Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS d. 24. august 2020

Referat af:

Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt i Svendborg
Mandag den 24. august, 2020. kl. 17.00-19.00 i Gudmehallerne, Gudme.

Deltagere: Karin Olsen, Ib Oldrup, Birgit Sørensen, Henrik Dyrebjerg, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Heidi Bruun, Jacob Kramer, Ove Boenæs, Rico Busk, Bjarne Abildtrup, Charlotte Troensegaard

Afbud: Anders Jensen, Bente Skytte, Lars Hansen

Dagsorden

 1. Godkendelse af seneste referat fra den 24. juni 2020, godkendt.
 2. Godkendelse af dagsorden, godkendt, mødested ændret til Gudmehallerne.
 3. Repræsentantskabsmøde mandag d. 21. september kl. 19-21 i Bølgen og Loungen
  – Drøftelse af mistillidsvotum til bestyrelsesmedlem, tages op på repræsentantskabsmødet.
  – Bestyrelsen anbefaler Peter Bang som dirigent
  – Tilmelding pga. Corona situationen, vi kan være max 150 deltagere i Bølgen og Loungen.

– På valg er: Lars Hansen, Bent Pedersen, ønsker ikke genvalg.

– Heidi Bruun, Birgit Sørensen, Rico Busk, Jacob Kramer, Ove Boenæs og Charlotte Troensegaard, kan genvælges.

– Karin vil høre om suppleanterne ønsker valg, ellers skal der findes nye kandidater

 1. Udtalelse vedr. ansøgning om råderetsaftale for areal ved Svendborg Idrætscenter v/ Bjarne Abildtrup
  – SAGA Svendborg
  – Ansøgning er vedlagt som bilag

– Råderetsaftale Svendborg MTB.

-SIS anbefaler, at der gives råderet i flg. Ansøgningerne, såfremt andre fritidsinteressenter i området omkring – efter forespørgsel – tilkendegiver, at disse ikke har ønsker om anvendelse af de nævnte områder. Primære interessenter vil være SfB, Svendborg Tennisklub, Modelflyveklubben og Svendborg Idrætscenter.

– Et opmærksomhedspunkt vedr SAGA, brugsretten ønskes 5 x årligt.

 1. SPULT 2021-2022 v/Jan Find Petersen
  – ” Børnene møder Landsstævne ” afvikles i dagene 26. 27 og 28. maj 2021
  – Projekt / projektbeskrivelse frem mod Landsstævnet, Jan Find orienterede

– 7000 skoleelever i kommunen skal deltage

– det er en unik mulighed for skolerne for at komme tæt på foreningerne

– SIS fortsætter ejerskabet af SPULT med det nye skoleprojekt i 2021

-SIS støtter fuldt op om projektbeskrivelser ” Børnene møder landsstævnet”

 

 1. Bestyrelsesansvarsforsikring v/Karin Olsen

– Det må være op til den enkelte forening, at tage stilling til om der er behov for en sådan forsikring.

– mere info på DGI`s  hjemmeside

 

 1. Digitale platforme v/Karin Olsen
  – Better Board udbydes af DGI

– det drejer sig om sikre filer til personfølsomme oplysninger

– på næste SIS møde afholdes et Webinar om emnet, ½ times tid

 

 1. Ansøgning om tilskud på 30.000 kr. til PRISFESTEN 2020 lørdag d. 31. oktober på Ollerup Musikefterskole
  – Ansøgning er vedlagt som bilag

– ansøgning efterkommet.

 

 1. Nyt fra
  – Haludvalget / intet nyt
  – Eliterådet / intet nyt

– Nyt fra Folkeoplysningsudvalget v/ Jan Find Petersen, Jan orienterede om den nye hal ved Haahrs Skole, hvori badmintonklubben har søgt Folkeoplysningsudvalget om tilskud til aktivitetstimer på op til 1500 timer i sæson 2020/21.

Næste møde søges afholdt i den nye hal.
– Nyt fra Kultur og Fritid v/Bjarne Abildtrup

Bjarne orienterede om status på Landsstævne 2021. Budget 88-90 mill. kr, forventet deltagerantal 70.000 ! Coronasituationen følges nøje.

 1. Ansøgninger til Lånekassen og Talentpuljen v / Ove Boernæs
  – Ingen nye ansøgninger
 2. Evt.

N.B Ny mødedatoer aftales efter repræsentantskabsmødet.

 

Charlotte 25.8.2020.