Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Samarbejdsaftale

mellem Sport og Idræt i Svendborg – SIS & Svendborg Kommune

Mellem SIS og Svendborg Kommune indgås samarbejdsaftale som følgende:
Information:

  • Fritidskonsulenten deltager i bestyrelsesmøder og informerer her om væsentlige forhold af betydning SIS´ for idrætten i Svendborg Kommune. Kultur- og Fritidschefen deltager når det har relevans efter aftale med SIS´ formand.
  • Love, cirkulærer, byrådsbeslutninger m.v. som relaterer sig til SIS´ arbejde fremsendes til formanden.
  • Tilsvarende informerer SIS kommunen om synspunkter og forhold i idrætsforeninger, som er af betydning for samarbejdet.
  • Der gennemføres som minimum 1 årligt møde, hvor SIS´ forretningsudvalg mødes med udvalgsformanden for Kultur og Plan, formanden for Folkeoplysningsudvalget, Kultur og Plan direktør og Kultur og Fritidschefen med henblik på overordnede drøftelser om idrætslige spørgsmål i Svendborg Kommune. Kultur og Fritidsafdelingen tager initiativ til mødeindkaldelse.

Prioritering – anlæg og faciliteter:

Kommunen samarbejder med SIS omkring idrættens ønsker for idrætsanlæg, disses udformning, størrelse, art og antal som grundlag for prioriteringen af ressourcer.

Budgetter:

SIS og Svendborg Kommune samarbejder omkring indstillingen af budgetter på idrætsområdet.
Administration:
Kultur- og Fritidsafdelingen løser følgende opgaver af administrativ karakter:

  • Postekspedition
  • Redigering af foreningsregister
  • Praktisk hjælp til bl.a. repræsentantskabsmøde og årets idrætspriser
  • Øvrige opgaver – efter aftale med Kultur- og Fritidschefen.

Administrationen er bemyndiget til at åbne SIS´ post med henblik på hurtig ekspedition.

Samarbejde i øvrigt:

SIS har høringspligt i planlægning af nyanlæg og større renoveringsprojekter.

SIS og Svendborg Kommune samarbejder om idrætspolitikken, herunder evaluering af denne.

Godkendt i Udvalget for Kultur og Planlægning 2011