Lån fra SIS - retningslinjer

Vedtægter for SIS Lånekasse

§ 1
LåneKassens formål er at yde rentefri lån til foreninger / klubber, der er medlemmer af Svendborg Idræts Samvirke.

§ 2
LåneKassens midler kan ikke indgå som driftstilskud til foreningernes/ klubbernes daglige drift, men kun til anskaffelse af aktiver, der indgår i foreningens / klubbens materielle værdier og kun hvor der ikke i klubbens formue / egenkapital skønnes at være basis for en sådan anskaffelse.

§ 3
LåneKassens midler skal såvel søges som ydes af SIS´s bestyrelse på basis af udførlig ansøgning vedlagt kopi af seneste generalforsamlingsreferat samt godkendte regnskab.

§ 4
Bevilling af lån fra LåneKassen fordrer enstemmighed i SIS bestyrelsen. Beløbsgrænser og afdragsperiode fastlægges af bestyrelsen.

§ 5
LåneKassens midler varetages separat fra Samvirkets øvrige drift, og øges ved kapitalafkast fra ikke udlånt formue.

§ 6
Ophæves LåneKassen overføres midlerne til SIS ´øvrige formue.

Oprindelige vedtægter godkendt den 27.12.1976.

Revideret og godkendt af bestyrelsen for SIS i september 2004.

Tiltag
Ifølge § 4 har bestyrelsen fastlagt nedenstående:

Den nuværende låneramme går op til 75.000 kr.

Afdragstiden er op til 6 år.

Marts 2015