Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat fra bestyrelsesmøde i SIS den 03.04.2019

 

 

Til stede:

Karin Olsen, Heidi Bruun, Bente Skytte, Bent Pedersen, Rico Busk, Ove Boenæs, Jacob Kramer, Jesper Bertelsen (Spult), Bjarne Abildtrup, Jan Find Petersen, Anders Jensen, Ib Oldrup, Preben Rasmussen, Birgit Sørensen, Henrik Dyrebjerg, Charlotte Troensegaard

 

Afbud: Lars B. Hansen

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt – Punkt 11 flyttes til efter punkt 4, da PJR går før tid

Pkt. 2 Rundt om bordet – kort præsentation

Alle bestyrelsesmedlemmer lavede en kort præsentation

Pkt. 3 Status på arbejdet med SPULT v/ Jesper Berthelsen

Jesper Berthelsen gav en kort opdatering af arbejdet med SPULT festivalen. Der er opbakning fra flere deltagere, og der er 45 forskellige aktiviteter, for alle aldersgrupper. Både kunst, kultur, musik og idræt er repræsenteret. Der bliver arbejdet på de fysiske rammer, som gerne skal opprioriteres.

3 uger før festivalen udsendes program. Der var forslag om, at SIS deltager i spisning enten fredag eller lørdag. Den 15/4-19 er der netværksmøde på havnen.

Pkt. 4 Drøftelse af arbejdsgrundlag for SPULT Festival 2020 v/ Jan Find

Som supplement til de udsendte bilag, redegjorde Jan Find for bilagene. Karin indtræder i styregruppen for SPULT, som formand for SIS. Der var en drøftelse af økonomi til aktiviteter.

Pkt. 11 Nyt fra Eliterådet v/ Preben Juul Rasmussen – punktet fremrykket

Preben orienterede om, at ny Team Danmark aftale er underskrevet den 8/3-2019

Pkt. 5 Valg af repræsentanter til div udvalg v/ Karin Olsen

Haludvalget: Charlotte Troensegaard og Henrik Dyrby

Idrætsfest: Heidi Bruun, Charlotte Troensegaard, Bjarne Abildtrup og Birgit Sørensen

Eliteråd: Heidi Bruun

Svendborg Vandrehjem: Ove Boenæs

 

Pkt.6 Anlægsprojekter til idræt og bevægelse v/ Bjarne Abildtrup

Bjarne orienterede om proces vedr. opstart af nye projekter. Retningslinjer vedr. opstart udsendes som bilag til referatet.

FU tager stilling til prioritering af de ansøgte projekter, og deres svar sendes rundt til bestyrelsen i SIS.

FU skal udarbejde retningslinjer for hvordan man skal prioritere ansøgninger fremover.

 

Pkt. 7 Ideer og tanker om SIS´s hjemmeside og FB-side v/ Karin Olsen

Formanden ønsker at hjemmesiden/ facebooksiden tunes lidt hen over sommeren. Medlemmer af SIS skal til næste møde orientere sig om hjemmesiden.

Karin, Jan og Ib kigger på hvordan hjemmesiden kan opdateres til næste møde.

 

Pkt. 8 Revidering af betingelser for udbetaling af kursustilskud v/ Ove Boenæs

I pkt. 6 vedr. kursustilbud slettes pasus ”det er en prøveordning i 2018”

 

Pkt. 9 Kriterier for ny pulje til aktiviteter i regi af Bevæg dig for livet v/ Jan Find

Jan Find orienterede om den ny pulje foreninger kan søge i ”Bevæg dig for livet ” projektet.

 

Pkt. 10 Forslag til nye puljer i Folkeoplysningsudvalget v/ Jan Find

Jan Find orienterede.

Folder vedr. puljer er tilgængelig på hjemmesiden. Der er pæne midler afsat til aktiviteter og rekvisitter. Forslag til nye puljer er meget velkommen.

 

Pkt. 12 Nyt fra Folkeoplysningsudvalget v/ Jan Find

Jan Find orienterede om indhold i kursus og talentpuljen, der er penge til projekter.

Jan Find og Jens Thomsen(Bevæg dig for livet) kommer med forslag til projekt til næste møde.

 

Pkt. 13 Nyt fra Kultur og Fritid v/ Bjarne Abildtrup

Bjarne orienterede fra Kultur og Fritid, status på kontoret i Svendborg Idrætshal

 

Pkt. 14 Eventuelt

Der afholdes facebook kursus 4/4 2019, kurset blev overtegnet på meget kort tid, nyt kursus udbydes senere.

Natur og Miljø har afsat 100.000kr til renovering af klubhuse.

Svendborg Triatlon Klub har ansøgt om medlemskab i SIS – de er optaget

Bestyrelsesansvarsforsikring? Bjarne undersøger hos kommunens jurist, om bestyrelsen i SIS er forsikringsdækket.

 

Nye mødedatoer:

  1. maj, 24. juni, 20. august, 18. september, 24. oktober, 18. november og 12. december 2019

 

Referat: Charlotte Troensegaard og Birgit Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H