Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Sovende mødedeltagere

Politiske besparelser uden vision – klubhuse 2023

 

 

I forbindelse med budget 2023 har det politiske system gjort friville foreninger med klubhuse til en art B-foreninger, der ikke i lighed med andre indrætsanlæg kan få tilskud til fx pludseligt opståede større defekter, energirenoveringer eller  miljøforbedrende foranstaltninger.

Det faste årlige beløb til renovering er strøget fra budget 2023.

I forbindelse med budgetlægningen fjernede politikerne yderligere ca kr. 400.000, som stammede fra  mindreforbrug i coronaårene.  Ekstraordinært var disse penge afsat til presserende forbedringer i 2022 i forbindelse med de to faste årlige ansøgningsrunder.

Sker der en større skade på et klubhus i 2023, kan yderste konsekvens være, at en klub bliver nødsaget til at lukke klubhuset.

I de sidste 5 år har puljen støttet i alt 69 klubhusprojekter, hvoraf langt hovedparten har været påtrængte energi- og miljøforbedringer. Klubhusene modtager årligt et lovbestemt lokaletilskud, hvor blandt andet el-, vand- og varmeudgifter indgår. Som nævnt tidligere, er det netop på disse områder, klubberne har renoveret og derved været medvirkende til nedbringelse af de kommunale udgifter i forhold til lokaleudgifterne.

Folkeoplysningsudvalget, som administrerer puljen, har naturligvis afgivet høringssvar, men dette har tilsyneladende ikke gjort indtryk på den/de ansvarlige politikere på området – anlægsbudget – idet der ingen henvendelser har været herpå.

 

Renoveringspuljens budgettilførsel:

I 2022 fik puljen tilført: 331.216 kr.

I 2023 får puljen tilført: 0 kr.

I 2024 får puljen tilført: 250.000 kr.

 

Det betyder, at man politisk har vurderet, at man ønsker at spare også fremover. Det skal bemærkes, at beløbet for 2024 kun er et overslagsbeløb og kan ændres i forbindelse med vedtagelsen af budget 20224.

I 2022 blev resultatet et lille mindreforbrug, som forventes at blive overført til anvendelse i 2023.

 

Jan Find Petersen