Referat af møde i SIS onsdag 29. januar 2014 i Tåsingehallen.

Til stede:
Peter Bang, Jacob Just, Jan Find Petersen, Michael Jensen, Erik Jørgensen, Anders Jensen, Preben Rasmussen, Jørn Hansen, Herdis Linde Nielsen, Bent Pedersen, Birgit Sørensen, Niels Kildelund, Charlotte Troensegaard.
Afbud:
Ove Boenæs, Ib Oldrup, Per Nielsen.

1.                   PB bød velkommen og dagsorden blev godkendt.
OB er i gang med at udarbejde regnskab, og det vil blive præsenteret på næste møde.

2.                   AJ og JFP er ansvarlige for hjemmesiden og redegjorde for arbejdet hermed og de
vanskeligheder, der har været, bl.a. med udsendelse af mails til klubberne, idet
adressedatabasen ikke fungerede tilfredsstillende.
Det blev vedtaget at acceptere TrykTeams tilbud på kr. 14.700 – til opbygning af
ny foreningsdatabase i selve hjemmesiden. Færdiggøres hurtigst muligt.
På hjemmesiden henvises til denne adresse for direkte kontakt til SIS:
kontakt@sis-svendborg.dk.
Det er vigtigt at klubberne hele tiden sørger for at opdatere kluboplysningerne til SIS.
PB takkede AJ og JFP for deres store arbejde med hjemmesiden.

3.                   Der afholdes repræsentantskabsmøde 12. marts 2014 i Borgerforeningen. Der er i
den forbindelse udsendt Nyhedsbrev til foreningerne, med invitation til mødet,
indstillinger til Talentpris, Lederpris og Foreningspris og indlæg fra formand PB mm.
Emner til formandsberetning modtages med tak fra PB.
Udsendt med dagsorden var valglisten, hvis de, der er på valg, ikke ønsker genvalg,
bedes besked givet til PB snarest.

4.                   Ansøgninger fra talentpuljen, der bevilges 500 kr. pr. deltager fra såvel SFB som
Thurø Boldklub.

5.                   Der er ikke nyt fra forvaltningen.
SIS ønsker en ny samarbejdsaftale med forvaltningen.
PB og JFP skal til møde med den nyvalgte formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Kluturudvalget Henrik Nielsen 30.1.2014, for at drøfte der fremtidige samarbejde.

6.                   Nyt fra FOU.
De 5 kandidater fra SIS er blevet godkendt af byrådet.
Det er genvalg af Jan Find Petersen, Jacob Just, Preben Juul Rasmussen, Birgit Schønemann, Frank Müller Bøgh, 4 års valgperiode.

7.                   Åbent for tilføjelser.
Efter mødet er der fællesspisning med haludvalget, idet der er aftalt eet fællesmøde årligt.

8./9.              PB glædede sig over den fine artikel i Fyns Amts Avis om “Åbent hus søndage” i det
nye SG-hus.
Diskussion af forskellige tilskud til ens klubber, SIS opfordrer til større lighed og
gennemskuelighed.

Ny mødedato: 27. februar 2014, sted vil blive bekendtgjort senere.

Under fællesspisningen orienterede Brian Schaltz Nielsen om det nye “Center for ejendom og service”, og distrikt “Idræt” hvorunder SIS henhører.

Referent, Charlotte