Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Sommerferieaktiviteter 2019

Svendborg Kommune indbyder igen i år foreninger og klubber til at
arrangere sommerferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende
alder.
Aktiviteterne afvikles i perioden den 29. juni til 7. august 2019
(ugerne 27-32).
Vi tænker, at aktiviteterne tilbydes i en weekend eller nogle dage/uger
i 2-4 timer i dagtimerne.
I får tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i
begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med
fortæring, sodavand mv.
Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage
tilskud. Det er desuden en forudsætning for at kunne søge tilskud, at
deltagerbetalingen maksimalt udgør 25 kr. pr. aktivitetstime, samt at
foreningen afgiver lovpligtig erklæring om indhentelse af børneattester
i forbindelse med ansøgningen.
Ansøgningsskemaet ligger på Svendborg Kommunes hjemmeside:
ANSØGNINGSFRIST SENEST DEN 15. MARTS 2019.
Kontakten til børn og unge sker via en flyer, som de får udleveret på
skolen. Flyeren vil henvise til program på www.aktivsvendborg.dk.
Vær opmærksom på, at udfylde rubrikken vedrørende tekst til
programmet for aktiviteterne nøjagtigt, da den vil danne grundlag for
beskrivelsen af jeres aktivitet. Vi vil meget gerne have tilsendt 1 – 2
fotos pr. aktivitet. Disse kan sendes til kulturogfritid@svendborg.dk
Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om Sommerferieaktiviteterne
2019.
Hvis I har spørgsmål, så kontakt os gerne.
De bedste hilsener fra
Dorte Nielsen
Dir. tlf. +4562233421
Email: dorte.nielsen@svendborg.dk
Retningslinjer for sommerferieaktiviteter for børn og unge.

1. Formål
Formålet med sommerferieaktiviteterne er
 At alle børn og unge får mulighed for oplevelser og samvær inden for idræt, kultur- og fritidsliv i
sommerferien
 At skabe interesse for foreningsaktiviteter og fritidstilbud i Svendborg Kommune
 At profilere Svendborg som en kommune med et alsidigt kultur-, fritids- og foreningsliv

2. Målgruppe
Aktiviteterne henvender sig børn og unge.
Som udgangspunkt skal aktiviteten være et tilbud, der er åbent for alle, og der skal ikke være krav om
særlige forudsætninger for at kunne deltage.

3. Hvem kan søge
De folkeoplysende foreninger kan søge tilskud fra puljen til sommerferieaktiviteter. Der gives et tilskud til
foreningen på kr. 90 pr. aktivitetstime samt eventuelt et beløb til dækning af materialeudgifter.
Efter udløb af ansøgningsfristen 15. marts fordeler Folkeoplysningsudvalget puljemidlerne blandt
ansøgerne. I prioriteringen af ansøgninger og tilskud lægges vægt på, at der er mangfoldighed i det samlede
sommerferietilbud.
I relation til puljemidlernes størrelse vil der kunne forekomme reduktion i forhold til det ansøgte.

4. Deltagerbetaling
Der må maksimalt opkræves et deltagergebyr på 25 kr. pr. time, såfremt foreningen søger tilskud.
Dog kan der i ganske særlige tilfælde opkræves et højere gebyr, hvis Folkeoplysningsudvalget godkender
det.

5. Børneattester
Der skal indhentes børneattest på de instruktører, der medvirker ved aktiviteterne.

6. Præsentation af tilbud
Øvrige foreninger og kulturinstitutioner får tilbud om at indgå i en fælles præsentation af ferietilbuddene.

7. Udbetaling af tilskud
Tilskud udbetales indtil 15. september og når foreningen har fremsendt opgørelse af timeforbrug, bilag for
materialeindkøb samt oplysninger om antal fremmødte.
Foreningen skal desuden meddele, hvor mange af deltagerne, der er egne medlemmer, og hvor mange der
kommer udefra.
Regnskabet for sommerferieaktiviteterne forelægges Folkeoplysningsudvalget til godkendelse i oktober
måned.

Godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. november 2017.