Samarbejdsaftale mellem Sport og Idræt i Svendborg – SIS & Svendborg Kommune

Denne samarbejdsaftale er indgået mellem:

Svendborg Kommune, Kultur og Fritid – Herefter kaldet Kultur og Fritid
Cvr-nr. 29189730

og

Sport og Idræt i Svendborg – Herefter kaldet SIS.
Cvr-nr. 34372756

1. Formålet med Aftalen
1.1 Formålet med aftalen er at fastlægge rammerne for samarbejdet ml. Kultur og Fritid og SIS.
1.2 Aftalen skal sikre koordinering ml. Kultur og Fritid og SIS i arbejdet med udvikling af idræts- og foreningsområdet i Svendborg Kommune.

2. Kultur og Fritid
2.1 Kultur og Fritid samarbejder med SIS omkring udarbejdelse af idrætspolitik, kommunale planer, strategier og andre generelle forhold, som har betydning for idrætsforeningerne i Svendborg Kommune.
2.2 Kultur og Fritid informerer løbende SIS om kommunale sager og forhold, som har væsentlig betydning for SIS-bestyrelsens virke.
2.3 SIS har høringspligt i planlægning af nyanlæg og større renoveringsprojekter på idrætsområdet. Kultur og Fritid er forpligtiget til at sende sager af denne typer til høring i SIS, såfremt administrationen vurderer det aktuelt.
2.4 Efter aftale med bestyrelsesformanden i SIS, deltager medarbejdere fra Kultur og Fritid på bestyrelsesmøder i SIS når det har relevans.
2.5 Formanden for SIS kan løbende søge vejledning og rådgivning i Kultur Fritid.
2.6 Kultur og Fritid yder et årligt driftstilskud til SIS, bl.a. til dækning af administration af talentpulje og kursuspulje, hvor lokale idrætsforeninger kan ansøge om kommunalt tilskud.
2.7 Der gennemføres to årlige formandsmøder ml. formændene fra Haludvalget, Folkeoplysningsudvalget, SIS, direktør og chef på Kultur- og Fritidsområdet og formanden for det politiske udvalg hvor fagområdet er hjemhørende under. Her kan drøftelser om budgetsager og andre aktuelle emner sættes på dagsordenen.

3. SIS

3.1 SIS repræsenterer idrætsforeninger i Svendborg Kommune overfor offentlige myndigheder, kommunale afdelinger og institutioner. Som anført i SIS’ vedtægter, er SIS forpligtiget til at sikre en bred repræsentation af idrætter ogforeninger fra forskelligegeografiske områder ikommunen, i sammensætningen af SIS- bestyrelsen.
3.2 SIS har høringspligt i planlægning af nyanlæg og større renoveringsprojekter på idrætsområdet.
3.3 SIS uddeler og administrer puljemidler for Kultur og Fritid gennem håndtering af puljerne; talentpuljen og kursuspuljen. Puljerne kan ansøges af alle folkeoplysende idrætsforeninger i Svendborg Kommune. SIS er som følge heraf forpligtiget til, løbende at informere om/og markedsføring af talentpuljen og kursuspuljen bredt overfor alle idrætsforeninger I Svendborg Kommune.
3.4 I perioden 2023-2026 samarbejder SIS fortsat med Kultur og Fritid om at styrke samarbejdet ml. idrætsforeninger og folkeskoler, privatskoler og friskoler vedr. indsatser indenfor unges mentale sundhed.
3.5 SIS bidrager til uddelingen af hæderspriser til idrætsforeningerne i Svendborg Kommune.
3.6 SIS er forpligtiget til at overholde gældende lovgivning vedr. administration og forvaltning af offentlige puljemidler, håndtering af persondata og anden lovgivning, som har betydning for arbejdet i SIS.

4. Aftalens varighed
4.1 Samarbejdsaftalen er gældende fra dato for underskrivelse af både SIS og Kultur og Fritid og fremefter.
4.2 Aftalen kan revideres efter ønske fra Kultur og Fritid eller SIS.
4.3 En ny aftale skal godkendes endeligt af det politiske udvalg hvor fagområdet er hjemhørende.

5. Afsluttende bestemmelser
5.1 Denne aftale udgør det fuldstændige aftalegrundlag mellem SIS og Kultur og Fritid om alt, hvad der er truffet aftale om. Aftalen kan derfor ikke ændres, medmindre dette sker i form af en skriftlig tilføjelse. Tilføjelsen skal endelig godkendes af det politiske fagudvalg, som området er hjemmehørende under.

Niels Bjerrum Kultur- og Fritidschef i Svendborg Kommune
Karin Olsen Formand i Sport og Idræt i Svendborg