Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelses møde i SIS d. 9. maj 2019

REFERAT

 

Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt i Svendborg
Torsdag den 9. maj 2019. kl. 16.30-17.50. Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Efterfølgende fællesmøde med Haludvalget.

Afbud til mødet: Jacob Kramer

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden v/Karin Olsen.

Dagsorden godkendt, bortset fra, at Anders kommenterede FU´s stillingtagen til prioritering af renoveringer, i SIS´ høringssvar.

Heidi blev valgt som ordstyrer

 1. Status på arbejdet med SPULT 2019 – v/Martin Brems.
 • Oplæg på 10 min om aktiviteter under SPULT 2019.
 • Drøftelse af SIS’s rolle ifm. SPULT 2019.
 • Økonomi SPULT 2020.

Martin Brems orienterede om aktiviteter i forbindelse med SPULT, den 24.-25. Maj. Der er mulighed for at deltage i spisning både fredag og lørdag. Vi blev enige om, at vi tilmelder os den dag der passer bedst for hver især. Alle i bestyrelsen opfordres til at deltage i såvel aktiviteter som spisning. Programmet for dagen offentliggøres fredag den 10. Maj.

SPULT er planlagt til 15.-17. Maj 2020, og med hensyn til økonomien forventes en ny aftale, hvor FOU bevilger kr. 300.000,- til løn, og DGI bevilger 250.000,-, i lighed med den nuværende aftale. Det skal aftales, hvad indholdet i SPULT skal være i 2020 og 2021, og hvilke visioner er der efter L2021?

 

 1. Status på Kultur- og Idrætsfesten i Svendborg 2019.
 • Info fra arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen redegjorde for tanker omkring festen, og der er store forventninger til det nye samarbejde. Det er aftalt, at festen bliver i Rundbuehallen på Frederiksø den 2. november kl 19-21. For at få en fornuftig økonomi, arbejdes der på, at få sponsorater. Preben pointerede, at idrætspriserne er for både 2018 og 2019.

 

 1. Opfølgning på idéer og tanker om SIS’s hjemmeside og Facebookside? v/Karin Olsen. http://www.sis-svendborg.dk/, https://www.facebook.com/SISsvendborg/

En gruppe bestående af Ib, Jan og Karin arbejder videre med dette

 

 1. Muligt indkøb af SIS-profiltøj v/Karin Olsen.

Anders havde en model med, og vi blev enige om, at Anders arbejder på, at vi får en marineblå model

 

 1. Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. lokalt samarbejde ifm. L2021. v/Bjarne Abildtrup.
  –  Næste møde 21/5 kl. 13.00.

Bjarne orienterede om arbejdet i grupperne. Man opfordres til at henvende sig, hvis man har ideer. Henrik Dyrebjerg deltager fra SIS, og Bjarne sørger for løbende, at orientere SIS.

 

 1. Nyt fra FU

Tilskud fra Talentpuljen blev drøftet, og der var enighed om, at pengene skal ud at arbejde. Vi skal forsøge at markedsføre puljen i foreningerne. Anders og Ove arbejder videre med en plan.

Ansøgningsskemaet fungerer ikke optimalt, så der kommer en tilretning

 1. Nyt fra Eliterådet – intet nyt. Næste møde afholdes den 13/5.

Intet nyt. Heidi deltager i mødet den 13. maj

 1. Nyt fra FOU v/Jan Find Petersen.

Jan Find orienterede fra seneste møde. Referatet fra mødet ligger på hjemmesiden

 1. Nyt fra Haludvalget v/Charlotte Troensegaard og Karin Olsen.

Møde afholdes d.d.

 1. Nyt fra Kultur og Fritid v/Bjarne Abildtrup.

Spisning på højskolen, med efterfølgende rundvisning

Næste bestyrelsesmøde: 24. juni 2019.

 

Referent Birgit Sørensen