SIS – Svendborg, mandag den 18. marts 2013 kl. 18,00 på Naturama, 5700 Svendborg

Følgende klubber/foreninger var repræsenteret:

 • Bokseklubben Rollo
 • Dykkerklubben Dråben
 • Fortuna
 • FS HOGG
 • GS Gudme
 • HFS (Hesselager Forenede Boldklubber)
 • Kirkeby Idrætsforening
 • Lundby Idrætsforening
 • Ollerup/Skerninge Gymnastik og Idrætsforening
 • Ollerup Gymnastikforening
 • Oure/Gudme IF
 • SFB
 • Sportsdykkerklubben Dråben
 • Svendborg Atletklub
 • Svendborg Basketball Club
 • Svendborg Forenede Boldklubber
 • Svendborg Cykle Klub
 • Svendborg Golf Klub
 • Svendborg Gymnastikforening, Atletikforening
 • Svendborg Gymnastikforening, Gymnastikafdeling
 • Svendborg Håndboldklub
 • Svendborg Skyttekreds
 • Svendborg Styrke & Kettlebell
 • Svendborgsund Sejlklub
 • Svendborg Tennisklub
 • Svendborg Taakwondo Klub
 • Thurø Sejlklub
 • Ulbølle SG og IF
 • Vester Skerninge Tennisklub

Fremmøde

SIS – bestyrelsen

Formand Peter Bang, Erik Jørgensen, Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Herdis Linde Jensen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Michael Jensen, Anders Jensen, Jørn Hansen, Flemming Rasmussen, Jan Find Petersen samt repræsentanter fra Svendborg Kommune og politikere.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Kaj Kruse valgt til dirigent

2. Beretning

Formand Peter Bang aflagde beretning.

Velkommen her i på Naturama.

Velkommen til foreningsrepræsentanterne, politikerne og til Poul-Erik Høyer.

I årsberetningen ser jeg lidt tilbage på året 2012, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at se fremad.

Det har været et begivenhedsrigt år med stor idrætsaktivitet i kommunes 120 idrætsforeninger, som har over 20.000 medlemmer.

Jeg vil blot nævne et par enkelte nye tiltag

 • Tåsinge Tennis Klub fik taget det flotte og spændende anlæg i brug.
 • SG Huset på Ryttervej blev igangsat.
 • Ny entreprenør skulle passe de grønne områder. Hvordan skulle det gå? De første erfaringer viser at det er kommet godt fra start.

De mange aktiviteter skyldes især de frivillige ledere, som forstår at skabe de rette rammer til borgere, som ønsker at dyrke idræt i foreningsregi.
Lederne forstår at tiltrække trænere og instruktører, som med ildhu og mange gange nyskabende og inspirerende aktiviteter forstå at fastholde medlemmerne i en sund motionsform.

I 2013 bliver der flere ting at tage stilling til

– lad mig også her nævne et par stykker.

 • Foreslåede besparelser på idrætsområdet
 • Heldagsskole
 • Sportsklasser

Besparelser

Vi vil fortsat arbejde for bedre vilkår til idrætten i Svendborg. Det er vigtigt for Kommunen og for fortsat at kunne tiltrække alle de frivillige idrætsleder, som udfører et kæmpe ulønnet arbejde.
Der er foreslået besparelser, men vi kan på ingen måder acceptere forringelser af idrættens vilkår – det vil være dybt problematisk for foreningslivet og især ramme de svageste målgrupper

Heldagsskolen

Bliver der færre medlemmer i idrætsforeningerne på grund af heldagsskolen? Det ved vi ikke endnu, men det – sammen med flere ændringer i samfundet – bl.a. lukkeloven – vil betyde, at idrætsforeningerne fortsat skal udvikle sig og være fleksible.

Sportsklasserne skal til at starte. Vi håber det bliver endnu et godt idrætstilbud til ungdommen i Svendborg Kommune.

Forhåbentlig bliver 2013 et år, hvor foreningerne vil udvikle idrætstilbuddene. I SIS vil vi gøre hvad vi kan for at understøtte det. Det er jer foreningsledere, der skaber rammer, som så mange andre i kommunen har gavn og glæde af.

17 milliarder

Præcis så meget er indsatsen fra DIF´s 344.732 frivillige trænere
og ledere værd. Det viser en ny undersøgelse foretaget af DIF og en lektor ved KBH’s Universitet.
De mange frivillige timer, som dagligt lægges i landets foreninger, svarer til 29.610 fuldtidsstillinger.
17 milliarder er svært at forholde sig til, men brudt ned dækker eksemplet over, at i en foldboldforening med 464 medlemmer og 75 frivillige trænere og ledere er værdien af det frivillige arbejde 4,3 mio kroner årligt.

Selvom der kan være lidt fejl i undersøgelse, og selvom der kan være tvivl om et komma – er det en kæmpe værdi for samfundet.

Jeg vil også gerne herfra sige et ord om vores idrætshaller og vores udendørs anlæg

Haludvalgets væsentligsted udgifter omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og inventar. I de senere år er driftsudgifterne steget mere end fremskrivningsprocenterne. Det medfører at hallerne har været nødsaget til at spare på vedligeholdelseskontiene.
Behovet for vedligeholdelse af haller er akut. Hvis der gennemføres besparelser på området kan det betyde lukning af haller, idet der allerede nu spares på helt basale vedligeholdelsesarbejder.

Hvem har ikke ofte undret sig over, hvordan vinduerne på Nordre Skole så ud på grund af manglende vedligeholdelse.

Det må ikke ske for vores idrætshaller – eller vore klubhuse.

De udendørs anlæg passes nu af en ny entreprenør, og vi håber det bliver til gavn for de aktive, lederne og tilskuerne.

Jeg kan da sige, at det ikke altid har været nemt for tilskuerne til en fodboldkamp når arealerne lige uden for sidelinien bestod af brændenælder eller lign.

Idrætspriser

Vi har igen i år i samarbejde med Svendborg Kommune forsøgt at sætte lidt mere fokus på idrætten – bl.a. ved at uddele idrætspriser. Det er selvfølgelig også for at give en påskyndelse til dem som har ydet en hel særlig indsats

Vi har valgt 3 priser:

 • Talentprisen
 • Lederprisen
 • Foreningsprisen

Priserne uddeles til et hold, enkeltpersoner eller forening, som har hjemsted i Svendborg Kommune og som har ydet en særlig præstation.

Jeg vil gerne sige foreningerne tak for deres bidrag med de mange indstillinger.
Der vil selvfølgelig altid være mest omtale af vinderne, men den omtale er også med til at synliggøre den store aktivitet der er i alle vore idrætsforeninger.

Jeg mener at alle de nominerede kan betragtes som ”vindere”.

Senere kommer vi ind på hvem der er nomineret og selvfølgelig finder vi vinderne, som får en skulptur af vores lokale kunstner Ellen Margrethe Andersen.

Administrative ændringer

Vi vil fremadrettet forsøge at få en endnu bedre dialog med foreningerne. Vi vil optimere vores hjemmeside og Jan Find har afsat tid til at stå for kommunikationen på hjemmesiden og måske starter vi på facebook.
Vi gør det ikke kun fordi det er smart, men vi gør det fordi foreningsleder er travle mennesker og de skal have mulighed for at komme i kontakt med os meget hurtigt.
Vi vil selvfølgelig også gøre opmærksom på nye tiltag og nye muligheder for foreningerne – ”den gode historie” vil også få en central plads i vores kommunikation med foreningerne.

Lånekassen

SIS har en lånekasse- hvor foreningerne kan optage rentefrie lån – selvom vi har et lavt renteniveau – så må det være attraktivt at kunne låne helt uden at skulle betale renter.
Vi har haft en hel del ansøgninger i 2012 – det kan Ove berette om i gennemgange af regnskabet.

Talentudviklingspuljen og kursuspuljen

Der har heldigvis været god søgning på disse puljer og det vidner om aktivitet i foreningerne – godt for det.

Sidste år blev der vedtaget nye vilkår for kursustilskud og for tilskud til talentudvikling.
Disse ændringer bevirkede, at satserne for tilskud blev sat markant op  – kig på vores hjemmeside – der er penge at hente.
Selve ansøgningsproceduren er også lempet.

SIS deltager i udvalg

Bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige ledere hjælper i mange udvalg, som er nedsat af kommunen eller andre organisationer:
Blot for at nævne nogle:

 • Folkeoplysningsudvalget
 • Senioridrætten
 • Haludvalg
 • Svendborg Vandrehjem
 • Eliteråd
 • Idrætspolitik i Svendborg Kommune
 • Fodboldrådet

Vi vil i alle de udvalg, som vi er repræsenteret i arbejde for at skabe bedre vilkår for medlemsforeningerne og de unge idrætsudøvere.

Enorme forskelle i kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes økonomiske støtte er altafgørende for idrætslivet, for kommunernes tilskud udgør 85% af den samlede offentlige støtte til idrætten.
Her er et kort ( se vedhæftede, som jeg håber at få på power point) som viser kommunernes udgifter til idrætten.

De danske kommuner bruger i gennemsnit kr. 794 kroner på idræt pr. indbygger i 2013.
Tårnby ligger i top med 1622 kr. og Samsø i bunden med kr. 90.
I Svendborg bruger vi kr. 641 – altså under gennemsnittet.

Tallene er fra Danmarks Statistik og dækker over syv driftskonti og tre anlægskonti. Jeg ved godt vi kan regne på mange måder, og der kan være lokale forhold der skal tages højde for, men

Vi er idrætskommune og jeg vil opfordre til ”at vi gør det bedre”

I Svendborg Idræts Samvirke er parat til at tage vores del af arbejdet.

Medlemsforeningerne

Jeg vil gerne her til slut opfordre medlemsforeninger til at bidrage med input til vores arbejde i SIS. Vi er jeres forlængede arm og talerør overfor kommunen og andre organisationer. Vi bestræber os på at leve op til de præmisser, men giv os gerne en melding via hjemmesiden eller direkte til os bestyrelsesmedlemmer.

Tak!

Bestyrelsesmedlemmer –
Udvalget for kultur og planlægning
Sekretariatet – Peter og Per
Revisorer
Haludvalget
Folkeoplysningsudvalget
Hjælpere i diverse udvalg
Og alle der har gjort et frivilligt stykke arbejde for SIS

Beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren Ove Boenæs gennemgik det reviderede regnskab og Lånekassens regnskab.

Regnskab

Regnskaberne godkendt uden bemærkninger.

4. Forslag til kontingent

Der foreslås uændret kontingent på 0,- kr.

Godkendt uden bemærkninger

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

6. Valg – af bestyrelsesmedlemmer

På valg i 2013:

 • Erik Jørgensen – Ollerup/Skerninge IF
 • Preben Rasmussen – FS HOGG
 • Anders Jensen – Lundby IF
 • Ib Oldrup – Thurø Sejlklub
 • Bent Pedersen – Bokseklubben Rollo
 • Jørn Hansen – Kirkeby Idrætsforening
 • Flemming Rasmussen – Dykkerklubben Draaben

Alle bestyrelsens medlemmer var villig til genvalg, undtagen Flemming Rasmussen som ikke ønskede genvalg.

Formand Peter Bang overragte blomster til Flemming Rasmussen.

Formand Peter Bang overragte blomster til Flemming Rasmussen.

Preben Juhl Rasmussen foreslog Niels Kildelund som nyt bestyrelsesmedlem

Niels Kildelund

Vedtaget af forsamlingen.

7. Valg af 2. regnskabskyndige personer som revisorer samt 1. revisor suppleant

 • Jørgen Nielsen Svendborg Firma Sport
 • Mogens Brandt, SFB
 • Frank Müller-Bøgh – suppleant

Alle genvalgt.

Inden eventuelt anmodede borgmester Curt Sørensen om ordet, hvor han takkede for et super flot arrangement, og skønt at være en del af anerkendelsen til idrætsforeningerne, ledere, frivillige og aktive idrætsudøvere.

Inden eventuelt anmodede borgmester Curt Sørensen om ordet, hvor han takkede for et super flot arrangement, og skønt at være en del af anerkendelsen til idrætsforeningerne, ledere, frivillige og aktive idrætsudøvere.

8. Eventuelt

Peter Bang takkede det afgående bestyrelsesmedlem Flemming Rasmussen for hans arbejde i SIS gennem årene.
Formanden takkede til slut dirigenten Kaj Kruse og klubberne, politikerne for fremmødet.
Kort pause

Uddeling af årets priser

Efter repræsentantskabsmødet var der uddeling af årets priser, de nominerede er:

Årets Talentpris

 • Supersværvægter Niels Holstein BK Rollo dansk mester m.m.
 • SG´s ynglingedrenge nordisk mesterskab i teamgymn.
 • Vester Skerninge Tennisklub dansk mester foir ungdom
Vinder: Niels Holstein BK Rollo statuette overrakt af borgmester Curt Sørensen

Vinder: Niels Holstein BK Rollo statuette overrakt af borgmester Curt Sørensen

Årets Lederpris

 • Henrik Hansen formand BK Rollo
 • Gunnar Henriksen Svendborg Gymnastikforening
 • Ole Højly Hansen GS Gudme

 

Vinder: Gunnar Henriksen SG statuette overrakt af Throls Mylenberg, Fyns Amts Avis

Vinder: Gunnar Henriksen SG statuette overrakt af Throls Mylenberg, Fyns Amts Avis

Årets Foreningspris:

 • Fortuna Svendborg
 • Svendborg Styrke & Kettlebell Forening
 • Ulbølle SG & I

 

Vinder: Ulbølle SG & I statuette overrakt af Henrik Bo Jensen, Svendborg Sparekasse.

Vinder: Ulbølle SG & I statuette overrakt af Henrik Bo Jensen, Svendborg Sparekasse.

 

Foredrag med Poul-Erik Høyer

Foredrag med Poul-Erik Høyer

Efterfølgende var der foredrag v/Poul-Erik Høyer, OL-guldvinder der i en afslappet atmosfære gav et inspirerende foredrag omkring arbejdet for at opnå medaljer, bl.a. ved at tænke positivt og være aktiv med sin sport.

Poul-Erik Høyer

Mødet slut kl. 21.15

 

Referat
Ib Oldrup