Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Repræsentantskabsmøde SIS 2019

Referat fra repræsentantskabsmødet i SIS 2019 og referat af konstituerende møde umiddelbart herefter

 

Referat af Repræsentantskabsmøde i SIS-Svendborg, tirsdag den 5.
marts 2019 hos Svendborg Kommune, startende med spisning.
Følgende klubber var repræsenteret:
Bokseklubben Rollo
Egebjerg Fodbold
GOG
Hesselager Fodbold/Sport og Kultur
Hesselager forenede Sportsklubber
Lundby Idrætsforening
Lunde S.G. & I.
Ollerup Gymnastikforening
Oure/Gudme IF
Svendborg Basket
SBBC
SfB
SG
SG Atletik
Svendborg Bridgeklub
Svendborg Håndboldklub
Svendborg Mountainbike
Svendborg Skyttekreds
Svendborg Sund Sejlklub
Svendborg Sund og Glad
Svendborg Svømmeklub
Svendborg Taekwondo-klub
Thurø Sejlklub
Troense Kajakklub
Tåsinge forenede Boldklubber
Tåsinge Gymnastikforening
Tved G. & I.
Vandhund-Sydfyn
SIS:
Preben Juhl Rasmussen Hesselager Fodbold
Birgit Schönemann Sørensen Ollerup Gymnastikforening

Herdis Linde Jensen Svendborg Taekwondo-klub
Niels Kildelund GOG
Ib Oldrup Thurø Sejlklub
Charlotte Troensegaard Svendborg Tennisklub
Ove Boenæs Svendborg Sund Sejlklub
Anders Jensen Lundby Idrætsforening
Karin Olsen Svendborg Basket
Heidi Bruun Lundby Fodbold
Ben Pedersen Bokseklubben Rollo
Rico Busk Svendborg Mountainbike

Svendborg Kommune:
Bjarne Abildtrup
Dorte Nielsen
Linda Petersen
Åse
Søren Thorsager
Sportsfestival:
Martin Brems
Borgmester:
Bo Hansen
Deltagelse 30 foreninger med i alt 60 deltagere
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Peter Bang valgt til dirigent.
2. Formandens beretning:
Formanden Preben Juhl Rasmussen aflagde beretning:
Beretning v/SIS´s repræsentantskabsmøde, 5. marts 2019.
VELKOMMEN TIL JER ALLE!
 På SIS´s vegne glæder det mig i aften at kunne byde velkommen til Årets
Repræsentantskabsmøde 2019 – jeg glæder mig over et pænt fremmøde af alle jer
repræsentanter fra vore foreninger og klubber, til bestyrelsesmedlemmer, revisorer og fra vor
samarbejdspartner i Svendborg Kommune, ved Borgmester Bo Hansen, samt til vores gode
medarbejdere på Kultur- & Fritid, Søren Thorsager, Bjarne Abildtrup, Dorte Nielsen og Åse Skov +
vor projektleder for Spult Festival 2019, Martin Brems, samt til aftenens foredragsholder Anne
Lolk, som vi glæder os til at høre senere i aften.

 Jeg håber vi i aften kan få en god og konstruktiv debat og drøftelse om vort aktive og engagerede
Idræts- og Foreningsliv i Svendborg Kommune – endnu engang velkommen til
repræsentantskabsmødet her i aften.

Tilbageblik på året 2018.
1. Ved sidste års repræsentantskabsmøde fremlagde vi fra bestyrelsen ændringsforslag til
vedtægterne med hensyn til nyt navn for SIS, så vi udskiftede ”Svendborg Idræts Samvirke” med et
nyt og mere tidssvarende navn, så Idrætssamvirke blev udskiftet med ”Sport og Idræt i
Svendborg”, hvilket jeg synes er blevet taget godt imod af såvel vore medlemmer som vore
samarbejdspartnere, så mange tak for det – ligesom vi via Anders Jensen fik udarbejdet et nyt logo
for SIS, tak for det Anders.
Derudover fik vi under valgene tilføjet, at vi udover valg til bestyrelsen af 7 bestyrelsesmedlemmer
også vælger 2 suppleanter. Det første år har posterne været varetaget af Herdis Linde Jensen og
Theis Bavnhøj Hansen, uden at de har været indkaldt. Under alle omstændigheder en god ting, så vi
har afløsere klar i kulissen, hvis der skulle blive behov for det.
2. 2018 HAR VÆRET ET SPÆNDENDE OG TRAVLT FORENINGSÅR FOR OS I SIS, sidste år med
navneændring til ”Sport og Idræt i Svendborg”.
 Vi har i løbet af 2018 afholdt 10 bestyrelsesmøder. I forretningsudvalget har vi været samlet forud
for møderne sammen med fritidskonsulent Bjarne Abildtrup for at forberede dagsorden til
møderne, samt løbende at behandle indkomne ansøgninger til talentpuljen og til lånekassen. Som
udgangspunkt planlægger vi vores bestyrelses- møder i SIS, så de indplaceres forud for de
månedlige møder i Folkeoplysnings ud- valget, så vi kan fremkomme dels med budgetansøgninger
hertil, samt høringssvar m.v. Det synes jeg giver et konstruktivt samarbejde for foreningsarbejdet
generelt samt mellem os i SIS og det politiske udvalg i FOU: Møderne har været afholdt, dels på
Svendborg Kommune, Svendborg Idrætshal samt ude i vores lokale klubber, i 2018 har vi været på
besøg i Skårup Kulturcenter, Svendborg Golfklub, Tåsinge forenede Boldklubber, Thurø Sejlklub og
vores årlige julemøde i december, tilrettelagt af Birgit og Charlotte, der blev afviklet på Hotel
Troense.
I vores samarbejdsaftale med Svendborg Kommune har vi den glæde at forvalte nogle af de afsatte
midler til FOU til kursustilskud og udbetaling af tilskud til talentudvikling fra talentpuljen samt
afgive høringssvar til kommunen omkring nye anlægsinvesteringer m.v.
Jeg vil kort opridse nogle af de mange opgaver, som vi har arbejdet med i 2018:
 Høringssvar vedr. forhandlingsnotat til ”Bevæg dig for livet” – nyt projekt i Svendborg Kommune
– vigtigt med samarbejde og hjælp til foreningerne.
 Forberedelse af SIS repræsentantskabsmøde 19. marts med vedtægtsæn-dringer – (”nyt navn” og
”valg til bestyrelsen/af suppleanter” og afvikling heraf.
 Opstart af arbejdet vedr.Svendborg Sportsfestival med vores to projektledere, Martin Brems og
Jesper Bertelsen – udvidelse af samarbejde med kulturen ved Claus Bjerregaard – jeg vil senere
lade Martin/Jesper give en orientering om, dels afviklingen af Sportsfestival 2018 og
forberedelserne af Spult Festival 2019
 DIF undersøgelse – drøftelse af foreningslivet og fokusområder for SIS. Foreningernes tilfredshed
i samarbejdet med kommunen nr. 47 ud af 93 – Svendborg gået frem på alle parametre,
 Høringssvar til budgetforslag med ”besparelse på budget” til lokalelejetilskud

og forhøjet hallejebetaling, rammebesparelse på i alt ca. 450.000 kr.
 Udbygning af fælles foreningskalender med årets aktiviteter på
Svendborg.dk/foreningsaktiviteter.
 Dialogmøde om foreningsliv for børn med særlige behov og besøg af Rikke Nielsen fra Ålborg
herom indenfor håndbold – det har givet en flot opstart af Karin Olsen, fra SBBC og Heidi Bruun
fra pigefodbold i Tåsinge fB.
 Infomøde vedr. LS 2021 i Svendborg, 12. april ved Jesper Larsson fra DGI Fyn.
 Møde med foreninger/klubber om fundraising i samarbejde med FOU.
 Høringssvar vedr. Revision af kommunens folkeoplysningspolitik.
 Orientering om og afgivelse af høringssvar vedr. P-pladser for Thurø Sejlklub.
 Fælles møde med haludvalget i maj måned.
 Idrætsfest i Rottefælden 7. juni 2018, flot forberedelse og planlægning af arbejdsgruppen ved
Birgitte, Charlotte, Ib og Bjarne Abildtrup i samarbejde med Rottefælden ved Pia Ullehuus og Jan
Schou. (omtales senere særskilt).
 Opstart af Projekt ”Bevæg dig for livet” i Svendborg Kommune og præsenta- tion af ny ansat
projektleder Jens Myrup Thomsen.
 Nye træningsfaciliteter til Svendborg Judoklub og Aikidoklubben på Østre Havnevej, efter
udflytning af de kommunale lokaler på Abildvej.
 Høringssvar til revideret folkeoplysningspolitik.
 Høringssvar til revideret Team-Danmark aftale for perioden 2019-2022 i samarbejde med
Eliterådet.
 Oplæg til kommissorium og organisering for Spult Festival.
 Råderetsaftale for ny klub i Gudme: Dirt Jump Cykelbane.
 Som formand har jeg deltaget i jubilæumsarrangementer hos SBBC 60 års jubilæum i august,
Svendborg Golfklub´s 50-års jubilæum i okt. og senest Svendborg Taek Wondo Klub, 40-års
jubilæum i december, stort tillykke til alle tre klubber og fortsat held og lykke med arbejdet i alle
tre klubber. Og senest til 50-års jubilæumsreception hos Svendborg Idrætshal, fredag 18. januar.
 Nyt fra Eliterådet: 3-4 årlige møder. Godkendelse af ny Team Danmark aftale for 2019-2022.
3. Formandsmøderne mellem Kultur og Fritid, FOU, Haludvalget og SIS.
Derudover afvikler vi to årlige formandsmøder mellem Kultur og Fritidsudvalget ved Borgmester
Lars Erik Hornemann, samt formanden for FOU, Jan Find Pedersen, formanden for Haludvalget
Frank Müller-Bøgh og undertegnede som formand i SIS, og med Kultur- & Fritidschef Søren
Thorsager som sekretær, et møde i foråret, der blev afviklet i marts måned og et i efteråret, der
blev afviklet i oktober måned.
På møderne bliver vi informeret om kommunens budgetmæssige ting på Kultur- og Fritidsområdet,
bl.a. om kommunens pålagte besparelser på foreningsområdet, hvor vi i SIS afgav høringssvar på de
pålagte besparelser med reduktion på lokaleleje fra 70-65% og forhøjelse på hallejepris fra 55 kr.-
60 kr., en rammebesparelse på i alt ca. 450.000 kr.
 Traditionelt har vi nogle gode og konstruktive møder – vi kan selvfølgelig frygte lidt at med de
besparelser der er lagt op til i Svendborg Kommune i de kommende år, at vi også kan blive ramt på
pengepungen og økonomien, hvad vi selvfølgelig ikke håber, idet vi også mener, at kommunen har
vigtige forpligtelser overfor Kultur og Idræt med de udviklingsprojekter der er sat i søen og som

samlet set skal pege frem imod afvikling af landsstævnet i 2021, som Svendborg Kommune jo selv
har sagt ja til at afvikle..
 STOR TAK for samarbejdet med Folkeoplysningsudvalgt ved formand Jan Find Petersen og Kultur- &
Fritidsforvaltningen med dygtige og engagerede medarbejdere, Bjarne Abildtrup, Åse Skov og
Dorthe Nielsen, samt til medarbejdere i Sport og Uddannelse, og afdelingen i CETS i Svendborg
Idrætscenter v/Peter Larsen og Brian Schaltz. .
Vedr. samarbejdet med Kultur og Fritidsafdelingen skal der lyde en stor tak for samarbejdet med
vor nye Kultur- & Fritidschef Søren Thorsager, og formand for det politiske niveau ved
Kulturudvalgsformand Lars Erik Hornemann.

4. FORBEREDELSERNE OG PLANLÆGNING AF DGI´s LANDSSTÆVNE I 2021 –
Efter at Svendborg Kommune den 23. november 2016 blev valgt som værtskommune for DGI´s
landsstævne i 2021, gik forberedelserne dertil så småt i gang i efteråret 2017, med ansættelse af
projektleder Mikkel Harrislee til at være koordinator herfor – vi glæder os meget til samarbejdet
med dig herom, og håber naturligvis, at såvel vore foreninger/klubber og vi i SIS bliver inddraget en
hel del i arbejdet, som vi glæder os til at være med til. Held og lykke med arbejdet og
forberedelserne af dette kæmpe arrangement og stævne, som jo gerne skal blive en stor og
spændende event for os alle i Svendborg Kommune, såvel for deltagere, mange frivillige hjælpere
fra vore foreninger/klubber, fra alle vore lokalområder, samt for såvel erhvervslivet som turismen i
kommunen.
 Målet er jo klart være at skabe en event og oplevelse, så alle deltagerne efter landsstævnet i 2021
kan tage hjem til deres lokalforening og det område af landet, hvor de kommer fra og sige, at de fik
en ”oplevelse for livet” og at det derved for alvor er med til at sætte Svendborg på Danmarkskortet.
Spændende opgave for såvel Mikkel, embedsmænd i Svendborg Kommune og os alle frivillige i
foreninger og klubber, alt mulig held og lykke med det.
 P.t. er organisationen og samarbejdet mellem Svendborg Kommune og DGI i fuld gang. Det er
derfor vigtigt, at vi allerede NU lytter til de anlægsønsker, som vore foreninger og klubber har, så
det kan indpasses i de nye og kommende anlægsinvesteringer – her tænker jeg ikke mindst på
planlægning af nye anlægsprojekter, der er i støbeskeen.
Derudover har DGI Fyn afholdt et møde i Klub 21 – med Jesper Larsson som koordinator, der løb af
stablen den 12. april, og senest møde vedr. lokalt samarbejde med opstartsmøde den 12.
november ved Søren Thorsager og Mikkel Harrislee..
5. ANTAL FORENINGER i SIS pr. 31.12.2018:
I alt kan vi nu glæde os over at være 131 foreninger/klubber tilknyttet Svendborg Idræts Samvirke –
hvoraf 1 ny forening, ”Bowlingklubben SSB” er blevet godkendt af FOU og optaget i SIS i 2018.
 Jf. medlemstilskudslisten fra 2017 repræsenterer de 131 foreninger/klubber i alt 26.400
medlemmer (21.837), fordelt med 12.079 under 25 år, 9.758 i aldersgruppen over 25 år. (heraf
(5.372) i aldersgruppen for seniorer 60+ år).
 Stor aktivitet i vore foreninger/klubber bevises også af vore udbetalinger af de puljer, som vi i SIS
administrerer på Folkeoplysningsudvalgets vegne.

 Vedr. regnskab/budget i SIS vil vor kasserer Ove Boenæs gennemgå henholdsvis driftsregnskab og
lånekassen, samt udbetaling af FOU tilskud fra henholdsvis Kursus- som talentpuljen.
6. NY IDRÆTSPOLITIK FOR SVENDBORG KOMMUNE – for perioden 2017-2022.
På sidste års repræsentantskabsmøde kunne jeg fortælle om arbejdet med revision af Svendborg
Kommunes Idrætspolitik for perioden 2017-2022, der blev endelig vedtaget i slutningen af
2017..Jeg synes, vi kan glæde os over et flot resultat, hvor vi fælles er nået frem til en god ramme
omkring politikken med en god vision og formål, der rammer bredt for alle aldersgrupper, for såvel
bredde som elite – i et selvvalgt idrætsmiljø, hvor den enkelte kan udfolde sig forhold til personlige
ønsker.
Derudover gælder det mig meget, at der er skabt en rød tråd gennem flere idrætstimer for
eleverne på vore folkeskoler, der samtidig gerne skulle give et løft af nye børn og unge til at dyrke
idræt i vore foreninger og klubber, hvor vi som nævnt i Svendborg Idræts Samvirke, hvor vi p.t. er
paraplyorganisation for 131 foreninger/klubber bredt
i kommunen.
Ingen tvivl om, at der i fremtiden skal være meget fokus på samarbejdet omkring idrætten på
skolerne og i vore foreninger – og ikke kun i de mindste årgange. Her har vi også store udfordringer
omkring fastholdelse af medlemmerne i teenageårgangene samt hos de yngre årgange hos
seniorerne, hvor tilbuddene er mangfoldige, herunder også konkurrencen, bl.a. fra fitnesscentre og
medlemmernes ønske om at dyrke individuelt idræt med bl.a. løb og cykling, når det bedst kan
passes ind i job og andre fritidstilbud.
I forbindelse med revision af den nye Idrætspolitik for Svendborg Kommune og vedtaget for den
kommende 5-års periode fra 2017-2022, har såvel SIS som Folkeop-lysningsudvalget har besluttet,
at det skal være en AKTIV IDRÆTSPOLITIK, der i de kommende år skal understøttes og udvikles via
handlingsplaner – hvilket allerede er igangsat med enkelte fokuspunkter i løbet af 2018 – der også
falder godt i tråd med det nye projekt ”Bevæg dig for livet kommune”, der blev vedtaget og
implementeret i løbet af 2018, hvilket vi glæder os og ser frem til samarbejdet herom i tæt
samarbejde med projektleder Jens Myrup Thomsen, der blev ansat pr. 1. maj..
7. ELITEIDRÆT I SVENDBORG KOMMUNE MED TEAM DANMARK AFTALEN OG TO NYE SPÆNDENDE
TILTAG:
På årets første møde i Svendborg Eliteråd, blev der valgt ny formand, og her valgtes Kultur- og
Fritidsudvalgets formand, Lars Erik Hornemann, og Niels Kildelund fra GOG valgtes som
næstformand.
På mødet blev der vedtaget i samarbejde med Peter Jensen, fra DIF godkendt proces for
genforhandling af samarbejdsaftalen med Team Danmark og tidsplanen herfor.
Den nye Team Danmark aftale for Svendborg Kommune gælder for perioden 2019-2022, og efter
afgivne høringssvar fra såvel SIS, Folkeoplysningsudvalget samt i det politiske udvalg blev aftalen
endelig godkendt af Eliterådet på møde i Gudmehallerne i december måned og den ny aftale er
herefter klar til underskrift på næste møde i Svendborg Eliteråd førstkommende fredag den 8.
marts.
Prioriterede idrætsgrene i den nye aftale er badminton, fodbold, håndbold, motocross, og sejlsport.
De klubber, der samarbejder med kommune om at tilbyde de prioriterede idrætsgrene er:
Svendborg Badmintonklub, SfB, GOG Håndbold, Motorcykelklubben Svendborg, og r, Thurø
Sejlklub, mens der desværre ikke er blevet plads til svømning i den nye periode. I forbindelse med
den ny aftale har Svendborg Kommune lokalprioriteret at udvikle følgende sportsgrene Basketball
via SBBC og Team Gym/Power Tumbling via Svendborg Gymnastikforening.

I forbindelse med Eliteidrætten og til at understøtte elitearbejdet for vore mange talenter nævnte
jeg sidste år nævne to nye spændende tiltag, der fremadrettet gerne skal være med til at
understøtte talentarbejdet i vore foreninger og klubber.
Det gælder fortsættelsen af SVENDBORG SPORTSAKADEMI, der blev igangsat pr. 1. januar 2018, og
som nu udvikler sig med øget indsats og træning for vore talenter i samarbejde med vore to
uddannelsesinstitutioner, Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium også nu arbejdet på
andet ben omkring evt. oprettelse af collage for de unge, p.t. under ledelse af Sten Kaj Larsen og
Keld Vilhelmsen . Svendborg Mentaliteten er sidste nye projekt med fokus på sportspsykologi for
kommunens talenter og elitesportsudøvere. Det er et projekt, der er åbent for alle klubber i
Svendborg og hvor der p.t. er planlagt besøg ude i vore eliteklubber. Tak for samarbejdet til
Eliterådet, der i høj grad er med til at understøtte arbejdet for vore talenter og udviklingsarbejdet i
vore prioriterede klubber. Og til Jannie Kaae, Sten Kaj Larsen, fra Svendborg Kommune og Peter
Jensen, fra DIF som tovholdere. Vi glæder os og ser frem til samarbejdet for den nye periode 2019-
2022. Vi ønsker held og lykke med underskrivelse af den nye aftale på fredag 8. marts i SG-Huset.
8. SVENDBORG SPORTSFESTIVAL 2018 og Spult Festival 2019 v/Martin.
vil jeg lade vore to dygtige projektledere, Martin Brems og Jesper Berthelsen berette om, dels
afviklingen i 2018, fredag 8. og lørdag 9. juni – samt en række nye tiltag og udviklingspunkter, der
bliver arbejdet med frem mod afviklingen af Spult Festival 2019, der løber af stablen den 24.-25.
maj. Vær så god til Martin
Martin fortalte nærmere omkring arbejdet med SPULTprojektet med tilbageblik hvad der var sket i
2018, og det der vil ske mod Sports- og Kulturfestivallen i 2019 med 2 festivaldage den 24, og 25.
maj, den 24. er omkring Idrætscentret og den 25. omkring Havnen/Frederiksøen Alle foreningerne
kan byde ind til dagenes program.
Her følger nogle af plancher som Martin fra Projektgruppen præsenterede.

Der skal lyde en stor tak til hjælperne bag arrangementet i 2018, til styregruppen bag, med Ole Højly og
Jakob Kramer fra SG, Charlotte Troensegaard, Heidi Bruun, Jan Find Pedersen fra FOU, Kulturelt samråd ved
formand Claus Bjerregaard, til direktør Hans Sørensen fra DGI-Fyn og Jesper Larsson, DGI formand Gitte
Madsen, samt ikke mindst til vore to projektledere Martin Brems og Jesper Berthelsen for at forestå såvel
planlægning og program for de mange aktiviteter i samarbejde med vore foreninger og klubber. Sidst men
ikke mindst tak til vores kasserer Ove Boenæs, der efter at vi i SIS har overtaget projektstyringen har fået et
ekstra ben med hensyn til økonomien i SIS.
Stor tak til samarbejdet til såvel DGI-Fyn, v/Hans Sørensen og Jesper Larsson, og til Bjarne Abildtrup
fra Kultur og Fritid som koordinator til Svendborg Kommune.
Sportsfestivalen blev igen en stor succes – og med finansiering af økonomiske tilskud med
henholdsvis 50% fra DGI og e resterende 50% af udviklingsmidler via Folkeoplysningsudvalget
glæder vi os til samarbejdet i hhv. 2019 og 2020.
9. PRISUDDELING 2018:
blev igen i 2018 afviklet i samarbejde med Svendborg Kommune, Rottefælden og SIS, og afviklet i
Rottefælden den 7. juni.
Vi har tilsyneladende fået skabt en god platform for at hylde vore foreninger og ledere i den
forbindelse i gode og festlige rammer i Rottefælden + ved arrangementet at få mulighed for at
overvære årets Rottefælderevy – og hvor Jan Schou samtidig fungerer som en professionel
konferencier. Ved arrangementet i 2018 stort set udsolgt med ikke færre end 250 af vore
forenings-ledere + politikere og repræsentanter fra den kommunale administration – og alt i alt
blev det et rigtig godt og succesfuldt arrangement.
Til lederprisen valgtes formand for BK Rollo Christel Black, efter mange års dygtigt og engageret
lederarbejde i klubben, med såvel bestyrelsesarbejde og andre udviklingsaktiviteter, bl.a. opstart af
det årlige stævne ”Fight Night” på Frederiksøen i november – stort tillykke til Christel med prisen,
der senere blev fulgt op med indstilling til Årets Idrætsleder på Fyn, som Christel vandt og fik
overrakt i Odense 19. jan. 2019.
Til foreningsprisen valgtes Thurø Sejlklub ved formand Ib Oldrup, foran Svendborg Mountainbike
Klub og Bokseklubben Rollo. Den 3. af vore priser, talentprisen blev overrakt den 9. juni i
forbindelse med afvikling af Svendborg Sportsfestival – og her valgtes Lasse Kjær Møller, 1. holds
spiller på GOG´s Herreligamandskab til Årets Talent 2018.
En enig bestyrelse i SIS afgav vi på vores sidste møde inden sommerferien en indstilling til
Borgmester Bo Hansen om at fortsætte den gode måde at fortsætte prisuddelingen også
fremadrettet for det nye år 2019 – dels fordi vi sammen har fundet et godt koncept, samtidig med
at Rottefælden er et perfekt sted for fejringen af de to priser, ligesom vi havde fået en god tradition
for at kunne sige tak til de mange frivillige ledere for deres store indsats for foreningslivet i
Svendborg Kommune – men sådan skulle det desværre ikke gå.
Efter anmodning fra Kultur- & Fritid har vi NU sagt Ja til at indgå i en arbejdsgruppe sammen med
Kulturen og øvrige foreninger til at udarbejde et nyt koncept at fejre vores priser på sammen med
Kulturen og øvrige foreninger – så vi afventer spændt deres udspil herom, og jeg ønsker Birgit,
Charlotte og Heidi al mulig held og lykke med arbejdet og processen. Men for mig og SIS rigtig
ærgerligt at en god tradition med fejring af vore priser skulle afbrydes fra kommunens side.

10. STOR TAK TIL ALLE JER FRIVILLIGE!
Jeg vil slutte min beretning med at rette en STOR TAK til alle Jer fremmødte for jeres store frivillige
indsats i de forskellige foreninger og klubber med et stort udbud af idrætsaktiviteter og tilbud til
såvel børn, unge, seniorer og ældre – det er til glæde for alle os, der dyrker idræt og får god motion
og på den måde med til at styrke fællesskabet, sammenholdet i alle vore områder af Svendborg
Kommune – og så der jeres indsats som træner og leder jo i høj grad med til at reducere
kommunens udgifter på det sociale område – en rigtig stor tak for det til jer alle – og til jer der er
mødt fem i aften beder jeg jer om at tage hilsener med hjem i jeres foreninger – jeres indsats har
utrolig stor betydning såvel socialt som økonomisk for Svendborg Kommune.
Vedr. ELITEIDRÆTTEN skal der lyde et STORT TILLYKKE til GOG Håndbold med deres bronzemedaljer
t DM-slutspillet for Herrer, til Svendborg Rabbits med gode resultater i Basketligaen, – og sidst men
ikke mindst til en anden af vore eliteklubber, Thurø Sejlklub, der efter indstilling via DR Fyn, for
deres flotte udviklingsarbejde var med i kapløbet til at blive Årets Idrætsforening og kvalificerede
sig til en af de tre nominerede foreninger/klubber ved DR Årets TV-Sportsshow i Boxen i Herning,
lørdag den 5. juni. Desværre blev det ”kun” til en 2. plads – men en rigtig flot placering efter en flot
indstilling og samlet god opbakning fra det fynske – stort tillykke med det. Alle fire klubber er i med
til at profilere Svendborg Kommune på bedste vis– stor tak for det.
Sidst men ikke mindst kan vi også glæde os over, at formand for BK Rollo´s Christel Black ved det
lokale fynske sportsshow 19. januar i Odense blev kåret som Årets Idrætsleder på Fyn, efter sin
indstilling hertil fra SIS/Svendborg Kommune – meget flot men også fuldt fortjent, stort tillykke til
Christel og BK Rollo.
MANGE SPÆNDENDE UDFORDRINGER FOR SIS I 2019:
 Konstituering af bestyrelsen og fastsættelse af mødeplan for 2019. Idrætspolitikken med
udmøntning af handleplaner i fællesskab med FOU,
 Ny Team-Danmark aftale i samarbejde med Eliterådet og DIF underskrives på fredag den 8. juni.
 Forberedelse og planlægning af SPULT SPORTSFESTIVAL 2019 (24.-25. maj/), styregruppen for
Spult i samarbejde med vore to projektledere Martin og Jesper.
 Udførelse af visionsaftale mellem DGI og Svendborg Kommune og efterfølgende igangsætning af
projekt ”Bevæg dig for livet kommune”, hvor vi i SIS og Folkeoplysningsudvalget har været med
til at kvalificere aftalen gennem høring og udtalelse på det udarbejdede forhandlingsnotat. Det
nye projekt er i høj grad med til at understøtte vores nye Idrætspolitik. Ny projektleder Jens
Thomsen, der er kommet godt i gang med arbejdet og Jens er p.t. godt i gang med at planlægge
besøg i vore foreninger/klubber her i løbet af det kommende år.
 En ting vi ønsker udbygget er samarbejdet mellem ”Skole og Foreninger”.
 Vedr. opstart af visionsarbejde i SIS har vi aftalt et fællesmøde med SIKO, Odense her i løbet af
april måned.
 Jeg glæder mig over vort samarbejde med DGI Fyn på tre fronter, dels omkring SPULT Festival,
det nye projekt ”Bevæg dig for livet” og forberedelserne til LS-2021, hvor der bliver indarbejdet
nogle prøveballoner i forbindelse med Spult Festivalen her i 2019. Stor tak til formand Gitte
Madsen, samt direktør Hans Sørensen og Jesper Larsson og øvrige aktivitetsledere i DGI Fyn for
godt samarbejde, her i 2019 i relation til midtvejs arrangement i relation til LS21.
 Til slut skal jeg dryppe lidt malurt i bægeret, idet vi i år skal finde en ny form at hædre og hylde
vore foreningsfolk på – idet Svendborg Kommune desværre ikke har forlænget vores aftale med
Rottefælden omkring samarbejdet her – det synes vi i SIS er rigtig ærgerligt, når vi havde fundet
en god form til at hylde såvel prismodtagere og at vore idrætsforeninger samme aften kunne få
et velfortjent skulderklap for deres store frivillige indsats ude i foreningerne.

Men efter at Byrådet i Svendborg Kommune NU har vedtaget at spare beløbet væk fra budget
2019, har vi i SIS NU sagt Ja til at indgå i en arbejdsgruppe sammen med Kulturen omkring den
fremtidige fejring af vores tre priser: Årets Foreningsleder, Årets Talentpris og Årets Forening.
AFSLUTNING!
Som afslutning på aftenens program har vi i år valgt at give ordet til Borgmester Bo Hansen
omkring Svendborg Kommune´s mål og visioner for idrætsarbejdet i kommunen og samarbejdet
med foreninger/klubber og os i ”Sport og Idræt i Svendborg”. Som afslutning på aftenens
program vil der blive spændende foredrag ved en af vore dygtige eliteidrætsudøvere Anne Lolk,
der på bedste vis har promoveret sig selv med flotte resultater inden for kajaksport og rosport –
og dermed været en rigtig god ambassadør for Talentarbejdet her i Svendborg Kommune.
Velkommen til Anne og tak fordi, du har sagt JA til at medvirke ved vores
repræsentantskabsmøde her i aften og tale om ”Motivation og målsætning som drivkraft”.
Mange tak for ordet – hermed stiller jeg min beretning til diskussion.
Beretningen godkendt uden bemærkninger.
3.Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
Driftsregnskabet samt SIS lånekasses regnskab blev forelagt.
Regnskaberne godkendt uden bemærkninger.
4. Der foreslås uændret kontingent for 2019 på kr. 0,00
Godkendt uden bemærkninger
5. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg fra bestyrelsen var:
Preben Juhl Rasmussen
Jørn Hansen
Ib Oldrup
Anders Jensen
Bent Pedersen
Karin Olsen
Niels Kildelund
Jørn Hansen og Niels Kildelund ønskede ikke genvalg
I stedet blev
Bente Skytte – GOG
Henrik Dyrebjerg – Svendborg Svømmeklub
Valgt.

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
På valg er:

1. Suppleant Herdis Linde Jensen – Svendborg Taek Wondoklub
2. Suppleant Theis Bavnhøj Hansen -Ollerup Gymnastikforening
Genvalgt.

7. Valg af 2 regnskabskyndige revisorer og 1 suppleant.
Peter Bang og Jørgen Nielsen villige til genvalg. Er genvalgt
Revisorsuppleant Frank Müller-Bøgh. Villig til genvalg. Er genvalgt
8. Evt.
Formanden takkede de nye i bestyrelsen med lyst til at påtage sig arbejde, dirigenten for arbejdet,
En tak også til de afgående bestyrelsesmedlemmer,
Niels Kildelund
Jørn Hansen (fraværende)
Herefter slut på Repræsentantskabsmødet.
Efter mødet var der indlæg af Borgmester Bo Hansen, som startede med at give stor ros til SIS for
det store arbejde i en tid med besparelser. i sine ord til generalforsamlingen kom han også ind på
samarbejdet med DGI, og udvikling af fællesskaber og det lokale samarbejdet er succeskriteriet
mod Landsstævnet 2021,
Bo Hansen kom bl.a. ind på visionen, Bevæg dig for livet og arbejdet hermed, at vi øger
sundhedstilstanden med livskvalitet, og det gode liv. Og til slut
Tak til frivillige trænere og ledere og andre i ildsjæle I gør en uvurderlig indsats.
SIS havde inviteret Anne Lolk Thomsen som på glimrende vis gav forsamlingen et indblik i det store
arbejde som eliteidrætsudøver. Anne fortalte omkring motivationen som drivkraft til at opnå
resultaterne gennem sit aktive idrætsliv med flotte resultater indenfor Kajaksport og Rosport.
Mødet slut ca. kl. 21.00

 

Referat fra konstituerende møde

Referat af bestyrelsesmøde/konstituerende møde umiddelbart efter
Repræsentantskabsmødet, Svendborg Rådhus 5. april 2019.
Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Karin Olsen, Charlotte
Troensegaard, Birgit Sørensen, Heidi Bruun, Rico Kusk, Bjarne Abildtrup, Anders
Jensen, Bent Pedersen, Bente Skytte, Henrik Dyrberg.
Fraværende: Lars Hansen, Jan Find Pedersen.
Dagsorden:
1. Jvfr. Vedtægter for SIS § 8. Valg til forretningsudvalg, med valg:
Formand Karin Olsen
Næstformand Heidi Bruun
Kasserer Ove Boenæs
Sekretær Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard
Derudover deltager på møderne fra Folkeoplysningsudvalget Jan Find Pedersen
2. Eventuelt
Næste møde fastsat til 3. april 2019.