Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS – april 2018

Referat fra Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt i Svendborg
Mandag den 23. april 2018 kl. 17.00 i Svendborg Idrætscenter, vandkanten
Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Lars Bohnsen-Hansen, Heidi Bruun, Rico Kusk, Bjarne Abildtrup, Jørn Hansen, Jacob Kramer, Bent Pedersen, Anders Jensen.
Afbud: Niels Kildelund
Dagsorden:
1. Bordet rundt
Intro og præsentation af bestyrelsesmedlemmer.
Præsentationsrunde fra alle i den nye bestyrelse
2. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR
Dagsorden godkendt

3. Evaluering af SIS’s repræsentantskabsmøde 2018, 19. marts i kantinen på Svendborg Rådhus, v/PJR.
Afvikling og planlægning af mødet, ris/ros.
ca. 30 klubber deltog på mødet, forløb til alles tilfredshed, form/indhold ok
3 nye medlemmer blev indvalgt i bestyrelsen

4. Samarbejdsaftalen mellem SIS og Svendborg Kommune – v/PJR.
Organisationsplan for 2018, nedsættelse af div. arbejdsgrupper m.v.
Fremtidige udvalg i Sport og Idræt i Svendborg
Forretningsudvalg:
Preben Juhl Rasmussen – formand
Jørn Hansen – næstformand
Ove Boenæs – kasserer
Ib Oldrup – sekretær
Haludvalg:
Karin Olsen
Charlotte Troensegaard
Birgit Sørensen – suppleant
Aktivitetsudvalg:
Birgit Sørensen
Charlotte Troensegaard
Heidi Bruun
Ib Oldrup
Rico Kusk

Hjemmeside og nyhedsbrev:
Ib Oldrup
Jan Find Petersen
Udvalg vedr. Idrætspolitik:
Preben Juhl Rasmussen
Birgit Sørensen
Karin Olsen
Eliteråd:
Preben Juhl Rasmussen
Grønne områder:
Jørn Hansen
Lars Bohnsen-Hansen
Svendborg Vandrehjem:
Ove Boenæs

Vedtægtsændringerne er fremsendt til behandling i Svendborg byråd via Folkeoplysningsudvalget.
Valg af suppleanter og deres arbejdsområder
Suppleanterne forbliver som suppleanter og deltager ikke på bestyrelsesmøderne, men vil få refe-
raterne tilsendt.
Hjemmeside og opdatering heraf.
Hjemmesiden er ændret i forhold til det nye navn – Sport og Idræt i Svendborg

5. Revision af Svendborg Kommunes Folkeoplysningspolitik – v/JFP
Gennemgang af ændringsforslag.
Udvalget for Idrætspolitiken ser på behov for ændringer/redigering svar senest 15.maj 2018
Folkeoplysningspolitiken vedlagt som bilag. Input fra bestyrelsen sendes til Bjarne

6. Budget 2019 – v/JFP
Fremlæggelse af de foreslåede besparelser for 2019 set i et folkeoplysende perspektiv.
Svendborg Kommune skal spare ca. 134 mill., hvilket får konsekvenser for Idrætsforeninger
Lokaletilskud vil falde fra 70% til 65% tilskud, som er det lovpligtige tilskud
Seneste nyt er at klubber der før var fritaget for grundskyld, muligvis skal betale grundskyld til Svendborg Kommune fremover.
JFP fremlagde de økonomiske konsekvenser for et udsnit af foreninger
En konsekvens kan være, at klubberne bliver tvunget til at sætte kontingentet op
Høringssvar vedr. besparelser sendes senest 1. maj 2018.
Bestyrelsen pålagde Forretningsudvalget at afgive høringssvar.

7. Orientering fra møde ml. Kultur- og fritidsforvaltningen og formændene fra SIS, FOU, Haludvalget og Kultur- og fritidsudvalget, 19. marts 2018 v/JFP + PJR.
Et godt møde, der blev fremlagte de ideer og ønsker Idrætten har, bl.a. helt eller delvis afskaffelse af 25 års-reglen, problemer omkring rådighedsbeløbet i Hallerne.

8. SIS Idrætsfest i samarbejde med Svendborg Kommune 2018 – v/BS, CT, IO, BA.
Der er forhandlet en fornuftigt pris på plads og det bliver sidste år i denne form. Der arbejdes på nyt koncept for 2019 med kultur og Idræt.
Årets priser, Forenings- og Lederprisen uddeles i Rottefælden 12. juni
Talentprisen uddeles ved Sportsfestivallen den. 9. juni.
Tilmeldinger til Rottefælden og indstillinger senest 22. maj via link på hjemmesiden.
Fynske Bank og Fyns Amts avis har sponsoreret priserne til uddeling i Rottefælden.

9. Svendborg Sportsfestival 2018, lørdag 9. juni 2018 – v/JFP/CT/IO/JK/PJR
Styregruppemøde den 4. april 2018 – arbejdet forløber som planlagt
Orientering fra netværksmøde 2 med foreninger/klubber mandag 16. april kl. 19.00-21.00.
Spejderne deltog og vil deltage yderligere fremadrettet. Kulturen stormer også ind i arrangementet, god energi
Overrækkelse af SIS´s talentpris sker ved Frederiksøen – lørdag den 9. juni.
Dato for nyt styregruppemøde onsdag 9. maj 2018 kl. 16.30-18.00.

10. Nyt fra FU – v/OB/PJR –
Ansøgninger til talentpuljen.
Vester Skerninge Tennisklub 4.000,-
SG Tumbling 2.000,-
Ansøgning til Lånekassen.
Tåsinge Tennisklub 75.000,- 0/6 år. – godkendt
Forslag til mødeplan for 2018
Udsendes med dagsorden til næste møde

11. Nyt fra FOU v/JFP
Med på næste Folkeoplysningsudvalgsmøde:
170.000 kr. fra Talentpuljen for 2018 anvend es efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget således: Kr. 85.000,- bruge ekstraordinært til medlemstilskud og kr. 85.000,- indgår i Folkeoplysningsudvalgets Rådigheds- og Udviklingspulje rettet mod ansøgninger i forbindelse med projekt Bevæg dig for livet.
Det giver 131,- i medlemstilskud for året 2018 til medlemmer under 25 år.

Til Renoveringspuljen til egne og lejede klubhuse samt lokaler er der indsendt ansøgninger om midler. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om tildelinger på det møde den 30. april 2018
På samme møde tager udvalget stilling til finansiering af projektledere for Svendborg Sportsfestival for 2019.

12. Nyt fra Kultur og Fritid v/BA
Vedrørende besparelser arbejdes der på arealeffektivisering af kommunale bygninger, hvor der skal spares 6 mill.
Kultur- og Fritidsafdelingen flytter til Svendborg Idrætscenter.
Den gule bygning på Torvet fraflyttes.
Linda Petersen, der tidligere var ansat på skoleområdet, er nu ansat i Kultur- og Fritid. Ny medarbejder Jens Thomsen er ansat som projektleder for Bevæg dig for livet.
Der er lavet ny Foreningskalender med samlet overblik over relevante møder.
13. Eventuelt
Anders Jensen ønskede mere effektive møder ved at dagsordenens punkter bliver grundigere beskrevet.
Bestyrelsen tager dette til efterretning
JK sender invitation til konference bl.a. debatpanel i ugen før Sportsfestivallen. Udgangspunktet er børn med særligt behov.

Næste møde er fælles med Haludvalget i Svendborg Golfklub 17. maj kl. 17.00.