Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS 28.01.2019

Referat
Mandag den 28. januar 2019 kl. 17.00. Mødelokalet Bølgen i Svendborg Idrætscenter.
Deltagere: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Heidi Bruun, Jacob Kramer,
Karin Olsen, Bent Pedersen, Niels Kildelund, Charlotte Troensegaard, Lars Hansen, Jan Find Pedersen,
Bjarne Abildtrup.
Fraværende med afbud: Anders Jensen, Birgit Sørensen, Rico Busk.
Dagsorden:
1.Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR.
Godkendt uden bemærkninger.
2. SPULT Festival 2019 – JFP/CT/IO/JK/PJR
PJR gav en orientering fra netværksmøde med Kulturelt samråd den 15.1.19
Kulturen havde gode ideer og forslag til, hvad der kan bydes ind med til Spultfestival 2019, den 24-25 maj.
Frederiksøen er optaget, SfB har også et Open Air arrangement på Høje Bøge Stadion, lørdag 25. maj.
Fredagen vil være arrrangement i samarbejde med skolerne.
Jesper har barsel p.t., der arbejdes på at få en vikar hurtigst muligt i perioden fra 1.3.-31.5.
Næste styregruppemøde bliver den 11.2 i stedet for oprindelig planlagt den 21.1./4.2.
3. DIF´s idrætsrådskonference i Nyborg, 11.-12. januar 2019 – JFP/PJR
JFP og PJR deltog. Gode inspirerende indlæg.
En vis forundring over valg til DIF valgmøde Sydregion Danmark, nyt for os. Vi skal være opmærksom på,
om det giver muligheder for det lokale Idrætsliv. SIS opfordrede til, at den valgte repræsentant for Region
Syddanmark sender information ud herom.
4. Muligt samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og aftenskolerne – JFP
JFP foreslog afholdelse af fælles workshop, med fokus på promovering og markedsføring via Facebook
v/Jakob Lind Tolborg.
SIS godkender medfinansiering af arrangementet op til i alt kr. 5.000,-.
5. Forberedelse af SIS ´s repræsentantskabsmøde i 2019, 5/3 – PJR.
Indkaldelse med dagsorden til Repræsentantskabsmødet gennemgået og godkendt, til fremsendelse til
foreningerne.
OB fremlagde SIS regnskabstal, der godkendtes uden bemærkninger.
Udbetaling af 1. rate Kursuspuljen forventes udbetalt indenfor 8-14 dage.
Driftsregnskab og Regnskab Lånekassen fremsendes ligeledes til foreningerne forud for
Repræsentantskabsmødet.
Valg til bestyrelsen: Bent Pedersen og Niels Kildelund ønsker at udtræde af bestyrelsen, Indstillet på
genvalg er Karin Olsen, Ib Oldrup og Peben Juhl Rasmussen. Der afventes svar fra Jørn Hansen og Anders
Jensen. Vedr. konstituering ønsker Ib Oldrup ikke at fortsætte i forretningsudvalget.
Endelig aftale med foredragsholder Anne Lolk aftales snarest i løbet af uge 6..
Bjarne ordner aftalen med Bo Hansen eller Lars Erik Hornemann.
Mødet starter kl. 18,00 med spisning til ca. 18,45, herefter Repræsentantskabsmødet, med forventet
afslutning kl. ca. 21,15.
6. Muligt inspirationsmøde med SIKO – Samvirkende idrætsklubber i Odense.
Godkendt af bestyrelsen at SIS deltager i et inspirationsmøde med SIKO – i løbet af april måned.
SIS deltager med 3-5 personer.
7. Udtalelse vedr. anlæg af padletennisbane ved Rantzausminde Skole.
SIS bakker op om, at der gives en råderetsaftale til det jordstykke, der skal anvendes til projektet.
Paddletennisbanen er fuldt finansieret.
8. Nyt fra FU – OB/PJR.
Regnskab for kursuspuljen 2018 godkendt.
Ansøgninger til talentpuljen godkendt iflg. nedenstående:
SG Tumbler kr. 8.000
Bokseklubben Rollo kr. 5.000
GOG u/18 kr.27.000
Ansøgninger til lånekassen godkendt iflg. nedenstående:
Svendborg Kajakklub projekt ny bådehal kr.75.000.
Ansøgning fra Svendborg Judoklub og Aikidoklubben blev udsat på grund af manglende bilag.
Klubberne indkaldes til møde med Forretningsudvalget.
9. Nyt fra Eliterådet – NK + PJR
Team Danmark-aftalen er godkendt.
10. Nyt fra FOU – JFP.
Der er indført gebyr for overnatning i kommunale lokaler er kr. 50,- pr. person.
Pr. overnatning, max kr. 4.000 pr. forening. Er gældende fra 17. januar 2019.
I Puljen ”Bevæg dig for lIvet” er afsat kr. 85.000,-. Kriterier for ansøgning fremlægges for
Folkeoplysningsudvalget den 31. januar 2019.
På Folkeoplysningsudvalgets møde den 31. januar 2019 behandles et forslag til gennemførelse af
undersøgelse om foreningslivets engagement i den åbne skole. Såfremt FOU vedtager dette afholdes møde
den 8. februar 2019, hvor spørgeskema udfærdiges og udsendes. I dette møde deltager fra SIS: Karin Olsen
og Jakob Kramer. Øvrige deltagere er Bjarne Abildtrup og Jan Find Pedersen.
Meddelelse om lokalereservation udsendes til klubberne 1. februar 2019 og lægges på SIS´s hjemmeside.
11. Nyt fra Kultur og Fritid – BA.
SIS-repræsentant i ”Bevæg dig for livet projektgruppe” blev Karin Olsen.
Tre SIS repræsentanter i arbejdsgruppe til planlægning af Kultur- og Idrætspriser blev Charlotte
Troensegaard, Birgit Sørensen og Heidi Bruun. Der forventes et budget til arrangementet på ca. 80.000 kr.
Kort orientering givet omkring Sportslørdag i Odense. Mange besøgende med masser af events og
workshop. Godt arrangement. Christel Black fra BK Rollo blev valgt som årets foreningsleder på Fyn.
Hvis klubberne har idéer i forhold til ”Bevæg dig for livet”, opfordres der til, at de kontakter projektleder Jens Thomsen herom.
12. Eventuelt.
Jacob Kramer forespurgte om kendskab til bestyrelsesansvarsforsikring, hvilket PJR undersøger nærmere.
Placering af kommende møder aftales efter næste møde
Næste møde:
Tirsdag den 19. februar 2019 i Svendborg Idrætscenter.