Bestyrelsesmøde i SIS, torsdag den 23. maj 2013, i Svendborg Idrætscenter

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen, Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Jan Find Petersen, Per Nielsen, Anders Jensen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Michael Jensen, Birgit Sørensen, Peter Larsen

Afbud: Charlotte Troensegaard, Niels Kildelund

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Anlægsprojekter 2013

Jan Find fremlagde den nye prioriteringsblanket/beslutningsskema og gav en orientering omkring brugen, samt en opdateret liste over anlægsprojekter fremlagt for SIS med første og anden prioritet. Listen er udarbejdet i samråd med Peter Larsen, og indeholder de forelagte projekter for SIS. Godkendt af bestyrelsen.
Listen vil blive opdateret efterhånden der fremlægges nye projekter for SIS. Listen vil fremover være på SIS hjemmeside og ændres når der har været behandlet nye projekter.

3. Talentpuljen

De 170.000 vi får årligt er ikke brugt op. Vi skal gøre en ekstra indsats overfor foreningerne
og med det udvidede arbejde der gøres bl.a. med tiltag på vor hjemmeside og email til klubberne, – forventer vi – at der kommer mere pres på puljen i flere ansøgninger.

4. Hjemmesiden

Hjemmesiden er nu rettet til, men skal vi tilpasse os fremtidens behov, vil der være behov for en ny hjemmeside. Vi kan ikke vedhæfte fil m.v. til klubberne. Udvalget ønsker bevilling til ny hjemmeside, skønnet pris 18-19.000,- kr. som engangsudgift.
Godkendt af bestyrelsen.

5. iPad

Kort oplæg fra tidligere møde omkring bestyrelsesmedlemmerne låner i valgperioden tablet som fremtidig kommunikationsredskab. De vil være klar til næste møde den 27. august, hvor der samtidig vil blive instruktion omkring brugen.
Der sendes information til alle med tilbud.

6. Nyt fra Forretningsudvalget

Ansøgning fra Thurø Windsurferklub 2 prs. – 2.000 hver i støtte. Betinget godkendt- afventer dokumentation og referat fra deltagelse.

7. Nyt fra Forvaltningen

Peter Larsen gav kort orientering om den aktuelle situation.

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Jan Find gav en redegørelse omkring ansøgninger til næste møde i Folkeoplysningsudvalget
herunder Renoveringspuljen.

9. Åben for tilføjelser

Repræsentationen i Svendborg Senior Idræt – SIS mener ikke der fremadrettet er behov for repræsentation
Kursusarrangement -fra Fåborg Midtfyn Kommune oplæg til fælleskursus – teencoach.
SIS betaler udgiften til kursus op til 10 personer, idet man ønsker at prioritere en indsats omkring uddannelsen som teencoach. Prisen pr. person bliver omkring 400 kr.
Jan Find arbejder videre sammen med Fåborg-Midtfyn kommune og udbyder kurset via mail og hjemmesiden, såfremt det bliver oprettet.

10. Meddelelser

Valgmødet er fastsat til 11. november kl. 19,00 i Borgerforeningen. Der arbejdes videre med oplæg. Ordstyrer Troels Myhlenberg, Curt Sørensen og Lars Erik Hornemann deltager.

11. Eventuelt

Jørgen Hansen orientering omkring arbejdet i Fodboldrådet.
Efterfølgende fællesmøde med Haludvalget og Rundvisnings i SG-Huset.
Emner der blev orienteret om bl.a.
Prioriteringslisten – anlægsprojekter
Aktivitetsboksen

Næste møde torsdag den 27. august i Golfklubbens lokaler kl. 17,00.

Referat
Ib Oldrup