Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 12.09.2017

 

 

Bestyrelsesmøde i Svendborg Idrætssamvirke
Tirsdag den 12. september 2017 kl. 17.00 i Gudmehallerne/Suvit-Arena.

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Jacob Kramer, Bent Pedersen, Niels Kildelund, Herdis Linde Jensen, Michael Bisbo, Bjarne Abildtrup

Fraværende med afbud: Ove Boenæs, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Anders Jensen

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser. – PJR
Dagsorden godkendt, nyt punkt 2 tilføjet.

2. Anlæg af outdooraktivitetsområde og Padeltennisbane, Vester Skerninge Tennis Club – formand Michael Grube Andersen
Projektet er fuld financieret.  Klubben ansøger Svendborg Kommune, om en 25-årig råderetsaftale over et areal som ligger i umiddelbar tilknytning til klubben. Bilag er fremsendt med dagsorden.
MGA gennemgik projektet og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen.

SIS anbefaler det gode projekt.

3. Evaluering af Svendborg Sportsfestival 2017 –  JFP/CT/IO/JK/PJR

Der har været afholdt Styregruppemøde, mandag 4. september kl. 18,00-20,00 med evaluering af Sportsfestivalen. SIS deltog med PJR/JFP/CT/IO/JK. Et udmærket arrangement, hvor nye foreninger deltog, nye sportsgrene tilmeldt, ikke mange tilskuere til politikerdysten, vurderet begge arrangementssteder Havnen og SG huset lidt mindre publikum, tidspunktet for afholdelse tages op igen, bl.a. med hensyn til deltagelse af efterskolerne. Som helhed et godt arrangement, styret af Karna og Jesper.

Drøftelse vedr. fremtidig organisation og struktur for Sportsfestivalen– genoptagelse af punkt fra sidste møde. Til næste styregruppemøde først i oktober har Hans Sørensen, DGI udarbejdet et oplæg.

SIS-bestyrelsen afholder ekstraordinært et møde inden styregruppemødet for input til SIS-repræsentanterne og arbejdet med udfærdigelsen af et kommissorium.  Mulige datoer for afholdelse fremsendes til alle i SIS-bestyrelsen snarest.

4. Oplæg fra arbejdsgrupperne til nye kriterier for hhv. kursus- og talentpuljen – JFP/PJR 

Præsentation og drøftelse af de reviderede kriterier. Bestyrelsen tog vel imod gruppernes oplæg, mindre justeringer til de forelagte oplæg. Blev begge herefter godkendt. Kriterier for fremtidig ansøgning om tilskud vil være gældende fra året 2018.  Vilkår for puljerne vedlægges.

Hvis der er interesse hos bestyrelsesmedlemmer for at være med i udvalget for kursuspuljen ved behandling og fordeling af midler, giv da PJR besked snarest.

5. Idrætspolitik: Forslag til budgetforhandlinger 2018 – BA/JFP

Afledt af arbejdet med Idrætspolitikken, har administrationen udarbejdet et budgetforslag omkring motions-og idrætsfaciliteter i det åbne rum. Se vedhæftede bilag. BA gennemgik de 3 projekter.

Disse projekter samt ønske om fortsat afholdelse af Sportsfestivallen med en projektstilling og vore tidligere puljer, tilskud under Folkeoplysningsudvalget er et ønske  i budget 2018 fra idrættens side.

6. Nyt fra Eliterådet

Nk gav en orientering fra seneste møde 4.9.17.

Der er lagt op til ændring i sammensætning af udvalget. Prioriterede klubber får flere pladser, samt repræsentant v/SIS-formand.

Svendborg Mentaliteten, mangler opbakning fra foreningslivet. Der arbejdes på at løfte opgaven.

Klubudviklingen i Svendborg Kommune er en proces der arbejdes videre på i samarbejde med de involverede klubber

Svendborg Sportsakademi Sten Kaj deltog og orienterede om det første år og erfaringerne

Status på Nymarkskolen – fint forløb

7. Nyt fra Kultur og Fritid – BA

Organisationsændring den 1.10.17. Fritidsafdelinger flytter til nye lokaler lokaler, indgang F fra Centrumpladsen.

Der er ansat ny medarbejder i Kultur- og Fritidsafdelingen pr. 1.10.17

Ny chef for Kultur og Fritid er Søren Thorsager og ny Kultur- og Fritidskonsulent er Pia Jepsen

I forhold til L2021 slås stilling op som projektleder.

Omkring den nye Idrætspolitik er der nedsat gruppe, som skal arbejdes videre med 2 fase, flere i bevægelse.

Friluftrådet har åbnet pulje, som findes beskrevet på SIS hjemmeside.

8. Nyt fra FU – PJR/OB

Ansøgninger til talentpuljen.
Ingen fremsendte ansøgninger til behandling.

Der har været orienteringsmøde med DGI – projekt bevæg dig for livet m.v. – forhandlingsoplæg med

Svendborg Kommune.  PJR/JFP orienterede nærmere om indholdet, der påpeger samarbejdet omkring den åbne skole, 25-årsreglen, østre bydel mm jfr. IDAN-analysen og Svendborg Kommunes idrætspolitik. Flere borgere skal i bevægelse.

9. Nyt fra FOU – JFP

Orientering om opstart af E-Sport i Svendborg Kommune. Forsøgsprojekt godkendt i Egense Rantzausminde  Håndboldafdeling. Andre projekter på vej. Der etableres en pulje til opstart af 3 udvalgte E-sportforeninger.

Gudme Svømmehal fået tildelt kr. 14.000 årligt som lokaletilskud til flere svømmetimer.

10. Eventuelt

Dato for næste møde er fastsat til torsdag 12. oktober 2017. Datoen søges ændret..