råderet over kommunal jord

SG-Huset

Thurø Boldklub

Sydfyns Squash Club

Multibane Fortuna Svendborg

Alle klubber har ansøgt Svendborg Kommune om råderet over kommunal jord.

Anbefales fra SIS, dog f.s.v. angår Svendborg Squash Club, at råderetten foreslås tidsbegrænset for en 2–årig periode. Udtalelse sendes til Svendborg Kommune.

 

4. Idrætsfesten 2015

Der er endnu ikke indløbet mange tilmeldinger og indstillinger til priser for 2015.

Udvalget arbejder fortsat på en god aften for vore idrætsledere, jfr. de rammer der er lagt.

Der meldes ud til klubberne igen via hjemmesiden samt mails.

 

5. Nyt fra Forretningsudvalget

Ansøgninger til Talentpuljen:

Svendborg Sund Sejlklub 2 sejlere Hobie Cat 16, i alt kr. 12.000

 

Vor formand Peter Bang holder orlov i det næste halvår, Preben Juhl Rasmussen er konstitueret som formand i perioden.

 

6. Nyt fra Forvaltningen

DIF, DGI og Center for Ungdomsforskning arbejder med evaluering at foreningsmidler og skolereformen og i den forbindelse er Svendborg Kommune involveret – hvordan virker det på vort foreningsliv.

FC-Sydfyn, klublokalerne er meget forfalden og der arbejdes på at klubben får bedre faciliteter.

Medlemstilskud til foreninger er sendt ud efter det nye system

Den 21/1 og 25/2 2016 workshop tilbydes foreningerne i forhold til at bruge det nye system

 

7. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Læs nærmere om Folkeoplysningsudvalgets mødereferat på vor hjemmeside, bl.a.

Uddelte midler

Tilskudfolderen med de nye regler er færdig – lægges på nettet

Godkendte foreninger:

Kom og dans

Cirkusrummet

Kirkeby Idrætsforening og SPP taget initiativ til alternativt arrangement med de unge. Midler bevilget hertil.

Medlemstilskud for 2015 kr. 132,- + 30 kr. ekstra i 2015 fra opsparede midler fra Talentpuljen for unge u/25 år. I alt udbetales derfor kr. 162 pr. medlem.

Der skal findes en suppleant for Peter Bang til arbejdet med revisionen af kommunens idrætspolitik. Senest på augustmødet 2015.

 

8. Dagsorden til fællesmødet med Haludvalget

Orientering omkring økonomi i hallerne

Spændende nye tiltag

Badmintonhallens økonomi er til debat

Vilkår for bespisningssteder

Se på grænsen idrætsfester contra privatfester – fortolkning af reglerne

 

9+10  Åben for tilføjelser og Eventuelt

Ingen

 

Herefter fællesmødet med Haludvalget.

 

 

Næste SIS møde er fastsat til 13. august  2015

 

 

Referat

Ib Oldrup