Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Kursustilskud

fra Svendborg Idræts Samvirke

Indenfor midlerne, som administreres af SIS, er der hvert år afsat et beløb til fordeling mellem foreningerne , således at disse kan få hjælp til afholdelse af udgifter til videreuddannelse af ledere til træning og instruktion af medlemmerne.

Midlerne kan søges efter retningslinier, der er præciseret i vejledningen, som du kan finde her nedenunder.

Skema til brug for ansøgning kan du finde i top menuen under Skemaer og andet

RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD TIL FORENINGERNES LEDER–, INSTRUKTØR– OG TRÆNERUDDANNELSE

 1. Ansøgerens leder-, instruktør- og trænerarbejde skal foregå i en forening under SIS.
 2. Ansøgeren skal være ulønnet i foreningsarbejdet samt være fyldt 16 år.
 3. Der ydes et tilskud til kursusbeløbet på 750 kr. pr. døgn – dog max. 2.500 kr. pr. kursus. Tilskud kan ikke overskride faktiske udgifter.

  Der ydes maximalt 8.000 kr. pr. forening pr. år. Såfremt en forening består af flere afdelinger kan der ydes 8.000 kr. pr. afdeling såfremt aktiviteten i afdelingen har eget landsforbund.

  Tilskud til transport ydes svarende til offentlig transportudgift eller km tilskud til statens laveste sats. Udgifter skal dokumenteres med bilag.

 4. Kursusprogram og kvitteringer for afholdte udgifter eller kopi heraf (ikke en tilfældig ”lap”) skal altid vedlægges ansøgningen ellers vil ansøgningen IKKE blive behandlet.
 5. Samtlige rubrikker på ansøgningsskemaet skal udfyldes.
 6. Ansøgningsskema med tilhørende dokumentation indsendes til SIS kasserer senest 31.12 i det år kurset er afholdt – afregning sker i januar det følgende år og evt. restafregning efter repræsentantskabsmødet i marts.
 7. Såfremt der ved regnskabets afslutning henstår et restbeløb i kursusregnskabet fordeles restbeløbet forholdsmæssigt til de ansøgninger der har overskredet max beløb for udbetaling pr. forening.
 8. SIS bestyrelse kan hvert år på første møde efter regnskabets afslutning regulere ovennævnte satser.

  SIS bestyrelse kan i særlige tilfælde (f.eks. kurser i udlandet) yde større tilskud end ovennævnte hvis særlige forhold gør sig gældende. Bestyrelsen skal i disse tilfælde være enig.

 9. Ansøgningsskema skal underskrives af foreningsformand / afdelingsformand og hovedkasserer. Tilskud indsættes på foreningens konto i bank eller giro og fordeles internt i foreningen af klubbens hovedkasserer.
 10. Der kan ydes tilskud til foreningskurser – f.eks. hvis en forening ønsker at samle og dygtiggøre instruktørere/trænere i foreningen. Det kan være med en kursusinstruktør/ foredragsholder udefra. Der kan søges løbende og der kræves ingen ansøgningsskema, men ansøgning med formål, kursusbeskrivelse m.m. skal indsendes.

Godkendt af bestyrelsen i februar 2012.