Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Preben-Juhl-Rasmussen

Formandens beretning i SIS 2019

Beretning v/SIS´s repræsentantskabsmøde, 5. marts 2019.
VELKOMMEN TIL JER ALLE!
 På SIS´s vegne glæder det mig i aften at kunne byde velkommen til Årets
Repræsentantskabsmøde 2019 – jeg glæder mig over et pænt fremmøde af alle
jer repræsentanter fra vore foreninger og klubber, til bestyrelsesmedlemmer,
revisorer og fra vor samarbejdspartner i Svendborg Kommune, ved
Borgmester Bo Hansen, samt til vores gode medarbejdere på Kultur- & Fritid,
Søren Thorsager, Bjarne Abildtrup, Dorte Nielsen og Åse Skov + vor
projektleder for Spult Festival 2019, Martin Brems, samt til aftenens
foredragsholder Anne Lolk, som vi glæder os til at høre senere i aften.
 Jeg håber vi i aften kan få en god og konstruktiv debat og drøftelse om vort
aktive og engagerede Idræts- og Foreningsliv i Svendborg Kommune – endnu
engang velkommen til repræsentantskabsmødet her i aften.
Tilbageblik på året 2018.
1. Ved sidste års repræsentantskabsmøde fremlagde vi fra bestyrelsen ændringsforslag
til vedtægterne med hensyn til nyt navn for SIS, så vi udskiftede ”Svendborg Idræts
Samvirke” med et nyt og mere tidssvarende navn, så Idrætssamvirke blev udskiftet
med ”Sport og Idræt i Svendborg”, hvilket jeg synes er blevet taget godt imod af
såvel vore medlemmer som vore samarbejdspartnere, så mange tak for det –
ligesom vi via Anders Jensen fik udarbejdet et nyt logo for SIS, tak for det Anders.
Derudover fik vi under valgene tilføjet, at vi udover valg til bestyrelsen af 7
bestyrelsesmedlemmer også vælger 2 suppleanter. Det første år har posterne været
varetaget af Herdis Linde Jensen og Theis Bavnhøj Hansen, uden at de har været
indkaldt. Under alle omstændigheder en god ting, så vi har afløsere klar i kulissen,
hvis der skulle blive behov for det.
2. 2018 HAR VÆRET ET SPÆNDENDE OG TRAVLT FORENINGSÅR FOR OS I SIS,
sidste år med navneændring til ”Sport og Idræt i Svendborg”.
 Vi har i løbet af 2018 afholdt 10 bestyrelsesmøder. I forretningsudvalget har vi været
samlet forud for møderne sammen med fritidskonsulent Bjarne Abildtrup for at
forberede dagsorden til møderne, samt løbende at behandle indkomne ansøgninger
til talentpuljen og til lånekassen. Som udgangspunkt planlægger vi vores bestyrelses-
møder i SIS, så de indplaceres forud for de månedlige møder i Folkeoplysningsud-
udvalget, så vi kan fremkomme dels med budgetansøgninger hertil, samt høringssvar
m.v. Det synes jeg giver et konstruktivt samarbejde for foreningsarbejdet generelt
samt mellem os i SIS og det politiske udvalg i FOU: Møderne har været afholdt, dels
på Svendborg Kommune, Svendborg Idrætshal samt ude i vores lokale klubber, i
2018 har vi været på besøg i Skårup Kulturcenter, Svendborg Golfklub, Tåsinge
forenede Boldklubber, Thurø Sejlklub og vores årlige julemøde i december,
tilrettelagt af Birgit og Charlotte, der blev afviklet på Hotel Troense.
05.03.2019 / pjr
I vores samarbejdsaftale med Svendborg Kommune har vi den glæde at forvalte
nogle af de afsatte midler til FOU til kursustilskud og udbetaling af tilskud til
talentudvikling fra talentpuljen samt afgive høringssvar til kommunen omkring nye
anlægsinvesteringer m.v.
Jeg vil kort opridse nogle af de mange opgaver, som vi har arbejdet med i 2018:
 Høringssvar vedr. forhandlingsnotat til ”Bevæg dig for livet” – nyt projekt i
Svendborg Kommune – vigtigt med samarbejde og hjælp til foreninerne.
 Forberedelse af SIS repræsentantskabsmøde 19. marts med vedtægtsæn-
dringer – (”nyt navn” og ”valg til bestyrelsen/af suppleanter” og afvikling heraf.
 Opstart af arbejdet vedr.Svendborg Sportsfestival med vores to projektledere,
Martin Brems og Jesper Bertelsen – udvidelse af samarbejde med kulturen ved
Claus Bjerregaard – jeg vil senere lade Martin/Jesper give en orientering om,
dels afviklingen af Sportsfestival 2018 og forberedelserne af SpultFestival 2019
 DIF undersøgelse – drøftelse af foreningslivet og fokusområder for SIS.
Foreningernes tilfredshed i samarbejdet med kommunen nr. 47 ud af 93 –
Svendborg gået frem på alle parametre,
 Høringssvar til budgetforslag med ”besparelse på budget” til lokalelejetilskud
og forhøjet hallejebetaling, rammebesparelse på i alt ca. 450.000 kr.
 Udbygning af fælles foreningskalender med årets aktiviteter på
Svendborg.dk/foreningsaktiviteter.
 Dialogmøde om foreningsliv for børn med særlige behov og besøg af Rikke
Nielsen fra Ålborg herom indenfor håndbold – det har givet en flot opstart af
Karin Olsen, fra SBBC og Heidi Bruun fra pigefodbold i Tåsinge fB.
 Infomøde vedr. LS 2021 i Svendborg, 12. april ved Jesper Larsson fra DGI Fyn.
 Møde med foreninger/klubber om fundraising i samarbejde med FOU.
 Høringssvar vedr. Revision af kommunens folkeoplysningspolitik.
 Orientering om og afgivelse af høringssvar vedr. P-pladser for Thurø Sejlklub.
 Fælles møde med haludvalget i maj måned.
 Idrætsfest i Rottefælden 7. juni 2018, flot forberedelse og planlægning af
arbejdsgruppen ved Birgitte, Charlotte, Ib og Bjarne Abildtrup i samarbejde
med Rottefælden ved Pia Ullehuus og Jan Schou. (omtales senere særskilt).
 Opstart af Projekt ”Bevæg dig for livet” i Svendborg Kommune og præsenta-
tion af ny ansat projektleder Jens Myrup Thomsen.
 Nye træningsfaciliteter til Svendborg Judoklub og Aikidoklubben på Østre
Havnevej, efter udflytning af de kommunale lokaler på Abildvej.
 Høringssvar til revideret folkeoplysningspolitik.
 Høringssvar til revideret Team-Danmark aftale for perioden 2019-2022 i
samarbejde med Eliterådet.
 Oplæg til kommissorium og organisering for Spult Festival.
 Råderetsaftale for ny klub i Gudme: Dirt Jump Cykelbane.
 Som formand har jeg deltaget i jubilæumsarrangementer hos SBBC 60 års
jubilæum i august, Svendborg Golfklub´s 50-års jubilæum i okt. og senest
Svendborg Taek Wondo Klub, 40-års jubilæum i december, stort tillykke til alle
tre klubber og fortsat held og lykke med arbedet i alle tre klubber. Og senest til
50-års jubilæumsreception hos Svendborg Idrætshal, fredag 18. januar.
05.03.2019 / pjr
 Nyt fra Eliterådet: 3-4 årlige møder. Godkendelse af ny Team Danmark aftale for
2019-2022.
3. Formandsmøderne mellem Kultur og Fritid, FOU, Haludvalget og SIS.
Derudover afvikler vi to årlige formandsmøder mellem Kultur og Fritidsudvalget ved
Borgmester Lars Erik Hornemann, samt formanden for FOU, Jan Find Pedersen,
formanden for Haludvalget Frank Müller-Bøgh og undertegnede som formand i SIS,
og med Kultur- & Fritidschef Søren Thorsager som sekretær, et møde i foråret, der
blev afviklet i marts måned og et i efteråret, der blev afviklet i oktober måned.
På møderne bliver vi informeret om kommunens budgetmæssige ting på Kultur- og
Fritidsområdet, bl.a. om kommunens pålagte besparelser på foreningsområdet, hvor
vi i SIS afgav høringssvar på de pålagte besparelser med reduktion på lokaleleje fra
70-65% og forhøjelse på hallejepris fra 55 kr.-60 kr., en rammebesparelse på i alt ca.
450.000 kr.
 Traditionelt har vi nogle gode og konstruktive møder – vi kan selvfølgelig frygte lidt at
med de besparelser der er lagt op til i Svendborg Kommune i de kommende år, at vi
også kan blive ramt på pengepungen og økonomien, hvad vi selvfølgelig ikke håber,
idet vi også mener, at kommunen har vigtige forpligtelser overfor Kultur og Idræt med
de udviklingsprojekter der er sat i søen og som samlet set skal pege frem imod
afvikling af landsstævnet i 2021, som Svendborg Kommune jo selv har sagt ja til at
afvikle..
 STOR TAK for samarbejdet med Folkeoplysningsudvalgt ved formand Jan Find
Petersen og Kultur- & Fritidsforvaltningen med dygtige og engagerede medarbejdere,
Bjarne Abildtrup, Åse Skov og Dorthe Nielsen, samt til medarbejdere i Sport og
Uddannelse, og afdelingen i CETS i Svendborg Idrætscenter v/Peter Larsen og Brian
Schaltz. .
Vedr. samarbejdet med Kultur og Fritidsafdelingen skal der lyde en stor tak for
samarbejdet med vor nye Kultur- & Fritidschef Søren Thorsager, og formand for det
politiske niveau ved Kulturudvalgsformand Lars Erik Hornemann.
4. FORBEREDELSERNE OG PLANLÆGNING AF DGI´s LANDSSTÆVNE I 2021 –
Efter at Svendborg Kommune den 23. november 2016 blev valgt som
værtskommune for DGI´s landsstævne i 2021, gik forberedelserne dertil så småt i
gang i efteråret 2017, med ansættelse af projektleder Mikkel Harrislee til at være
koordinator herfor – vi glæder os meget til samarbejdet med dig herom, og håber
naturligvis, at såvel vore foreninger/klubber og vi i SIS bliver inddraget en hel del i
arbejdet, som vi glæder os til at være med til. Held og lykke med arbejdet og
forberedelserne af dette kæmpe arrangement og stævne, som jo gerne skal blive en
stor og spændende event for os alle i Svendborg Kommune, såvel for deltagere,
mange frivillige hjælpere fra vore foreninger/klubber, fra alle vore lokalområder, samt
for såvel erhvervslivet som turismen i kommunen.
05.03.2019 / pjr
 Målet er jo klart være at skabe en event og oplevelse, så alle deltagerne efter
landsstævnet i 2021 kan tage hjem til deres lokalforening og det område af landet,
hvor de kommer fra og sige, at de fik en ”oplevelse for livet” og at det derved for alvor
er med til at sætte Svendborg på Danmarkskortet. Spændende opgave for såvel
Mikkel, embedsmænd i Svendborg Kommune og os alle frivillige i foreninger og
klubber, alt mulig held og lykke med det.
 P.t. er organisationen og samarbejdet mellem Svendborg Kommune og DGI i fuld
gang. Det er derfor vigtigt, at vi allerede NU lytter til de anlægsønsker, som vore
foreninger og klubber har, så det kan indpasses i de nye og kommende
anlægsinvesteringer – her tænker jeg ikke mindst på planlægning af nye
anlægsprojekter, der er i støbeskeen.
Derudover har DGI Fyn afholdt et møde i Klub 21 – med Jesper Larsson som
koordinator, der løb af stabelen den 12. april, og senest møde vedr. lokalt
samarbejde med opstartsmøde den 12. november ved Søren Thorsager og Mikkel
Harrislee..
5. ANTAL FORENINGER i SIS pr. 31.12.2018:
I alt kan vi nu glæde os over at være 131 foreninger/klubber tilknyttet Svendborg
Idræts Samvirke – hvoraf 1 ny forening, ”Bowlingklubben SSB” er blevet godkendt af
FOU og optaget i SIS i 2018.
 Jf. medlemstilskudslisten fra 2017 repræsenterer de 131 foreninger/klubber i
alt 26.400 medlemmer (21.837), fordelt med 12.079 under 25 år, 9.758 i
aldersgruppen over 25 år. (heraf (5.372) i aldersgruppen for seniorer 60+ år).
 Stor aktivitet i vore foreninger/klubber bevises også af vore udbetalinger af de puljer,
som vi i SIS administrerer på Folkeoplysningsudvalgets vegne.
 Vedr. regnskab/budget i SIS vil vor kasserer Ove Boenæs gennemgå henholdsvis
driftsregnskab og lånekassen, samt udbetaling af FOU tilskud fra henholdsvis
Kursus- som talentpuljen.
6. NY IDRÆTSPOLITIK FOR SVENDBORG KOMMUNE – for perioden 2017-2022.
På sidste års repræsentantskabsmøde kunne jeg fortælle om arbejdet med revision
af Svendborg Kommunes Idrætspolitik for perioden 2017-2022, der blev endelig
vedtaget i slutningen af 2017..Jeg synes, vi kan glæde os over et flot resultat, hvor vi
fælles er nået frem til en god ramme omkring politikken med en god vision og formål,
der rammer bredt for alle aldersgrupper, for såvel bredde som elite – i et selvvalgt
idrætsmiljø, hvor den enkelte kan udfolde sig forhold til personlige ønsker.
Derudover gælder det mig meget, at der er skabt en rød tråd gennem flere
idrætstimer for eleverne på vore folkeskoler, der samtidig gerne skulle give et løft af
nye børn og unge til at dyrke idræt i vore foreninger og klubber, hvor vi som nævnt i
Svendborg Idræts Samvirke, hvor vi p.t. er paraplyorganisation for 131
foreninger/klubber bredt
i kommunen.
Ingen tvivl om, at der i fremtiden skal være meget fokus på samarbejdet omkring
idrætten på skolerne og i vore foreninger – og ikke kun i de mindste årgange. Her har
vi også store udfordringer omkring fastholdelse af medlemmerne i teenageårgangene
samt hos de yngre årgange hos seniorerne, hvor tilbuddene er mangfoldige,
05.03.2019 / pjr
herunder også konkurrencen, bl.a. fra fitnesscentre og medlemmernes ønske om at
dyrke individuelt idræt med bl.a. løb og cykling, når det bedst kan passes ind i job og
andre fritidstilbud.
I forbindelse med revision af den nye Idrætspolitik for Svendborg Kommune og
vedtaget for den kommende 5-års periode fra 2017-2022, har såvel SIS som
Folkeop-lysningsudvalget har besluttet, at det skal være en AKTIV IDRÆTSPOLITIK,
der i de kommende år skal understøttes og udvikles via handlingsplaner – hvilket
allerede er igangsat med enkelte fokuspunkter i løbet af 2018 – der også falder godt i
tråd med det nye projekt ”Bevæg dig for livet kommune”, der blev vedtaget og
implementeret i løbet af 2018, hvilket vi glæder os og ser frem til samarbejdet herom
i tæt samarbejde med projektleder Jens Myrup Thomsen, der blev ansat pr. 1. maj..
7. ELITEIDRÆT I SVENDBORG KOMMUNE MED TEAM DANMARK AFTALEN OG
TO NYE SPÆNDENDE TILTAG:
På årets første møde i Svendborg Eliteråd, blev der valgt ny formand, og her valgtes
Kultur- og Fritidsudvalgets formand, Lars Erik Hornemann, og Niels Kildelund fra
GOG valgtes som næstformand.
På mødet blev der vedtaget i samarbejde med Peter Jensen, fra DIF godkendt
proces for genforhandling af samarbejdsaftalen med Team Danmark og tidsplanen
herfor.
Den nye Team Danmark aftale for Svendborg Kommune gælder for perioden 2019-
2022, og efter afgivne høringssvar fra såvel SIS, Folkeoplysningsudvalget samt i det
politiske udvalg blev aftalen endelig godkendt af Eliterådet på møde i Gudmehallerne
i december måned og den ny aftale er herefter klar til underskrift på næste møde i
Svendborg Eliteråd førstkommende fredag den 8. marts.
Prioriterede idrætsgrene i den nye aftale er badminton, fodbold, håndbold,
motocross, og sejlsport. De klubber, der samarbejder med kommune om at tilbyde de
prioriterede idrætsgrene er:
Svendborg Badmintonklub, SfB, GOG Håndbold, Motorcykelklubben Svendborg, og
r, Thurø Sejlklub, mens der desværre ikke er blevet plads til svømning i den nye
periode. I forbindelse med den ny aftale har Svendborg Kommune lokalprioriteret at
udvikle følgende sportsgrene Basketball via SBBC og Team Gym/Power Tumbling
via Svendborg Gymnastikforening.
I forbindelse med Eliteidrætten og til at understøtte elitearbejdet for vore mange
talenter nævnte jeg sidste år nævne to nye spændende tiltag, der fremadrettet gerne
skal være med til at understøtte talentarbejdet i vore foreninger og klubber.
Det gælder fortsættelsen af SVENDBORG SPORTSAKADEMI, der blev igangsat pr.
1. januar 2018, og som nu udvikler sig med øget indsats og træning for vore talenter i
samarbejde med vore to uddannelsesinstitutioner, Svendborg Erhvervsskole og
Svendborg Gymnasium også nu arbejdet på andet ben omkring evt. oprettelse af
collage for de unge, p.t. under ledelse af Sten Kaj Larsen og Keld Vilhelmsen .
Svendborg Mentaliteten er sidste nye projekt med fokus på sportspsykologi for
kommunens talenter og elitesportsudøvere. Det er et projekt, der er åbent for alle
klubber i Svendborg og hvor der p.t. er planlagt besøg ude i vore eliteklubber. Tak for
samarbejdet til Eliterådet, der i høj grad er med til at understøtte arbejdet for vore
talenter og udviklingsarbejdet i vore prioriterede klubber. Og til Jannie Kaae, Sten Kaj
Larsen, fra Svendborg Kommune og Peter Jensen, fra DIF som tovholdere. Vi
05.03.2019 / pjr
glæder os og ser frem til samarbejdet for den nye periode 2019-2022. Vi ønsker held
og lykke med underskrivelse af den nye aftale på fredag 8. marts i SG-Huset.
SVENDBORG SPORTSFESTIVAL 2018 og Spult Festival 2019 v/Martin.
vil jeg lade vore to dygtige projektledere, Martin Brems og Jesper Berthelsen berette
om, dels afviklingen i 2018, fredag 8. og lørdag 9. juni – samt en række nye tiltag og
udviklingspunkter, der bliver arbejdet med frem mod afviklingen af Spult Festival
2019, der løber af stabelen den 24.-25. maj. Vær så god til Martin.
Der skal lyde en stor tak til hjælperne bag arrangementet i 2018, til styregruppen
bag, med Ole Højly og Jakob Kramer fra SG, Charlotte Troensegaard, Heidi Bruun,
Jan Find Pedersen fra FOU, Kulturelt samråd ved formand Claus Bjerregaard, til
direktør Hans Sørensen fra DGI-Fyn og Jesper Larsson, DGI formand Gitte Madsen,
samt ikke mindst til vore to projektledere Martin Brems og Jesper Berthelsen for at
forestå såvel planlægning og program for de mange aktiviteter i samarbejde med
vore foreninger og klubber. Sidst men ikke mindst tak til vores kasserer Ove
Boenæs, der efter at vi i SIS har overtaget projektstyringen har fået et ekstra ben
med hensyn til økonomien i SIS.
Stor tak til samarbejdet til såvel DGI-Fyn, v/Hans Sørensen og Jesper Larsson, og til
Bjarne Abildtrup fra Kultur og Fritid som koordinator til Svendborg Kommune.
Sportsfestivalen blev igen en stor succes – og med finansiering af økonomiske
tilskud med henholdsvis 50% fra DGI og e resterende 50% af udviklingsmidler via
Folkeoplysningsudvalget glæder vi os til samarbejdet i hhv. 2019 og 2020.
8. PRISUDDELING 2018:
blev igen i 2018 afviklet i samarbejde med Svendborg Kommune, Rottefælden og
SIS, og afviklet i Rottefælden den 7. juni.
Vi har tilsyneladende fået skabt en god platform for at hylde vore foreninger og
ledere i den forbindelse i gode og festlige rammer i Rottefælden + ved arrangementet
at få mulighed for at overvære årets Rottefælderevy – og hvor Jan Schou samtidig
fungerer som en professionel konferencier. Ved arrangementet i 2018 stort set
udsolgt med ikke færre end 250 af vore forenings-ledere + politikere og
repræsentanter fra den kommunale administration – og alt i alt blev det et rigtig godt
og succesfuldt arrangement.
Til lederprisen valgtes formand for BK Rollo Christel Black, efter mange års dygtigt
og engageret lederarbejde i klubben, med såvel bestyrelsesarbejde og andre
udviklingsaktiviteter, bl.a. opstart af det årlige stævne ”Fight Night” på Frederiksøen i
november – stort tillykke til Christel med prisen, der senere blev fulgt op med
indstilling til Årets Idrætsleder på Fyn, som Christel vandt og fik overrakt i Odense 19.
jan. 2019.
Til foreningsprisen valgtes Thurø Sejlklub ved formand Ib Oldrup, foran Svendborg
Mountainbike Klub og Bokseklubben Rollo. Den 3. af vore priser, talentprisen blev
overrakt den 9. juni i forbindelse med afvikling af Svendborg Sportsfestival – og her
valgtes Lasse Kjær Møller, 1. holds spiller på GOG´s Herreligamandskab til Årets
Talent 2018.
En enig bestyrelse i SIS afgav vi på vores sidste møde inden sommerferien en
indstilling til Borgmester Bo Hansen om at fortsætte den gode måde at fortsætte
prisuddelingen også fremadrettet for det nye år 2019 – dels fordi vi sammen har
05.03.2019 / pjr
fundet et godt koncept, samtidig med at Rottefælden er et perfekt sted for fejringen af
de to priser, ligesom vi havde fået en god tradition for at kunne sige tak til de mange
frivillige ledere for deres store indsats for foreningslivet i Svendborg Kommune – men
sådan skulle det desværre ikke gå.
Efter anmodning fra Kultur- & Fritid har vi NU sagt Ja til at indgå i en arbejdsgruppe
sammen med Kulturen og øvrige foreninger til at udarbejde et nyt koncept at fejre
vores priser på sammen med Kulturen og øvrige foreninger – så vi afventer spændt
deres udspil herom, og jeg ønsker Birgit, Charlotte og Heidi al mulig held og lykke
med arbejdet og processen. Men for mig og SIS rigtig ærgerligt at en god tradition
med fejring af vore priser skulle afbrydes fra kommunens side.
9. STOR TAK TIL ALLE JER FRIVILLIGE!
Jeg vil slutte min beretning med at rette en STOR TAK til alle Jer fremmødte for jeres
store frivillige indsats i de forskellige foreninger og klubber med et stort udbud af
idrætsaktiviteter og tilbud til såvel børn, unge, seniorer og ældre – det er til glæde for
alle os, der dyrker idræt og får god motion og på den måde med til at styrke
fællesskabet, sammenholdet i alle vore områder af Svendborg Kommune – og så der
jeres indsats som træner og leder jo i høj grad med til at reducere kommunens
udgifter på det sociale område – en rigtig stor tak for det til jer alle – og til jer der er
mødt fem i aften beder jeg jer om at tage hilsener med hjem i jeres foreninger – jeres
indsats har utrolig stor betydning såvel socialt som økonomisk for Svendborg
Kommune.
Vedr. ELITEIDRÆTTEN skal der lyde et STORT TILLYKKE til GOG Håndbold med
deres bronzemedaljer t DM-slutspillet for Herrer, til Svendborg Rabbits med gode
resultater i Basketligaen, – og sidst men ikke mindst til en anden af vore eliteklubber,
Thurø Sejlklub, der efter índstilling via DR Fyn, for deres flotte udviklingsarbejde var
med i kapløbet til at blive Årets Idrætsforening og kvalificerede sig til en af de tre
nominerede foreninger/klubber ved DR Årets TV-Sportsshow i Boxen i Herning,
lørdag den 5. juni. Desværre blev det ”kun” til en 2. plads – men en rigtig flot
placering efter en flot indstilling og samlet god opbakning fra det fynske – stort
tillykke med det. Alle fire klubber er i med til at profilere Svendborg Kommune på
bedste vis– stor tak for det.
Sidst men ikke mindst kan vi også glæde os over, at formand for BK Rollo´s Christel
Black ved det lokale fynske sportsshow 19. januar i Odense blev kåret som Årets
Idrætsleder på Fyn, efter sin indstilling hertil fra SIS/Svendborg Kommune – meget
flot men også fuldt fortjent, stort tillykke til Christel og BK Rollo.
MANGE SPÆNDENDE UDFORDRINGER FOR SIS I 2019:
 Konstituering af bestyrelsen og fastsættelse af mødeplan for 2019.
Idrætspolitikken med udmøntning af handleplaner i fællesskab med FOU,
 Ny Team-Danmark aftale i samarbejde med Eliterådet og DIF underskrives på
fredag den 8. juni.
 Forberedelse og planlægning af SPULT SPORTSFESTIVAL 2019 (24.-25. maj/),
styregruppen for Spult i samarbejde med vore to projektledere Martin og
Jesper.
 Udførelse af visionsaftale mellem DGI og Svendborg Kommune og
efterfølgende igangsætning af projekt ”Bevæg dig for livet kommune”, hvor vi i
05.03.2019 / pjr
SIS og Folkeoplysningsudvalget har været med til at kvalificere aftalen gennem
høring og udtalelse på det udarbejdede forhandlingsnotat. Det nye projekt er i
høj grad med til at understøtte vores nye Idrætspolitik. Ny projektleder Jens
Thomsen, der er kommet godt i gang med arbejdet og Jens er p.t. godt i gang
med at planlægge besøg i vore foreninger/klubber her i løbet af det kommende
år.
 En ting vi ønsker udbygget er samarbejdet mellem ”Skole og Foreninger”.
 Vedr. opstart af visionsarbejde i SIS har vi aftalt et fællesmøde med SIKO,
Odense her i løbet af april måned.
 Jeg glæder mig over vort samarbejde med DGI Fyn på tre fronter, dels omkring
SPULT Festival, det nye projekt ”Bevæg dig for livet” og forberedelserne til LS-
2021, hvor der bliver indarbejdet nogle prøveballoner i forbindelse med Spult
Festivalen her i 2019. Stor tak til formand Gitte Madsen, samt direktør Hans
Sørensen og Jesper Larsson og øvrige aktivitetsledere i DGI Fyn for godt
samarbejde, her i 2019 i relation til midtvejs arrangement i relation til LS21.
 Til slut skal jeg dryppe lidt malurt i bægeret, idet vi i år skal finde en ny form at
hædre og hylde vore foreningsfolk på – idet Svendborg Kommune desværre
ikke har forlænget vores aftale med Rottefælden omkring samarbejdet her –
det synes vi i SIS er rigtig ærgerligt, når vi havde fundet en god form til at
hylde såvel prismodtagere og at vore idrætsforeninger samme aften kunne få
et velfortjent skulderklap for deres store frivillige indsats ude i foreningerne.
Men efter at Byrådet i Svendborg Kommune NU har vedtaget at spare beløbet
væk fra budget 2019, har vi i SIS NU sagt Ja til at indgå i en arbejdsgruppe
sammen med Kulturen omkring den fremtidige fejring af vores tre priser: Årets
Foreningsleder, Årets Talentpris og Årets Forening.
AFSLUTNING!
Som afslutning på aftenens program har vi i år valgt at give ordet til
Borgmester Bo Hansen omkring Svendborg Kommune´s mål og visioner for
idrætsarbejdet i kommunen og samarbejdet med foreninger/klubber og os i
”Sport og Idræt i Svendborg”. Som afslutning på aftenens program vil der blive
spændende foredrag ved en af vore dygtige eliteidrætsudøvere Anne Lolk, der
på bedste vis har promoveret sig selv med flotte resultater inden for kajaksport
og rosport – og dermed været en rigtig god ambassadør for Talentarbejdet her
i Svendborg Kommune. Velkommen til Anne og tak fordi, du har sagt JA til at
medvirke ved vores repræsentantskabsmøde her i aften og tale om ”Motivation
og målsætning som drivkraft”.
Mange tak for ordet – hermed stiller jeg min beretning til diskussion.
05.03.2019 / Preben Juhl Rasmussen, formand