Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 15. juni 2017

Bestyrelsesmøde i Svendborg Idrætssamvirke

Torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 Svendborg Rådhus

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Ove Boenæs, Jan Find Petersen, Karin Olsen, Niels Kildelund, Jacob Kramer, Charlotte Troensegaard, Birgit Sørensen, Bjarne Abildtrup
Fraværende med afbud: Bent Pedersen, Michael Bisbo, Herdis Linde Jensen
Fraværende uden afbud: Anders Jensen

 Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser. – PJR

Dagsorden godkendt


  1. Evaluering af Idrætsprisarrangement i Rottefælden 7. juni 2017 – BA/PJR

Drejebog og forberedelse heraf v/Birgit, Charlotte, Michael og Ib.

Aftenens program og forløb af arrangementet.

Arrangementet drøftet i bestyrelsen. Som udgangspunkt et godt arrangement, gode prisvindere. Udvalget igangsætter planlægningen tidligere i 2018. Antallet har gennem de 3 år været stigende og vi er nu nået maksimum. Se på tildeling af billetter til den enkelte forening.

 

  1. Svendborg Sportsfestival 2017 – JFP/CT/IO/JK/PJR

Gennemgang af program for arrangementet. SIS opgaver i forbindelse med afviklingen fredag 16. og lørdag 17. juni.

Der har været Styregruppemøde i mandags, et godt program, både omkring SG Huset og på Frederiksøen.
Et stort stykke arbejde udført af Karna og Jesper. SIS deltager i Foreningsdysten med politikerne, der er udsendt program for dagens forløb og uddelt flyers.  Når dysten er slut overrækkes Talentprisen, sponsoreret af Albani, de nominerede er:

Fredrik Lassen – Svendborg Triathlon Klub

Mads Lindholmer SG Tumblin

Karoline Rohmann – Hovgård Rideklub

 

Evaluering og fremtidig organisation struktur på Svendborg Sportsfestival, på Styregruppemødet drøftet den fremtidige struktur, og der er aftalt nyt møde i Styregruppen den 24. august, og efterfølgende Netværksmøde. Ligeledes afholdt møde omkring SIS deltagelse og forpligtelse omkring de fremtidige

Sportsfestivaller, fra SIS deltog Ib Oldrup og Charlotte Norkar. Bestyrelsen orienteret om mødets indhold. SIS indbyder Hans Sørensen fra DGI til næste bestyrelsesmøde 14.8, for at blive orienteret omkring SIS´s rolle som arrangør i en fremtidig Sportsfestival.

 

 

  1. Nyt fra Eliterådet – NK

Intet nyt

 

 

  1. Nyt fra Kultur og FritidBA

Nyt vedr. organisation i administrationen.

Ny Kultur og Fritidschef forventes på plads den 1.10.17. Indtil videre arbejdes der efter den nuværende                      organisation

Midlertidig placering af de tre kampsportklubber på Abildvej:

Klubberne får rådighed over en mindre sal i Ungdomsskolens bygninger på Abildvej, idet skolerne fremover selv skal anvende en del af den plads, som kampsportklubberne tidligere har rådet over.

Ekskursion til DGI Landsstævnet i Aalborg

BA er fuld beskæftiget med at få dagens program til Ålborg på plads

Udendørsbevægelsesfaciliteter

Politikerne ønsker mere viden omkring kommunens udendørsfaciliteter for en bedre udnyttelse

 

Der er afsat kr. 100.000,-  ekstra til rådighed i Renoveringspuljen for privalt klubhuse og lokaler til miljø- og energiløsninger.

Der tilbydes klubberne klimatjek for kr. 1.000,- normalt kr. 5.000,-. Informationsmateriale udsendes snarest. Klubberne kan på grundlag af rapporten søge om tilskud i Renoveringspuljen efter sommerferien.

 

     

  1. Nyt fra FUPJR/OB

Ansøgninger til talentpuljen

Svendborg Sund Sejlklub – ej støtte

Svendborg Badmintonklub – falder uden for rammerne

SG elitehold -10 deltagere støttes med kr. 500,- pr. deltager

 

SIS-ønsker til formandsmødet 27/07: ”LS 2021” – ”Budget 2018: Anlæg + Driftsønsker” – Øvrige punkter?

Der er aftalt formandsmøde den 27. juni, med drøftelse omkring fremtiden. bl.a. Sportsfestival, Idrætsfest, og Landsstævne.

 

Bowlingklubben Svendborg Senior Bowling ønsker optagelse i SIS, er i 2015 godkendt af Folkeoplysnings-udvalget.

SIS – ingen bemærkninger godkendt af bestyrelsen – vi ønsker klubben velkommen i SIS.

 

  1. Nyt fra FOUJFP

Folkeoplysningsudvalget støtter udtalelser fra SIS og Haludvalget vedrørende Badmintonhallens fremtid.

Eventuelt uforbrugte midler i Folkeoplysningsudvalgets budget 2017 ønskes politisk anvendt til betaling af efterslæb vedrørende kommunens egnsteateraftale. Dette er yderst problematisk, idet midlerne er tiltænkt anvendt til nye samt igangværende initiativer.

Et politisk ønske om effektiviseren på kommunale arealer samt bygninger kan få markante økonomiske konsekvenser, såfremt nogle af vores foreninger bliver tvunget til at flytte fra lokaler/huse, der sælges i denne forbindelse.

 

7.a Nyt punkt på dagsorden Jacob Kramer ønskede ordet omkring udvikling og visioner mod Landsstævnet 2021.

Gav sin vinkel og ønsker på fremtiden for Idrætten i Svendborg

En nærmere drøftelse omkring visionerne tages op som temadrøftelse på mødet 12.9. der afsættes ekstra tid til en dybere debat.  Jacob stillede ligeledes forslag om en udvidelse af deltagere i visionsdrøftelserne. Alternativ evt. et møde den 31.8.

 

 

  1. Udvalgsarbejde vedr. kriterier for hhv. kursus og talentpuljen – JFP/PJR

Udvalgsarbejdet omkring Kursuspuljen vil fortsætte arbejdet, som formøde til næste SIS- bestyrelsesmøde

Gruppen omkring Talentpuljen vil komme med forslag til uddybende retningslinjer for ansøgninger til hold.

Niels er tovholder for intern email-drøftelse i gruppen, skulle gerne have oplæg klar til næste møde

 

  1. Eventuelt

Mødekalender for 2. halvår 2017 ingen bemærkninger

 

 

Næste Bestyrelsesmøde:

Den 14. august kl. 17.00 i Thurø Sejlklub, dog   kl. 16,00 for Udvalgsarbejdet omkring Kursuspuljen