Repræsentantskabsmøde i SIS – Svendborg

Onsdag den 12. marts 2014 kl. 18,00 i Borgerforeningen

 

Følgende klubber/foreninger var repræsenteret:

 

Bokseklubben Rollo

Boldklubben Stjernen

Dykkerklubben Dråben

Egebjerg Fodbold

GOG Håndbold

HFS (Hesselager Forenede Boldklubber)

Hesselager Sport og Kultur

Kirkeby Idrætsforening

Lundby Idrætsforening

Ollerup/Skerninge  Gymnastik og Idrætsforening

Ollerup Gymnastikforening

Oure/Gudme IF

Svendborg Atletklub

Svendborg Basketball Club

Svendborg Forenede Boldklubber

Svendborg Folkedansere

Svendborg Golf Klub

Svendborg Gymnastikforening,  Atletikforening

Svendborg Gymnastikforening, Gymnastikafdeling

Svendborg Skyttekreds

Svendborg Sund Sejlklub

Svendborg Tennisklub

Svendborg Taakwondo Klub

Sydfyns Squash Club

Tåsinge forenede Boldklubber

Tåsinge Tennisklub

Thurø Sejlklub

Thurø Idrætsforening

Vester Skerninge Tennisklub

 

SIS – bestyrelsen:

Formand Peter Bang, Erik Jørgensen, Ove Boenæs, Herdis Linde Jensen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Michael Jensen, Anders Jensen, Jørn Hansen, Jan Find Petersen, Niels Kildelund, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard

 

Desuden deltog repræsentanter fra Svendborg Kommune samt politikerne Lars Erik Hornemann og Henrik Nielsen

 

Ca. 80 deltagere

 

 

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

Kaj Kruse valgt til dirigent

 

Beretning

Formand Peter Bang aflagde beretning.

 

Velkommen her i Borgerforeningen

 

Velkommen til foreningsrepræsentanterne, politikerne, embedsmændene og Jesper Worre.

 

 

I årsberetningen ser jeg lidt tilbage på året 2013, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at se fremad.

 

Det har været et begivenhedsrigt år med stor idrætsaktivitet i kommunes 115 idrætsforeninger, som har 20.000 medlemmer.

 

Jeg vil blot nævne et par enkelte nye ting som er sket i 2013:

 

 • SG Huset på Ryttervej blev indviet i august
 • Kunstgræsbanerne i Rantzausminde og på Tåsinge blev taget i brug
 • Klubhuset hos Vester Skerninge Tennisklub er godt i gang.

 

 

Det er kommunen, og især de frivillige ledere, som forstår at skabe de rette rammer til de borgere, som ønsker at dyrke idræt i foreningsregi.

Lederne forstår at tiltrække trænere og instruktører, som med ildhu og mange nyskabende og inspirerende aktiviteter forsøger at fastholde medlemmerne i en sund motionsform.

 

I 2014 bliver der igen nok at tage fat på for de frivillige idrætsledere. Fra Svendborg Idræts Samvirkes side vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe og støtte i det daglige arbejde.

 

Der er nye tiltag vi skal – bruge – udnytte – arbejde med.

 

Talentudvikling – med Sportsklasser og Talentcenter

 

 • Folkeskolereformen

 

Begge spændende tiltag.

Lad mig give folkeskolereformen et par ekstra ord.

 

Hvordan skal det dog gå – hvis lærerne skal virke i foreningsregi og hvis foreningernes trænere og instruktører skal virke i skoleregi- og hvordan skal det gå hvis vi alle skal virke sammen.

Der er rigtig mange spørgsmål om hvor, hvordan, hvornår og hvem skal betale.

 

Jeg vil gerne herfra opfordre til, at foreningerne går positivt ind i en dialog om de muligheder, skolereformen åbner op for.

 

Vi vil alle gerne udvikling, men vi er vel alle lidt bange for forandring.

 

Det gælder os her, men lad vær med at tage bekymringerne på forhånd – husk det gamle udtryk om, at mange at de bekymringer vi gør os – de bliver aldrig til noget.

 

 

Penge fra kommunen til foreningsidrætten – hvordan er det lige med det?

 

Svendborg er kendetegnet ved at have en folkeoplysningspolitik, der udmærker sig ved en unik brugerindflydelse.

Repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget, som bl.a. udgøres af idrætsforeningerne, træffer alle afgørelser i forhold til anvendelse af de tildelte økonomiske midler fra Byrådet.

 

Det er vi rigtig glade for og påtager os gerne det ansvar, det også er. Det er min opfattelse at idrættens repræsentanter i folkeoplysningsudvalget arbejder med stort engagement og interesse for hele det folkeoplysende område, og det er efter vores mening en rigtig god måde at organisere det på.

 

 

Hvordan ser vi så ud sammenlignet med andre kommuner????

 

 

Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse om rammer og vilkår for idrætsforeningerne i Danmark viste at Svendborg Kommune indtog en 57. plads ud af de 93 kommuner, som deltog i undersøgelsen.

 

Der er undersøgt og sammenlignet på 22 forskellige parameter, hvilket betyder, at der er tale om et ganske nuanceret billede.

 

På idrættens vælgermøde den 11. november 2013 var der meget debat om den rapport, men det vigtigste er – at vores politikere har givet udtryk for at Svendborg Kommunes placering som nr. 57 skal forbedres bl.a. ved at løfte vilkårene for foreningsidrætten.

Vi glæder os til arbejdet, og vi er allerede i dialog med politikerne, og ser frem til et godt og konstruktivt arbejde.

 

 

Jeg vil også gerne herfra sige et ord om vores idrætshaller og vores udendørs anlæg

 

Haludvalgets væsentligste udgifter omfatter drift og vedligeholdelse af bygninger og inventar. I de senere år er driftsudgifterne steget mere end fremskrivningsprocenterne. Det medfører at hallerne har været nødsaget til at spare på vedligeholdelseskontiene.

Behovet for vedligeholdelse af haller er akut. Hvis der gennemføres besparelser på området kan det betyde lukning af haller, idet der allerede nu spares på helt basale vedligeholdelsesarbejder.

Alt det har været sagt og dokumenteret – og betydet, at politikerne ekstraordinært har tildelt området 5 mio. til renovering og vedligeholdelse.

 

De udendørs anlæg passes nu af Hede Danmark.

 

Når der skal nye aktører ind på sådan et stort område – vil der blive mange udfordringer.

Det er også sket i dette tilfælde – lad mig sige det med det samme

Her er der plads til forbedringer.

Især det med kontakten til 3 instanser – Kommunen – Center for Ejendomme og Teknisk Service og Hede Danmark giver udfordringer for foreningslederne.

Vi vil også gerne her kun have et sted, vi skal henvende os.

 

 

Undersøgelsen af rammer og vilkår for idrætsforeninger i Danmark – viste bl.a. at vi her i Svendborg ikke er gode til at give opmærksomhed til de frivillige foreningsledere og deres arbejde.

Det forsøger vi at rette lidt op på ved bl.a. at:

 

Vi har igen i år i samarbejde med Svendborg Kommune forsøgt at sætte fokus på foreningsidrætten – bl.a. ved at uddele idrætspriser. Det er selvfølgelig også for at give en påskyndelse til dem som har ydet en hel særlig indsats

 

Vi har valgt 3 priser

 

Talentprisen

Lederprisen

Foreningsprisen

 

Priserne uddeles til et hold, en person, nogle personer eller en forening, som har hjemsted i Svendborg Kommune og som har ydet en særlig præstation.

 

Jeg vil gerne sige foreningerne tak for deres bidrag med de mange indstillinger.

Der vil selvfølgelig altid være mest omtale af vinderne, men den omtale er også med til at synliggøre den store aktivitet der er i alle vore idrætsforeninger.

 

Uha det har været svært at vælge og jeg mener at alle de nominerede kan betragtes som ”vindere”.

 

Senere kommer vi ind på hvem der er nomineret og selvfølgelig finder vi vinderne, som får en skulptur af vores lokale kunstner Ellen Margrethe Andersen.

 

Hjemmesiden 

 

Vores hjemmeside er kommet rigtig godt i gang. Alle kan finde oplysninger om

•                Regler og vilkår for idrætsforeningerne i Svendborg Kommune

 

•                De mange muligheder for tilskud til idrætsforeningerne

 

•                Kontaktpersoner i Svendborg Kommune, Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Idræts Samvirke m. fl.

 

•                Den gode historie fra talenterne, som har modtaget støtte fra talentpuljen eller kursuspuljen – tjek om de puljer giver muligheder i jeres forening.

 

•                Nyheder om arrangementer og kurser.

 

•                I kan også finde os på Facebook

 

Lånekassen

SIS har en lånekasse- hvor foreningerne kan optage rentefrie lån – selvom vi har et lavt renteniveau – så må det være attraktivt at kunne låne helt uden at skulle betale renter. Der et max. på kr. 75.000 pr. lån.

Vi har haft ansøgninger i 2013, men der er lidt plads til flere.

 

Talentpuljen og kursuspuljen

Der har heldigvis været god søgning på disse puljer og det vidner om aktivitet i foreningerne – godt for det.

 

Ove Boenæs vil under regnskabsaflæggelsen give flere oplysninger om puljerne.

 

SIS deltager i udvalg

Bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige ledere hjælper i mange udvalg, som er nedsat af kommunen eller andre organisationer:

Blot for at nævne nogle:

 • Folkeoplysningsudvalget
 • Haludvalget
 • Svendborg Senioridræt
 • Svendborg Vandrehjem
 • Eliteråd
 • Idrætspolitik i Svendborg Kommune
 • Fodboldrådet

 

Vi vil i alle de udvalg, som vi er repræsenteret i, arbejde for at skabe bedre vilkår for medlemsforeningerne og de unge idrætsudøvere.

 

I 2013 skete der forandringer i Kultur og Fritidsområdet.

Peter Larsen blev tilknyttet kommunens nye Center for Ejendommen og Teknisk Service.

Afløseren er Henning Vigsø, som leder af sekretariatet. Vi siger tak til Peter for et solidt og vedholdende arbejde for idrætten – og glæder os til samarbejdet med Henning.

 

Medlemsforeningerne

Jeg vil gerne her til slut opfordre medlemsforeninger til at bidrage med input til vores arbejde i SIS. Vi er jeres forlængede arm og talerør overfor kommunen og andre organisationer. Vi bestræber os på at leve op til de præmisser, men giv os gerne en melding via hjemmesiden eller direkte til os bestyrelsesmedlemmer.

Tak

Bestyrelsesmedlemmer

Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Sekretariatet på kommunen

Revisorerne

Albani, Fyns Amts Avis og Fynske Bank for …

 

Og alle der har gjort et frivilligt stykke arbejde for SIS

 

Beretningen godkendt.

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren Ove Boenæs gennemgik det reviderede regnskab og Lånekassens regnskab.

 

Regnskaberne godkendt uden bemærkninger.

 

Forslag til kontingent

Der foreslås uændret kontingent på 0,- kr.

 

Godkendt uden bemærkninger.

 

Behandling af indkomne forslag

 

Der er ikke indkommet forslag.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

På valg i 2014 for en 2-årig periode

 

Peter Bang

Ove Boenæs

Herdis Linde Jensen

Birgit Sørensen

Charlotte Troensegaard

Jacob Just

Michael Jensen

 

Alle bestyrelsens medlemmer var villige til genvalg, ingen kandidater opstillet.

Ingen bemærkninger – Genvalg til alle.

 

 

 

Valg af 2 regnskabskyndige personer som revisorer  samt 1. revisorsuppleant

                

 Jørgen Nielsen Svendborg Firma Sport

Mogens Brandt, SFB

Frank Müller-Bøgh – suppleant

 

Alle genvalgt.

 

Eventuelt

Et spørgsmål blev rejst af Michael Bjørn, SG, om SIS havde overvejet bestyrelsens sammensætning i forhold til køn og aldersfordelingen.

SIS vil også gerne som øvrige idrætsklubber have nye yngre kræfter ind i arbejdet.

Der arbejdes på det.

Michael Andersen Vester Skerninge Tennisklub gjorde opmærksom på, at landsbyerne var under stigende pres, idet der er afgang af borgere. Foreningerne skulle tage handsken op for i fællesskab med SIS at imødegå denne udvikling.

SIS tog henvendelsen til efterretning.

 

Formanden takkede til slut dirigenten Kaj Kruse for ledelsen af mødet.

 

Kort pause

 

Efter repræsentantskabsmødet var der uddeling af årets priser og de nominerede var:

 

Årets Talentpris:

 

Freja Sørensen                             Powertumbling Oure-Gudme Idrætsforening

Rasmus Storm Olesen                   Skytte Hesselager forenede Boldklubber

Niclas Kirkeløkke                           Håndboldspiller GOG

Kasper Kildelund                           Håndboldspiller GOG

Kristian Bach Bonefeld                  Håndboldspiller GOG

 

Vinder: De 3 håndboldspillere fra GOG

Prisen sponsoreret af Albani og overrakt af viceborgmester Henrik Nielsen

 

 

Årets Lederpris:

 

Svend Jørgen Lund                      Vester Skerninge Tennisklub

Ove Kjeldsen                                Svendborg Folkedansere

Jesper Thomsen                            Tåsinge forenede Boldklubber

 

Vinder: Jesper Thomsen

Prisen sponsoreret af Fyns Amts Avis blev overrakt af viceborgmester Henrik Nielsen

 

 

Årets  Foreningspris:

 

Vester Skerninge Tennisklub

Svendborg Gymnastikforening

GOG-Håndbold

 

Vinder: Svendborg Gymnastikforening

Prisen sponsoreret af Fynske Bank og overrakt af afdelingsleder Henrik Bo Jensen

 

Aftenen sluttede med et foredrag af Jesper Worre – løbsdirektør i Post Danmark Rundt

 

Jesper Worre gav i en god atmosfære et uddybende foredrag omkring arbejdet for at opnå medaljer i cykelsporten og efterfølgende indlæg omkring doping og ikke mindst dopingen i cykelsporten samt mediernes ageren i relation til dopingproblematikken.

 

Mødet slut kl. 21.30

 

 

Referat

Ib Oldrup