Lån 75.000 i SIS

Lånekassen i Sport og Idræt i Svendborg (tidligere ”Idrætsfonden”)

SIS har midler i en separat ”kasse” – stammende fra tidligere tiders opsparing – og disse midler kan der søges om at låne til formål, der ligger udenfor den daglige drift – og som der i foreningens kasse / formue ikke er plads til at afholde.

Betingelser er ”rimelige” idet der ikke betales rente af lånet ( max kr. 75.000.00,- ), som afdrages over en aftalt periode, der kan være op til 6 år.

Ansøgningen med beskrivelse / begrundelse fremsendes til SIS´s kasserer vedlagt relevant dokumentation for projektet og for foreningens økonomiske situation (seneste godkendte regnskab).

Vedtægter for SIS LåneKasse

§1
LåneKassens formål er at yde rentefri lån til foreninger / klubber, der er medlemmer af Sport og Idræt i Svendborg.

§2
LåneKassens midler kan ikke indgå som driftstilskud til foreningernes/ klubbernes daglige drift, men kun til anskaffelse af aktiver, der indgår i foreningens / klubbens materielle værdier og kun hvor der ikke i klubbens formue / egenkapital skønnes at være basis for en sådan anskaffelse.

§3
LåneKassens midler skal såvel søges som ydes af SIS´s bestyrelse på basis af udførlig ansøgning vedlagt kopi af seneste generalforsamlingsreferat samt godkendte regnskab.

§4
Bevilling af lån fra LåneKassen fordrer enstemmighed i SIS bestyrelsen. Beløbsgrænser og afdragsperiode fastlægges af bestyrelsen.

§5
LåneKassens midler varetages separat fra Samvirkets øvrige drift, og øges ved kapitalafkast fra ikke udlånt formue.

§6
Ophæves LåneKassen overføres midlerne til SIS ´øvrige formue.