Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
referat

Referat fra SIS´s repræsentantskabsmøde 19. marts 2018

Referat af Repræsentantskabsmøde i SIS-Svendborg, mandag den 19. marts 2018 hos Svendborg Kommune, startende med spisning.
Følgende klubber var repræsenteret
Bokseklubben Rollo 3
Dykkerklubben Dråben 1
Hesselager Fodbold 1
Gudme Svømmeklub 2
Ollerup Gymnastikforening 1
Svendborg Amatør Sejlklub 1
Svendborg Basket og SBBC 15 2
SFB 1
SG 1
SG Atletik 2
Svendborg Bridgeklub 1
Svendborg Firma Sport 1
Svendborg Folkedansere 1
Svendborg Håndboldklub 1
Svendborg Mountainbike 1
Svendborg Skyttekreds 1
Svendborg Sund Sejlklub 1
Svendborg Sund og Glad (Margit Lolk) 1
Svendborg Taekwondo-klub 1
Sydfyns Squash Club 1
Tåsinge Fodbold 1
Tåsinge Gymnastikforening 1
Taasinge Tennisklub 2
Vester Skerninge Tennisklub 1
Vindeby Badmintonklub 1
Ulbølle SG og IF 2
1
SIS:
Preben Juhl Rasmussen Hesselager Fodbold
Birgit Schönemann Sørensen Ollerup Gymnastikforening
Herdis Linde Jensen Svendborg Taekwondo-klub
Niels Kildelund GOG
Ib Oldrup Thurø Sejlklub
Charlotte Troensegaard Svendborg Tennisklub
Ove Boenæs Svendborg Sund Sejlklub
Jan Find Petersen Svendborg Golf
Anders Jensen Lundby Idrætsforening
Karin Olsen Svendborg Basket
Svendborg Kommune:
Bjarne Abildtrup
Dorte Nielsen
Linda Petersen
Åse
Mikkel Harritslev
Søren Thorsager
Sportsfestival:
Jesper Bertelsen
Martin Brems
Kultur og Fritidsudvalget:
Lars Erik Horneman
SIKO:
Deltagelse 33 foreninger med 53 deltagere og 66 stemmesedler
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Peter Bang valg af dirigent.
2. Formandens beretning:
Formanden Preben Juhl Rasmussen aflagde beretning
Beretning v/SIS´s repræsentantskabsmøde, 19. marts 2018.
VELKOMMEN TIL JER ALLE!
• På SIS´s vegne glæder det mig i aften at kunne byde velkommen til Årets Repræsentantskabsmøde 2018 – jeg glæder mig over et pænt fremmøde af alle jer repræsentanter fra vore foreninger og klubber, til bestyrelsesmedlemmer, revisorer og fra vor samarbejdspartner i Svendborg Kommune, ved ny Borgmester Bo Hansen (afbud), så i aften repræsenteret ved vores ny Kulturudvalgsformand Lars Erik Hornemann, samt til vores gode medarbejdere på Kultur- & Fritid, Søren Thorsager, Bjarne Abildtrup, Dorte Nielsen og Åse Skov + vore projektledere for LS 2021, Mikkel og for Svendborg Sportsfestival, Martin Brems og Jesper Nøhr Bertelsen.
• Jeg håber vi i aftenens løb kan få en god og konstruktiv debat og drøftelse omkring Idræts- og Foreningslivet i Svendborg Kommune – endnu engang velkommen til repræsentantskabsmødet her i aften.

1. STOR TAK TIL ALLE JER FRIVILLIGE!
I år vil jeg indlede min beretning med at rette en STOR TAK til alle Jer fremmødte for jeres store frivillige indsats i de forskellige foreninger og klubber med et stort udbud af idrætsaktiviteter og tilbud til såvel børn, unge, seniorer og ældre – det er til glæde for alle os, der dyrker idræt og får god motion og på den måde med til at styrke fællesskabet, sammenholdet i alle vore områder af Svendborg Kommune – og så der jeres indsats som træner og leder jo i høj grad med til at reducere kommunens udgifter på det sociale område – så en rigtig stor tak for det til jer alle – og til jer der er mødt fem i aften beder jeg jer om at tage hilsener med hjem i jeres foreninger – jeres indsats har utrolig stor betydning.
Vedr. ELITEIDRÆTTEN skal der lyde et STORT TILLYKKE til Svendborg Rabbits og GOG Håndbold – og senest til en anden af vore eliteklubber, Thurø Sejlklub, der så sent som i lørdags igen har modtaget en stor pris ” Dansk Sejlunions klubudviklingspris for deres store udviklingsarbejde – med jeres flotte resultater er i høj grad med til at profilere Svendborg Kommune på bedste vis– stor tak for det.
Tilbageblik på 2017.
2. Sidste år sluttede jeg min beretning med at nævne, at vi i bestyrelsen i SIS havde udarbejdet et nyt logo for SIS, og siden har vi arbejdet videre med også at ændre navnet i Svendborg Idræts Samvirke til et nyt og mere tidssvarende navn, hvor ”samvirket” er blevet lidt ”støvet” og erstattes af noget nyt. Derfor fremlægger vi i aften forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen således:
§ 1 Navnet Svendborg Idræts Samvirke ændres til ”Sport & Idræt i Svendborg” – de tre bogstaver SIS bibeholdes derved og nyt logo dertil blev godkendt sidste år.
Derudover ønsker vi en tilføjelse til § 8: Valg til bestyrelsen, at der ud over valg af repræsentanter til bestyrelsen foreslås valg af 2 suppleanter. Begrundelse herfor, at vi har mulighed for at erstatte et bestyrelsesmedlem, der måtte udtræde i ”utide” – (senest har vi oplevet det ved, at Michael Jensen fra SfB udtrådte i iøbet af 2016, hvorfor vi har måttet køre resten af denne valgperiode med 13 medlemmer mod de 14), som vi skal have ifølge vedtægterne.
Jeg håber meget, at forsamlingen i aften kan godkende vore to ændringsforslag.

FORBEREDELSERNE OG PLANLÆGNING AF DGI´s LANDSSTÆVNE I 2021 –
Efter at Svendborg Kommune den 23. november 2016 blev valgt som værtskommune for DGI´s landsstævne i 2021, er forberedelserne dertil så småt påbegyndt her i efteråret 2017, senest med ansættelse af projektleder Mikkel Harrislev til at være koordinator herfor – stort tillykke til dig Mikkel, vi glæder os meget til samarbejdet med dig herom, og håber naturligvis, at såvel vore foreninger/klubber og vi i SIS bliver inddraget en hel del i arbejdet, som vi glæder os til at være med til. Held og lykke med arbejdet og forberedelserne af dette kæmpe arrangement og stævne, som jo gerne skal blive en stor og spændende event for os alle i Svendborg Kommune, såvel for deltagere, mange frivillige hjælpere fra vore foreninger/klubber, fra alle vore lokalområder, samt for såvel erhvervslivet som turismen i kommunen.
• Målet er jo klart være at skabe en event og oplevelse, så alle deltagerne efter landsstævnet i 2021 kan tage hjem til deres lokalforening og det område af landet, hvor de kommer fra og sige, at de fik en ”oplevelse for livet” og at det derved for alvor er med til at sætte Svendborg på Danmarkskortet. Spændende opgave for såvel Mikkel, embedsmænd i Svendborg Kommune og os alle frivillige i foreninger og klubber, held og lykke med det.
• P.t. er organisationen og samarbejdet mellem Svendborg Kommune og DGI i fuld gang. I SIS regi har vi den 7. december deltaget i et spændende ”kick off” møde med mange interessenter inviteret fra såvel erhvervslivet som foreninger, offentlige myndigheder, politiet m.fl. – det var en rigtig god aften og start på forberedende samarbejdet med såvel gode indlæg som gruppearbejde efterfølgende. Omkring udbygning af de fysiske faciliteter i Svendborg Vest og planlægning heraf har der været indbudt til en række møder i teknisk regi – en vigtigt element der er blevet nævnt igen og igen er, at de faciliteter der bygges også kan anvendes også efter landsstævnet – så vi ikke kommer i den samme situation som ved LS i 1994, hvor det landsstævnestadion, der blev bygget ikke senere har haft særlig stor anvendelse, idet det bl.a. blev bygget for ”småt og kort”, så det end ikke kunne bruges til et fodboldstadion efterfølgende og lysanlæg der blev indkøbt stort set ikke har været tændt – det kalder jeg for ”lidt dårlige” investeringer – det er rigtig ærgerligt, når man i de tilfælde har ”sparet” på anlægsudgifterne, så vi ikke efterfølgende får den fulde udnyttelse af faciliteterne. Derfor er det også vigtigt, at vi allerede NU lytter til de anlægsønsker, som vore foreninger og klubber har, så det kan indpasses i de nye og kommende anlægsinvesteringer – her tænker jeg ikke mindst på vore kampsportsklubber og andre nye anlægsprojekter, der er i støbeskeen.
Vi glæder os til senere i aften at få en statusrapport for arbejdet ved Mikkel, hvor langt vi er med forberedelserne her og nu og hvor vi tænkes ind i arbejdet. Derudover har DGI Fyn afholdt et møde i Klub 21 – og det næste møde med Jesper Larsson som koordinator er netop planlagt til torsdag 12. april fra kl. 19,00-21,00, hvor jeg opfordrer jer til at møde op taltrigt.

3. 2017 – ET MEGET AKTIVT FORENINGSÅR FOR SÅVEL OS I SIS SOM VOR SAMARBEJDSPARTNER I FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET.
Ellers kan jeg glæde mig over at se tilbage på 2017 som et meget aktivt men også travlt arbejdsår, såvel for os i Svendborg Idræts Samvirke som vor tætte samarbejdspartner omkring Idrætten i Svendborg Kommune, Folkeoplysningsudvalget.
I Svendborg Idræts Samvirke har vi siden årsmødet i marts 2017 afviklet 11 bestyrelsesmøder – med gode og spændende dagsordener. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, samt til forretningsudvalget, der er med til at forberede mødedagsordenerne, udarbejde indstillinger vedr. diverse ansøgninger til talentpuljen, lånekassen, høringssvar m.v.
STOR TAK til alle i bestyrelsen for jeres indsats.

4. ANTAL FORENINGER i SIS pr. 31.12.2017:
I alt kan vi nu glæde os over at være 124 foreninger/klubber tilknyttet Svendborg Idræts Samvirke – hvoraf 1 ny forening, ”Bowlingklubben SSB” er blevet godkendt af FOU og optaget i SIS i 2017.

• Jf. medlemstilskudslisten fra 2017 repræsenterer de 127 foreninger/klubber i alt 26.400 medlemmer, fordelt med 12.028 under 25 år, 8.220 i aldersgruppen mellem 25 og 59 år og 5.372 i aldersgruppen for seniorer 60+ år – det er en beskeden tilbagegang på 328 = tilbagegangen i ungdomsgruppen mellem 13 og 18 år, en aldersgruppe, hvor vi alle har en udfordring. Til gengæld kan vi glæde os over fremgang i aldersgruppen 19-24 år og i aldersgruppen for seniorer 60+ år.
• Stor aktivitet i vore foreninger/klubber bevises også af vore udbetalinger af de puljer, som vi i SIS administrerer på Folkeoplysningsudvalgets vegne.
• Vedr. vores økonomi og regnskab vil vor kasserer Ove Boenæs gennemgå henholdsvis driftsregnskab og lånekassen.

• TALENTPULJEN:
Udbetaling af tilskud 18 ansøgninger til 70 talenter fra 12 foreninger/klubber. Ove vil i forbindelse med regnskabet fortælle os om udbetalingerne fra puljen. Her formidler vi beløb på vegne af Folkeoplysningsudvalget og budget hertil har i 2017 været 174.250 kr., og der er udbetalt 95.000 kr., hvilket er 25.000 kr. mindre end i 2016. Vi kan endnu engang kun opfordre vore foreninger/klubber til at fremsende ansøgning til puljen for udvikling af deres talenter til deres deltagelse i såvel nationale som internationale stævner.

• KURSUSTILSKUD:
Udbetaling til i alt 305 personer fra 35 foreninger/klubber. Ove fortæller om de aktuelle tal herfra. Dertil kommer tilskud fra SIS til nyt kursustiltag med DIF/DGI´s Foreningsudviklingskursus, hvor vi har bevilget kursustilskud til 7 foreninger i 2017. Det er en lidt mindre end i 2016, hvor der blev udbetalt til 417 personer fra 47 foreninger/klubber. Puljen vi her administrerer for Folkeoplysningsudvalget er på 281.848,00, hvor der for 2017 er udbetalt i alt 227.000, væsentlige mindre end i 2016, hvor der udbetaltes i alt 430.000 kr.

• STOR TAK for samarbejdet med Folkeoplysningsudvalgt ved formand Jan Find Petersen og Kultur- & Fritidsforvaltningen med dygtige og engagerede medarbejdere, Bjarne Abildtrup, Åse Skov og Dorthe Nielsen, samt til medarbejdere i Sport og Uddannelse, og afdelingen i CETS i Svendborg Idrætscenter.
Vedr. samarbejdet med Kultur og Fritidsafdelingen skal der lyde ros og stor tak for samarbejdet med vor nye Kultur- & Fritidschef Søren Thorsager, der tiltrådte i efteråret 2017, velkommen til dig og vi glæder os og ser frem til samarbejdet med dig og dit personale fremadrettet.

• Samtidig skal der også lyde en tak til det politiske niveau, med EBK-udvalget ved formand Henrik Nielsen, samt afdelingsdirektør Claus Sørensen og kultur- & fritidschef Søren Thorsager – med hvem vi har et godt samarbejde og afvikler to gode og konstruktive halvårsmøder omkring såvel udvikling som økonomi. Forud for repræsentantskabsmødet her i aften har vi i eftermiddag afholdt det første formandsmøde i den nye samling med vor nye Kulturformand Lars Erik Hornemann, samt afdelingsdirektør Claus Sørensen, Kultur- & Fritidschef Søren Thorsager og fra idrætten deltager Folkeoplysningsudvalgets formand Jan Find Pedersen, formand for haludvalget Frank Múller-Bøgh og jeg selv som formand for SIS. Traditionelt har vi nogle gode og konstruktive møder – vi kan selvfølgelig frygte lidt at med de besparelser der er lagt op til i Svendborg Kommune i de kommende år at vi også kan blive ramt på pengepungen og økonomien, hvad vi selvfølgelig ikke håber, idet vi også mener, at kommunen har vigtige forpligtelser overfor Kultur og Idræt med de udviklingsprojekter der er sat i søen og som samlet set skal pege frem imod landsstævnet i 2021.

5. NY IDRÆTSPOLITIK FOR SVENDBORG KOMMUNE – vedtaget for perioden 2017-2022.
På sidste års repræsentantskabsmøde kunne jeg fortælle om den på det tidspunkt igangsatte proces omkring arbejdet med revision af Svendborg Kommunes Idrætspolitik for perioden 2017-2022.
Vi kan glæde os over et godt resultat – hvor processen blev afsluttet, således at idrætspolitikken blev endelig vedtaget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, via EBK udvalget og herefter endelig godkendt af den samlede kommunalbestyrelse.
Jeg synes, vi fælles er nået frem til en god ramme omkring politikken med en god vision og formål, der rammer bredt for alle aldersgrupper, for såvel bredde som elite – i et selvvalgt idrætsmiljø, hvor den enkelte kan udfolde sig forhold til personlige ønsker.
Derudover gælder det mig meget, at der er skabt en rød tråd gennem flere idrætstimer for eleverne på vore folkeskoler, der samtidig gerne skulle give et løft af nye børn og unge til at dyrke idræt i vore foreninger og klubber, hvor vi som nævnt i Svendborg Idræts Samvirke, hvor vi p.t. er paraplyorganisation for 127 foreninger/klubber bredt
i kommunen.
Ingen tvivl om, at der i fremtiden skal være meget fokus på samarbejdet omkring idrætten på skolerne og i foreninger – og ikke kun i de mindste årgange. Derudover har vi også store udfordringer omkring fastholdelse af medlemmerne i teenageårgangene samt hos de yngre årgange hos seniorerne, hvor tilbuddene er mangfoldige, herunder også konkurrencen, bl.a. fra fitnesscentre og medlemmernes ønske om at dyrke individuelt idræt med bl.a. løb og cykling, når det bedst kan passes ind i job og andre fritidstilbud.
NU hvor Idrætspolitikken så er revideret og vedtaget for den kommende 5-års periode fra 2017-2022, og såvel SIS som Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at det skal være en AKTIV IDRÆTSPOLITIK, der i de kommende år skal understøttes og udvikles via handlingsplaner – hvilket allerede er igangsat med enkelte fokuspunkter i efteråret 2017- der også falder godt i tråd med det nye projekt ”Bevæg dig for livet kommune”, der forventes implementeret i løbet af 2018, hvilket vi glæder os og ser frem til samarbejdet om.

6. PRISUDDELING 2017:
Blev igen i 2017 afviklet i samarbejde med Svendborg Kommune, Rottefælden og SIS, den 7. juni.
Vi har tilsyneladende fået skabt en god platform for at hylde vore foreninger og ledere i den forbindelse i gode og festlige rammer i Rottefælden + ved arrangementet at få mulighed for at overvære årets Rottefælderevy – og hvor Jan Schou samtidig fungerer som en professionel konferencier. Ved arrangementet i 2017 stort set udsolgt med ikke færre end 240 af vore forenings-ledere + politikere og repræsentanter fra den kommunale administration – og alt i alt blev det et rigtig godt og succesfuldt arrangement.
Til lederprisen valgtes Karin Olsen fra Svendborg Basketball Club og Svendborg Rabbits, efter mange års dygtigt og engageret lederarbejde i klubben, med såvel bestyrelsesarbejde og andre aktiviteter – og derudover en meget engageret leder og bestyrelsesmedlem her i Svendborg Idræts Samvirke. Karin vandt prisen foran de to øvrige nominerede, Christel Black fra Bokseklubben Rollo og GOG´s ungdomstrænere.
Til foreningsprisen valgtes V. Skerninge Tennisklub ved formand Michael Grube Andersen, foran Svendborg Amtatør Sejlklub og Thurø Sejlklub. Den 3. af vore priser, talentprisen blev overrakt den 18. juni i forbindelse med afvikling af Svendborg Sportsfestival – og her blev 13-årige Magnus Lindholmer fra Svendborg Gymnastikforenings Tumbling afd., der blev valg foran de to øvrige nominerede, Karoline Rohmann fra Hovgaard Rideklub og Frederik Lassen fra Svendborg Triathlon Klub.
Prisuddelingen i 2018 vil blive planlagt på samme vis, og planlægningsarbejdet er netop gået i gang med første møde mellem Bjarne fra Kultur og Fritid, samt vores nedsatte arbejdsgruppe i SIS, bestående af Birgit Sørensen, Charlotte Troensegård og Ib Oldrup.
SIS vil vi indbyde vore foreninger/klubber til at deltage og komme med indstillinger af personer til de tre priser her i løbet af april måned, og vi håber på god opbakning hertil.

7. SVENDBORG SPORTSFESTIVAL 2017:
I forbindelse med DIF´s prisoverrækkelse (100.000 kr) til SG-huset og Svendborg Kommune 2014, der blev overrakt til SG/SG-huset og Svendborg Kommune i 2015,
blev det vedtaget at anvende beløbet til at afvikle Svendborg Sportsfestival, der for første gang blev afviklet i 2016.
Der blev nedsat en projektgruppe, bestående af personer fra SG, Fritidsforvaltningen på Svendborg Kommune, DGI og SIS. Formålet var at afvikle en festival for alle aldersgrupper, såvel børn, unge, senior, ældre og hvor alle foreninger kunne byde ind med aktiviteter i maj og juni i alle vore lokalområder, kulminerende med en fælles aktivitetsdag i Svendborg, dels i og omkring SG-huset/Svendborg Idrætscenter, i midtbyen på Centrumpladsen og med vandaktiviteter på Frederiksøen. Planen var at festivalen skulle tage udgangspunkt i DIF/ DGI´s fælles vision 25/50/75. I relation til planlægningen af arrangementet kunne vi glæde os over et godt samarbejde med DGI, der meldte sig på banen som medarrangør af sportsfestivalen, dels med arbejdskraft og økonomi hertil. Efter en god og succesfuld start fortsatte sportsfestivalen i 2017 med ny projektleder Karna Kjeldsen bistået af Jesper Pedersen, som tovholdere. Det blev igen et flot og positivt arrangement, hvor aktiviteterne sidste år blev afviklet i SG-huset/Svendborg Idrætscenter, og med gymnastikopvisninger udendørs på landsstævnestadion – samt destination 2 på Frederiksøen, hvor der blev afviklet vandsportsaktiviteter og andre idrætslige aktiviteter med udendørs og i hallerne. I forbindelse med sportsfestivalen, der blev dækket godt af Radio Diablo – overraktes talentprisen til Magnus Lindholmer fra Svendborg Gymnastikforening´s power tumbling afd.
Der skal lyde en stor tak til hjælperne bag arrangementet i 2017, til styregruppen bag, med Ole Højly og Jakob Kramer fra SG, Charlotte Troensegaard, Ib Oldrup, Jan Find Pedersen fra FOU, til direktør Hans Sørensen fra DGI-Fyn og undertegnede, samt ikke mindst til projektleder Karna Kjeldsen og Jesper Pedersen for at forestå såvel planlægning og program for de mange aktiviteter. Tak til samarbejdet til såvel DGI-Fyn, v/Hans Sørensen og til Bjarne Abildtrup fra Kultur og Fritid som koordinator til Svendborg Kommune.
Sportsfestivalen blev igen en stor succes – dog lykkedes det ikke i 2017 at få deltagelse af Idrætsskoler og Vejstrup Ungdomsskole, idet der jo sidste sommer var sammenfald med landsstævnet 2017 i Ålborg.
I løbet af efteråret 2017 blev afholdt evalueringsmøde i styregruppen for at koordinere organisere og planlægge Sportsfestivalen 2018 – herunder at fremskaffe finansieringsgrundlag til ansættelse af projektleder til at forestå projektet. DGI var hurtig til at melde ud omkring medfinansiering heraf med 50%, mens det blev en længere proces at få Svendborg Kommune. Efter forhandlinger lykkedes det i løbet af november måned at få finansieringen på plads via bevilling af økonomisk tilskud fra Folkeoplysningsudvalget – men i den forbindelse også ved som noget nyt at inddrage såvel Kultur som øvrige folkeoplysende foreninger i arrangementet og programmet, ligesom der også blev valgt personer herfra til den nye styregruppe, ligesom vi i SIS har påtaget os at forestå organiseringen af sportsfestivalen. Snarest efter at finansieringen var på plads udfærdigede vi stillingsopslag for projektlederstillingen primo december, og vi modtog 53 velkvalificerede ansøgere hertil – og efter en god ansættelsesproces i styregruppen fik vi ansat Jesper Nøhr Bertelsen og Martin Brems i en delt projektlederstilling pr. hhv. 1. og 15. januar. Det er mit indtryk, at Jesper og Martin er kommet godt i gang med arbejdet, og senest har der været afholdt netværksmøde med foreningerne den 26. februar, hvor 45 var samlet i SG-huset. Vi glæder os senere i aften at høre spændende indlæg fra Jesper og Martin om deres forberedelser til Sportsfestivalen i 2018.

8. ELITEIDRÆT I SVENDBORG KOMMUNE MED TEAM DANMARK AFTALEN OG TO NYE SPÆNDENDE TILTAG:
Den nye Team Danmark aftale for Svendborg Kommune blev indgået den 1. januar 2015 og gælder frem til den 31. december 2018. Prioriterede idrætsgrene er badminton, håndbold, motocross, svømning og sejlsport. De klubber, der samarbejder med kommune om at tilbyde de prioriterede idrætsgrene er:
GOG Håndbold, Motorcykelklubben Svendborg, Svendborg Badmintonklub, Svendborg Svømmeklub, Svendborg forenede Boldklubber, Thurø Sejlklub og Svendborg Sunds Sejlklub.

I forbindelse med Eliteidrætten og til at understøtte elitearbejdet for vore mange talenter kunne jeg sidste år nævne to nye spændende tiltag, der fremadrettet gerne skal være med til at understøtte talentarbejdet i vore foreninger og klubber.
Det gælder fortsættelsen af SVENDBORG SPORTSAKADEMI, der blev igangsat pr. 1. januar 2017, og som nu udvikler sig med øget indsats og træning for vore talenter i samarbejde med vore to uddannelsesinstitutioner, Svendborg Erhvervsskole og Svendborg Gymnasium også nu arbejdet på andet ben omkring evt. oprettelse af collage for de unge, p.t. under ledelse af Sten Kaj Larsen og Keld Vilhelmsen. Her kan jeg nævne, at der er indkaldt til åbent hus på torsdag 22. marts med nærmere information til såvel interesserede talenter, deres forældre og foreninger/klubber. Sidste år kunne jeg også fortælle om opstart af ”SVENDBORG MENTALITETEN” – der blev igangsat i efteråret 2016. Svendborg Mentaliteten er sidste nye projekt med fokus på sportspsykologi for kommunens talenter og elitesportsudøvere. Det er et projekt, der er åbent for alle klubber i Svendborg og hvor der p.t. er planlagt besøg ude i vore eliteklubber. Tak for samarbejdet til Eliterådet, der i høj grad er med til at understøtte arbejdet for vore talenter og udviklingsarbejdet i vore prioriterede klubber. Senest er jeg selv som ”SIS formand” kommet med i bestyrelsen fra 4. december 2017 og nu selv deltaget i to spændende bestyrelsesmøder – det seneste sidste tirsdag den 13. marts, hvor vi bl.a. godkendte tidsplan for genforhandling af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Svendborg Kommune, der som nævnt skal godkende i løbet 2018, med Jannie Kaae og Peter Jensen som tovholdere. Derudover informerede Morgens Frederiksen fra SfB og nyt sydfynsk talentsamarbejde indenfor fodbolden mellem SfB og Idrætsskolerne i Oure, hvilket bliver spændende at følge. Som ny formand for Eliterådet valgtes Lars Erik Hornemann, han afløser Finn Olsen – mens Niels Kildelund fra GOG genvalgtes som næstformand – spændende også at følge deres arbejde i det kommende år.

9. BUDGET OG ØKONOMI FOR IDRÆTTEN I SVENDBORG KOMMUNE.
Der er ingen tvivl om, at der er rigtig god udvikling af idrætten og foreningsarbejdet i Svendborg Kommune – og hvor kommunen også selv bidrager med mange nye spændende tiltag – senest med projektet ”Bevæg dig for livet” kommune, men det er i den forbindelse meget vigtigt at nævne, at vore politikere er bevidste og klar over, at der også skal tilføres de nødvendige økonomiske midler til området, indenfor Kultur- & Fritid. I den forbindelse kan vi være en smule bekymret over de store besparelser som Svendborg Kommune står overfor her i 2019 og 2020.
Sidste år nævnte jeg fastholdelse af besparelsen på Svendborg Golfklub, som vi på ny har påpeget og anmodet om, at de overflyttes fra EBK til Folkeoplysningsudvalgets område. Dette er nu på plads – men desværre er det ikke lykkedes os at få fjernet den pålagte besparelse for golfklubben – men vi har dog fået lovning på, at vi indkaldes til møde med Kultur- & Fritidschef Søren Thorsager herom snarest muligt forud for den kommende budgetbehandling.

MANGE SPÆNDENDE OPGAVER OG UDFORDRINGER I SIS I 2018:
• Konstituering af bestyrelsen og fastsættelse af mødeplan for 2018 (april/maj). Idrætspolitikken med udmøntning af handleplaner i fællesskab med FOU.
• Planlægning af SIS Idrætsfest i Rottefælden med invitation og prisuddeling.
• Forberedelse og planlægning af SVENDBORG SPORTSFESTIVAL 2018 (maj/juni), hvilket vi vil høre nærmere om senere i aften, når vi giver ordet til de to nyansatte projektledere, Jesper Nøhr Bertelsen og Martin Brems.
• Endelig vedtagelse af visionsaftale mellem DGI og Svendborg Kommune og efterfølgende igangsætning af projekt ”Bevæg dig for livet kommune”, hvor vi i SIS og Folkeoplysningsudvalget har været med til at kvalificere aftalen gennem høring og udtalelse på det udarbejdede forhandlingsnotat. I den nærmeste fremtid ansættes ny projektleder til at udfolde projektet – og hvor vi sammen med FOU tildeles en plads i projektgruppen. Det nye projekt er i høj grad med til at understøtte vores nye Idrætspolitik.
• Glæder mig over samarbejdet med DGI på tre fronter, dels omkring Svendborg Sportsfestival, det nye projekt ”Bevæg dig for livet” og forberedelserne til LS-2021.
AFSLUTNING!
Som afslutning på aftenens program har vi i år valgt at give ordet til Borgmester Bo Hansen omkring Svendborg Kommune´s mål og visioner for idrætsarbejdet i kommunen og samarbejdet m/foreninger/ledere. Som nævnt indledningsvis desværre afbud fra Bo Hansen, men i hans fravær ved vor nye Kulturudvalgsformand Lars Erik Hornemann.
• Derudover vil der blive spændende indlæg fra projektlederne Jesper Bertelsen og Martin Brems vedr. planlægning af Svendborg Sportsfestival for 2018, og senere af projektleder Mikkel Harritslev, der vil give en indlæg og status af forberedelserne af LS 2021 i Svendborg.
• Mange tak for ordet – hermed stiller jeg min beretning til diskussion.
19.03.2018 / Preben Juhl Rasmussen, formand
Herefter beretningen til debat:
Michael fra Vester Skerninge takkede SIS bestyrelsen for det store arbejde der udføres, og nævnte den gode udvikling, fokus på faciliteterne, initiativer omkring Eliteudvikling og ros til Svendborg Talentcenter.
Beretningen godkendt
3.Forelæggelse af de reviderede regnskaber.
Driftsregnskabet samt SIS lånekasses regnskab
Regnskaberne godkendt uden bemærkninger.
4. Der foreslås uændret kontingent for 2018 på kr. 0,00
Godkendt uden bemærkninger
5. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen indstillede ændringsforslag til Vedtægterne:
§1. Nyt navn: Svendborg Idræts Samvirke ændres til Sport og Idræt i Svendborg
(De 3 bogstaver i SIS bibeholdes derved)
§8 Valg til bestyrelse: efter valg til bestyrelsen tilføjes:
Valg af 2 suppleanter vælges for 1 år.
Begge forslag fik generalforsamlingens godkendelse. Ingen imod.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg fra bestyrelsen var:
Ove Boenæs Svendborg Sund Sejlklub
Herdis L. Jensen, Svendborg Taekwondo Klub
Birgit Sørensen Ollerup Gymnastikforening
Charlotte Troensegaard, Svendborg Tennisklub
Jacob Kramer, Svendborg Gymnastikforening

Michael Jensen, Svendborg forenede Boldklubber ønskede ikke genvalgt
Michael Bisbo ønskede ikke genvalg.

På mødet blev følgende foreslået til bestyrelsen:
Rico Busk – Svendborg Mountainbike
Lars Bohnzen-Hansen, Svendborg Forenede Boldklubber
Heidi Bruun, Tåsinge Forenede Boldklubber
Efter afstemning, blev følgende valgt for en 2-årig periode:
Ove Boenæs
Birgit Sørensen
Charlotte Troensegaard
Jacob Kramer
Heidi Bruun
Rico Busk
Lars Bohnzen-Hansen
Jvfr. den nye Vedtægtsændring på generalforsamlingen, skulle der vælges 2 suppleanter:
og det blev:
1. Suppleant Herdis Linde Jensen
2. Suppleant Theis Bavnhøj Hansen -Ollerup Gymnastikforening

7. Valg af 2 regnskabskyndige revisorer og 1 suppleant.
Peter Bang og Jørgen Nielsen villige til genvalg. Er genvalgt
Revisorsuppleant Frank Müller-Bøgh. Villig til genvalg. Er genvalgt
8. Evt.
Formanden takkede de nye i bestyrelsen med lyst til at påtage sig arbejde, dirigenten for arbejdet,
Herdis Linde Jensen som ikke blev genvalgt og er trådt ud af bestyrelsen, med tak for det store arbejde der var ydet.
Herefter slut på Repræsentantskabsmødet.
På mødet var der indlæg af Formanden for Kultur og Fritidsområdet Lars Erik Hornemann, som i sine ord til generalforsamlingen kom ind på fortsættelse af vision for kommunen og samarbejdet omkring og mod Landsstævnet 2021,
med visionen Bevæg dig for livet
Øge sundhedstilstanden med livskvalitet
Det gode liv
Udvikling af fællesskaberne mod Landsstævnet 2021
og en tak til klubberne for det store arbejde der ydes og at vi igen samles til
Idrætsfesten i Rottefælden. Skal arrangement formen forsætte eller skal der tænkes nyt fra 2019.

De 2 projektledere på aktiviteten – Sportsfestivalen i juni, Jesper Bertelsen og Martin Brems,
gav et billede af udviklingen af sportsfestivalen og inddragelse af kulturen og det arbejde der er udført indtil nu.
Projektleder på Landsstævnet Mikkel Harritslev sluttede mødet af med seneste nyt omkring det arbejde som er påbegyndt.
Mødet slut ca. kl. 20.55.