Bestyrelsesmøde i SIS, mandag den 21. oktober 2013 i Svendborg idrætscenter kl. 16,30.

 

Til stede: Peter Bang, Erik Jørgensen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Jan Find Petersen, Anders Jensen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Michael Jensen, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Niels Kildelund

ankomst senere: Peter Larsen og Preben Juhl Rasmussen

 

AFBUD: Morten Refskou

 

Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt, tilføjelse punkt 11 – Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

 

2. Økonomi – Orientering

Ove Boenæs gjorde status for Driften – Talent og Kursuspuljen i SIS –

Årets driftsomkostninger er steget bl.a. på grund af indkøb af elektronisk udstyr med ca. kr. 50.000

Talentpuljen er der p.t. udbetalt ca. kr. 100.000 inkl. de ansøgninger der skal behandles d.d.

Og Kursuspuljen forventes udbetalt sidst på året på det modtagne beløb kr. 230.000

Lånekassen er der ca. kr. 350.000 til udlån til klubberne

ingen bemærkninger

 

3. Anlægsprojekter 2013 – status

Ingen nye tilgange

 

4. Høringssvar – Tved Boldklub

Indholdet i skrivelsen – klubben bør have en passende ØKONOMISK kompensation – blev drøftet, ellers ingen bemærkninger

 

5. Hjemmesiden – status

Vi kan være tilfredse med hjemmesiden, Jan Find orienterede om mindre udfordringer i mailsystemet, tilgangen i Facebook og skemabrug, samt tanken om at udvide vor kommunikation til klubberne ved at gøre brug af nøglepersoner, som vi kan sende relevante mails til.

 

6. Vælgermødet 11. november 2013

Bred opbakning fra partierne til at deltage i mødet.

Alle i bestyrelsen bør tage kontakt til sit netværk for at få så mange personer fra idrætslivet til at deltage

Læs den tilsendte DIF-undersøgelse – er sendt som e-mail d.d. Svendborg er langt nede på listen

Jacob Just orienterede om, at der kan stilles spørgsmål ved brug af:

www.padlet.com/wall/valg13

 

Der skal ikke ske tilmelding til mødet, men det forventes, at alle fra bestyrelsen deltager.

 

 7. Nyt fra Forretningsudvalget

Behandling af ansøgninger Talentpuljen:

Svendborg Sund Sejlklub, Hobie 16 Niclas Heide og Camilla Eden                    kr. 6.000,-

Thurø Windsurfing, Rasmus Øgelund                                                                       kr. 2.500,-

Bokseklubben Rollo, deltagelse unge boksere på BOKSE Cuo                             kr. 2.500,-

Svendborg Gymnastikforening, Johanne Nørby, World Cup i Loúle                  kr. 2.000,-

Thurø Sejlklub, DM i Match Race for unge sejlere                                                 kr. 3.000,-

Thurø Sejlklub, NM for Match Race grade 2 i Helsinki                                         kr. 4.000,-

Svendborg Sund Sejlklub, Niclas Boserup                                                               afslag

 

Erik Jørgensen gav en orientering omkring Sportslab – et projektarbejde – bilag udleveret.

 

8.Nyt fra Forvaltningen

PL orienterede kort om behov for omklædningsrum i Rantzausminde. SIS afventer materiale til bedømmelse af sagen

Ændring i Organisationen, vedligeholdelse af bygninger herunder idrætshallerne vil fra 1.1.2014 overgå fra Kultur- og Fritidsafdelingen til Center ro ejendomme mv, hvor Kjeld Busborg bliver chef

Skulle ikke betyde ændringer for klubberne.

Der er afsat til vedligeholdelse 5 mill. kr. i 2014 til idrætshallerne, behovet er meget større ca. 30 mill. kr.

 

9. Nyt fra folkeoplysningsudvalget

JF – gjorde rede for invitation til klubberne omkring Fundraising. Mødet afholdes den 7.11. kl. 18,30-21,30. Sidste dag for tilmelding er 31.10.- se mere på www.sis-svendborg.dk.

Der har været afholdt møde omkring Rideklubberne og mulighed for eventuel samdrift. Dette kunne pga. mange praktiske forhold på ingen måde anbefales.

Lignende møder anbefales afholdt for ”faggrupperede” idrætsgrene.

Folkeoplysningsudvalget har indstillet, at Svendborg bliver breddeidrætskommune fra 2014, men udtalte stor skepsis i forhold til det meget korte tidsrum til tilmelding. Forvaltningsmæssigt er fremsendt 5 delprojekter. PL orienterede om projekterne. Foreningsidrætten har ikke været inddraget i projektfasen, hvilket naturligvis er bekymrende.

Afgørelsen om udvælgelse til breddeidrætskommune afventes. SIS forventer foreningsidrættens inddragelse, såfremt kommunen udvælges.

Teem Coach Kurset har p.d. 13 tilmeldt. Tilmeldingsfrist er den 25. oktober 2013.

 

10. IPAD – spørgsmål og hjælp

Behandlet under og efter spisningen.

 

11. Åbent for tilføjelser

Indstilling: Idrættens medlemmer i Folkeoplysningsudvalget samt personlige suppleanter

for perioden 2014-2018:

 

Medlem til udvalget:                                        Personlig suppleant:

Birgit Sørensen                                                       Karin Olsen

Preben Juhl Rasmussen                                       Bente Skytte

Jan Find Petersen                                                  Bent Rasmussen

Jacob Just                                                               Herdis Linde Jensen

Frank Müller-Bøgh                                                Peter Bang

 

 

12. Meddelelser

NK repræsentant for SIS i Eliterådet: Møde været afholdt med deltagelse af team Danmark. Kort information bl.a. omkring udvikling af eliteudøvere og talentcentret – kunne godt bruge flere tilmeldinger af udøvere p.t. 15-16 i gang flere pladseråbne for klubberne.

 

 

13. Eventuelt

Ingen

 

Næste møde den 4. december 2013 Birgit og Charlotte står for dette arrangement

 

Referat

Ib Oldrup