SIS vedtægter

§1 NAVN OG HJEMSTED
Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Sport og Idræt i Svendborg. Sport og Idræt i Svendborg, hjemsted er Svendborg Kommune.

§2 FORMÅL
Sport og Idræt i Svendborg skal varetage medlemsforeningernes interesser med henblik på at opnå de bedst mulige vilkår for idrætten i Svendborg Kommune, samt repræsentere foreningerne over for offentlige myndigheder og institutioner i øvrigt. Sport og Idræt i Svendborg skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Sport og Idræt i Svendborg skal påvirke og stimulere den lokale politiske beslutningsproces gennem et aktivt og informativt arbejde og virke som høringsmyndighed i idrætspolitiske spørgsmål for Svendborg Kommune.

§3 MEDLEMSSKAB
I Sport og Idræt i Svendborg kan optages enhver forening, hvis formål er idræts-udøvelse, og som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget som tilskudsberettiget forening. Anmodning om optagelse skal ske skriftligt til Sport og Idræt i Svendborg vedlagt foreningens vedtægter/love, fortegnelse over bestyrelsens sammensætning og foreningens samlede medlemstal. Kontingent kan opkræves. Udmeldelse kan ske skriftligt til Sport og Idræt i Svendborgs forretningsudvalg. Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsforening, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsesbeslutning herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen Den ekskluderede forening har ret til at få behandlet eksklusionen, på det først kommende repræsentantskabsmøde i SIS.

§4. LEDELSE/TEGNINGSRET
Den daglige ledelse varetages af forretningsudvalget. Bestyrelsen varetager Sport og Idræt i Svendborg mere overordnede og langsigtede opgaver – herunder idrættens udvikling i Svendborg Kommune. Der holdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 5 gange årligt. Formanden indkalder til og leder møderne i bestyrelsen og forretningsudvalget. Møder i bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Bestyrelsen nedsætter blandt sine medlemmer de fornødne udvalg. Disse udvalg kan suppleres efter fagligt og lokalt behov. Over alle afholdte møder føres en protokol. Admistrative opgaver varetages i henhold til samarbejdsaftale mellem Sport og Idræt i Svendborg og Svendborg Kommune. Herunder udgifter til varetagelse af Sport og Idræt i Svendborg virke. Sport og Idræt i Svendborg tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær tegnes Sport og Idræt af en næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele enhver fornøden fuldmagt.

§5. REPRÆSENTANTSKABET
Sport og Idræt i Svendborg højeste myndighed er repræsentantskabet, alene med de begrænsninger, som er foreskrevet i disse vedtægter. Mødeberettiget til repræsentantskabsmødet er tilsluttede foreninger således: Foreninger med 1 – 100 aktive medlemmer: 1 repræsentant Foreninger med 101 – 200 aktive medlemmer: 2 repræsentanter Foreninger med over 200 aktive medlemmer: 3 repræsentanter. Foreninger, der kun er berettiget til 1 repræsentant, kan også møde med 1 observatør uden stemmeret.

§6. REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes een gang årligt i marts måned. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden, revideret regnskab samt indkomne forslag udsendes senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag der ønskes forelagt repræsentantskabet til behandling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Foreninger i kontingentrestance har ikke stemmeret. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Beretning
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  • Forslag til kontingent
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af 2 regnskabskyndige personer som revisor og 1 suppeant
  • Eventuelt

En forening har samme antal stemmer på repræsentantskabsmødet, som det antal repræsentanter, foreningen er berettigede til at møde med under repræsentantskabs-mødet. Møder der færre repræsentanter for foreningen end foreningen er berettiget til, er den eller de fremmødte stemmeberettiget for de stemmer foreningen har.

§7. EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 6 foreninger indsender skriftligt motiveret begæring herom til forretningsudvalget. I dette tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat overfor forretningsudvalget. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder samme regler som for ordinære repræsentantskabsmøder.

§8. VALG TIL BESTYRELSE OG FORRETNINGSUDVALG
Bestyrelsen består af 15 medlemmer. Folkeoplysningsudvalgets formand eller repræsentant for folkeoplysningsudvalget er medlem af bestyrelsen. Alle valg gælder for 2 år. Valg af 2 suppleanter vælges for 1 år. Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. Senest 3 uger efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Forretningsudvalget består af formand, næstformand, sekretær og kasserer.

§9. REGNSKAB OG REVISION
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal indeholde driftregnskab og status, som skal godkendes af bestyrelsen inden det forelægges repræsentantskabet. Regnskabet revideres af 2 revisorer. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Eventuelle økonimiske krav mod Sport og Idræt i Svendborg kan kun søges fyldestgjort i dets formue. Ingen medlemsforening hæfter med deres formue og ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt.

§10. OPLØSNING
Bestemmelse om Sport og Idræt i Svendborg opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af samvirkets stemberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På repræsentantskabsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes samvirkets formue skal fordeles. Simpelt stemmeflertal er her tilstrækkeligt. I tilfælde af Sport og Idræt i Svendborg opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål inden for Svendborg Kommune.

§11. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan ske på et repræsentantskabsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§12
Vedtægter for Sport og Idræt i Svendborg skal til enhver tid tiltrædes af Svendborg Byråd. Senest ændret på Repræsentantskabsmødet 14. marts 2016 og 19. marts 2018 (ændring af navnet fra Svendborg Idræts Samvirke til Sport og Idræt i Svendborg)

Kompetancefordeling i SIS