Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 11.10.2016

Referat bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 17.00 GOG Arena

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Michael Bisbo, Michael Jensen, Bent Pedersen, Niels Kildelund, Jacob Kramer, Elise Hansen

Afbud: Ove Boenæs, Anders Jensen

Dagsorden:

1.       Godkendelse af dagsorden/Eventuelle tilføjelser. – PJR
Beslutning:

Dagsorden godkendt, tilføjelse til punkt 9. Emne til Svendborg Kandidat til prisuddelingen Sportsfesten i januar måned

 

2.       Wannasport 

Per Ørum introducerer systemet og fortæller om mulighederne (fremlæggelse og spørgsmål max 30 min.)

Oplægget taget til efterretning, punktet tages med til drøftelse på næste møde.
3.       Sportsfestival 2017 / PJR /CT
Den 17. august 2016 blev der afholdt evaluerings- og fremtidsmøde om Svendborg Sportsfestival. Her blev det besluttet, at der arbejdes videre med Sportsfestival 2017.
Styregruppen blev nedsat og består af følgende:
Michael Bjørn (efterskolerne)
Hans Sørensen (DGI Fyn)
Morten Refskou og ad hoc Elise Hansen (Svendborg Kommune)
Preben Rasmussen + et medlem (SIS)
Ole Højly (SG formand)
ad hoc Jacob Kramer (SG)
Efterfølgende har styregruppen holdt møde. SIS var repræsenteret ved Charlotte Troensegaard.
Sis’ rolle i sportsfestivalen blev drøftet. Der var på mødet bred enighed om, at SIS har en position i idrætslivet, som giver den bedste mulighed for at favne bredt, hvorfor den organisatoriske del af festivalen bør placeres i regi af SIS, suppleret med en bredere ”ejerkreds”
En arbejdsgruppe bestående af Hans Sørensen DGI FYN, Jacob Kramer SG og Elise Hansen Svendborg Kommune, arbejder med projektbeskrivelse frem til næste styregruppemøde den 28. oktober.
Der ønskes en drøftelse af SIS´ rolle i Sportsfestivalen – herunder betingelserne for SIS´ rolle.
Vedlagt referat fra evalueringsmøde og første møde i styregruppen.
Beslutning:

Efter drøftelse i bestyrelsen vil SIS gerne være en del af Sportsfestivallen og SIS er repræsenteret med 3 prs.  i styregruppen og vil være en naturlig medspiller i det næste arrangement. Fra SIS deltager Preben Rasmussen, Charlotte Troensegaard og Ib Oldrup. Næste møde er 28. oktober 2016  i Styregruppen.

SIS råder ikke over midler eller ressourcer til større planlægningsopgaver, hvorfor det vil være nødvendigt, at der ansættes/tilknyttes tilstrækkeligt personale til at løse opgaverne i forbindelse med Sportsfestival 2017.
4.       Til orientering Borgmesterbrev og det videre forløb
Svendborg Kommune byder ind på opgaven BEVÆG DIG FOR LIVET-kommune.
Siden sidst har der været henvendelse fra projektleder fra BDFL-visionskommuner og der er aftalt møde den 4.november med DGI, DIF, borgmesteren og direktørerne for afdelingerne – Børn og Unge, Social og Sundhed samt Kultur, Erhverv og Udvikling.
Beslutning:

Taget til efterretning
5.     Forslag til Svendborg Idrætspolitik 2017 – 2022, JFP
Politikken er indstillet til godkendelse af SIS, Folkeoplysningsudvalget og EBK-udvalget uden bemærkninger.
Drøftelse om opstart på handleplaner til idrætspolitikken.
Det videre arbejde.
Beslutning:

Kort orientering fra JFP. Der arbejdes videre med handleplaner og status kan læses i det udsendte materiale. Næste møde i arbejdsgruppen er 1. november 2016.
6.       Økonomiske overblik/JFP
Orientering fra Jan Find Petersen om budget 2017. Stigning i halpriserne og reducering af lokaletilskud er bortfaldet. Der er ikke taget stilling til besparelsesforslaget, hvor tilskud til Svendborg Golf Klub fjernes.
7.       Nyt navn til SIS
Preben Juhl Rasmussens forslag om nyt navn til SIS. Alle skulle tænke på et eller to nye navne.
Nye forslag skal være afleveret til Anders Jensen senest 17/10-2016.
Preben Juhl Rasmussen og Anders Jensen udarbejder forslag til novembermødet.
8.       Nyt fra Kultur og Fritid / EH

Efter at der har været afholdt DM i Cross Triatlon i Svendborg i 2016, er det besluttet at afholde VM i 2018 og her er et ønske om, at foreningslivet bliver en del af arrangementet. En stor event der afholdes den 10. juli 2018. Bilag sendes ud med referatet.

Ansættelse af ny fritidskonsulent Bjarne Abildtrup pr.  1. november 2016. Bjarne præsenteres på næste møde.

 

9.       Nyt fra FU – PJR/OB
Ansøgning til talentpuljen godkendt
Svendborg Gymnastikforening. EM i Teamgymnastik 6 prs. i alt kr. 6.000

Meddelelse fra Eventkontoret om indstilling af årets fynske idrætsleder. Forskellige emner blev drøftet og SIS- bestyrelsen besluttede sin kandidat. Indstilling skal afleveres senest den 18. oktober 2016.

 

10.   Nyt fra FOU – JFP.

Orienterede fra Folkeoplysningsudvalgsmødet

Projektet “Nye fællesskaber” fik tildelt kr. 50.000 til 2. del.
11.   Nyt fra Eliterådet – NK

Den 12. oktober 2016 starter et nyt projekt “Svendborg Mentaliteten” og meddelelse herom er udsendt til foreningerne samt kan findes på SIS-hjemmesiden.
12.   Eventuelt

Dato for næste møde bliver 7. november 2016 kl. 17.00 i  Kulturhuset Skaarup

Mødetidatoer for SIS bliver fremover placeret på rullende datoer.

 

Referat

Ib Oldrup