Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 16. januar 2017

Bestyrelsesmøde i Svendborg Idrætssamvirke

Mandag den 16. januar 2016 kl. 17.00 Tved Boldklub Brændeskovvej 2.

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Karin Olsen, Anders Jensen, Charlotte Troensegaard, Michael Bisbo, Bent Petersen, Niels Kildelund, Jacob Kramer, Michael Jensen, Bjarne Abildtrup

Fraværende med afbud: Jørn Hansen, Birgit Sørensen

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden/Eventuelle tilføjelser. – PJR

Ingen

  1. Boldbaneprojekt i Egebjerg Fodbold – Ole Feder Madsen næstformand i Egebjerg Fodbold.
    Egebjerg Fodbold arbejder sammen med Svendborg Kommune på at samle klubbens aktiviteter i Vester

Skerninge, hvilket kræver en udvidelse med to boldbaner. Projektet forestilles finansieret ved at

sælge boldbanerne i Ulbølle og Ollerup. Efter planen fremstilles planerne i EBK-udvalget i februar. Beslutning: Ole orienterede om planerne. Projektet anbefales af SIS

 

3.Repræsentantskabsmødet 2017 – PJR
Forberedelse til dagsorden med valg til bestyrelse og regnskab.
Husk dato for repræsentantskabsmøde ændres til mandag 13. marts kl. 18.00. (start med spisning).

Ove: Regnskabet 2016 opdeles jfr. opfølgning fra 2015 i Drift-, Talent og Kursusregnskab samt Regnskab for Lånekassen, afventer endelig godkendelse af revisorerne.

Driften: Fået tkr. 60 fra Svendborg Kommune, underskud på tkr. 38 Balancen er ca. tkr. 400

Talent: Modtaget tkr. 173, bevilget tkr. 103, overskuddet på tkr. 70, indgår i puljen der stiger til tkr. 310

Kursus: Modtaget tkr. 280, ved gennemgang ansøgninger at udbetale tkr. 271 balancerer, restliggende ansøgninger i puljen ca. tkr. 161, der skal godkendes på Repræsentantskabsmødet for udbetaling, der er midler i puljen for udbetaling. Der er mange ansøgninger til de midler vi modtager til uddeling i Kursuspuljen.

Regler for Kursuspuljen vil efter Repræsentantskabsmødet blive taget op til revurdering.       Repræsentantskabsmødet starter med spisning 18,00 – 19,00 og selve mødet starter kl. 19,00

PJR gennemgik dagsordenen i henhold til Vedtægterne, og opfordrede alle til genvalg, og anmoder om tilkendegivelse inden 1. februar.

På Valg i bestyrelsen i 2017:  Preben Juhl Rasmussen, Anders Jensen Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jørn Hansen, Niels Kildelund, Karin Olsen

Der arrangeres Ingen ekstern foredragsholder

 

4..Friritidspuljen – Dansk flygtningehjælp – BA
Dansk Flygtningehjælp arbejder på at få flygtningebørn med opholdstilladelse ud i foreningslivet. I den forbindelse har Dansk Flygtningehjælp har rettet henvendelse til Svendborg Kommune, med henblik på at få opsat et informationsmøde vedr. Fritidspuljen. Målgruppen for mødet er, alle med interesse i at gøre en indsats for at få flere flygtninge integreret i Svendborgs fritids- og foreningsliv.

Fritidspuljen yder støtte til én forenings- og fritidsaktivitet med et beløb på op til 1.200 kr. årligt og støtte til fritidsudstyr på op til 500 kr. årligt.

Læs yderligere om puljen på www.fritidspuljen.flygtning.dk

Beslutning: SIS god ide, Forvaltningen kan arbejde videre med opgaven.

5.Nyt navn til SIS – AJ
Anders Jensen præsenterer 2. udkast til nyt logo. Logoet er tilpasset på baggrund af drøftelserne på november-mødet.

De forelagte forslag er begge gode. Bred debat. Logoet var der fuld opbakning til.

Det fremtidige navn lægges op til beslutning på Repræsentantskabsmødet

Idrætten i Svendborg

Svendborg Idræt

Svendborg Idræt Samvirke

Et nyt andet forslag kan fremsendes til behandling på næste bestyrelsesmøde.

 

6.Drøftelse af definition/anvendelse af talentbegreb i Svendborg regi – AJ

Drøftelse fællesbetegnelsen for talent i Svendborg Kommune bl.a. i forhold til vore samarbejdspartnere, og den nye Idrætspolitik. Et ungt menneske der udviser potentiale, med taktiske og mentale færdigheder over niveauet for aldersgruppen. Bestyrelsen er enig i at vi har samme forståelse for talentet, og være opmærksom på formidling til klubberne omkring ansøgning af midler fra Talentpuljen.
7.Status på Svendborg Sportsakademi og Svendborg Sportsfestival –  JK

JK gav en status på Akademiet, det er kommet godt fra start. Forventer at eleverne fortsætter fra august måned. Orienterede omkring det fremtidige botilbud.

Sportsfestivalmøde onsdag den 18.1, med Styregruppemøde inden mødet. Forhåbningen er at de fleste ting falder på plads for planlægningen. Aktiviteterne forventes at blive i maj-juni med afslutning på Sportsfestivaldagen lørdag den 17. juni.

 

8.Nyt fra Eliterådet – NK

Intet nyt – ikke været afholdt møde

 

9.Nyt fra Kultur og Fritid – BA

Den nye Idrætspolitik er efter godkendelse i Byrådet nu trykt og skulle gerne bruges aktivt i Idrætslivet.

BA orienterede omkring ny Motoriksal i Hesselager i Skole+ projekt, hvor der ønskes en 20-årig brugsaftale i stedet for 10 år. Vedr. brugsaftalen til Skole+ projektet, foreslog Anders Jensen en 15-årig driftaftale, de første 5 år uden afskrivning og de sidste 10 år med 10% afskrivning årligt. En enig SIS-bestyrelse indstiller til denne løsning.

Sagen skal behandles i EBK-udvalget. Ikke en sag der er forelagt SIS. De frivillige foreningerne har lavet et stort stykke arbejde, og vi vil anbefale at parterne finder en løsning/forlig alle kan acceptere.

Der holdes indvielse af projektet ved Hesselager Skole, fredag den 27. januar kl. 13,30-16,00, hvor alle er velkomne.

 

10.Nyt fra FU – PJR/OB

SIS deltog og gav en gave ved Elise Hansens afskedsreception på Svendborg Kommune
Ansøgning til Talentpuljen:

GOG Håndbold 2 m/k ungdomsligahold   U-18  har fået                               kr. 17.250,00

 

11.Nyt fra FOU – JFP

Møde afholdes i næste uge. Kort orientering om aktuelle sager. Bl.a. at der

lægges op til Folkeoplysningsudvalget, at der tænkes puljer. Vi har bl.a. Foreningspuljen

som rammer vore foreninger. Er der fokusområder hvor vi kunne lave en pulje, hvor det sætter gang i foreningerne. Tænk på til næste møde,

om der er noget i vor forening som vi kunne sætte fokus på.

 

  1. Eventuelt

 

Næste møde den 21. februar.