Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 16. maj 2017

 

Tirsdag den 16.30. maj 2017 Svendborg Golfklub Tordensgårdevej 5.

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Ove Boenæs, Jan Find Petersen, Karin Olsen, Michael Bisbo, Niels Kildelund, Jacob Kramer, Bent Pedersen, Charlotte Troensegaard, Herdis Linde Jensen, Bjarne Abildtrup

Fraværende med afbud: Birgit Sørensen, Anders Jensen

Dagsorden til bestyrelsesmødet:

1.Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser. – PJR
Tilføjet nyt punkt 11. Etablering af ny Idrætshal eller renovering af badmintonhallen, notat er sendt ud med kort varsel.

2.Nedsættelse af arbejdsgrupper – PJR
Oplæg til nye kriterier/retningslinjer for kursuspuljen og talentpuljen. Der nedsættes 2 grupper der ser på kriterierne for puljerne Talent- og Kursuspuljen
Gruppen Talent:                                                     Gruppen Kursuspuljen:
Jørn Hansen                                                              Jan Find Petersen
Ib Oldrup                                                                    Preben Juhl Rasmussen
Karin Olsen                                                                Ove Boenæs
Niels Kildelund                                                         Jacob Kramer
Michael Bisbo                                                           Herdis Linde Jensen
Charlotte Troensegaard
Bent Pedersen

3.Uddeling af Årets Idrætspriser i Rottefælden – IO/BA
Status på indstilling af emner til de tre priser samt aktuel status på indstillinger og tilmelding til festen.
Der er nu lukket for tilmeldinger til Idrætsfesten 240 har meldt sig til.
der er indstillinger til alle priser, og vi har forlænget sidste frist til den 24. maj for indstillinger til alle 3 priser, Talent, Forening og Lederprisen.

4.Svendborg Sportsfestival 2017 – PJR/IO/CT/ JFP
Orientering fra seneste referat samt styregruppemøde + netværksmøde onsdag 10. maj.
Det blev besluttet at SIS yder et bidrag som sidste år med op til kr. 25.000,- til markedsføring.
På næste møde drøftes SIS´s fremtidig rolle, næste år med afholdelse af Sportsfestivallen.
SIS bestyrelsen deltager på Sportsfestivallen, der bliver dystet på Sportsfestivalsdagen lørdag den 17. juni. mod et politikerhold efter aftale med Henrik Nielsen.
SIS stiller med Jacob, Charlotte, Bjarne Abildtrup, Jørn, Preben, holdleder Karin, nærmere følger.

 

5.Nyt fra arbejdet med Idrætspolitikken ved JFP/BA
Orientering – punktet blev drøftet på fællesmødet med Haludvalget. Oplægget blev her vedtaget til godkendelse, således at der arbejdes med emnerne: Faciliteter og bevægelsesrum samt idrætsdeltagelse i Svendborg Kommune.

 

6.Drøftelse af ønsker til budget 2018 + punkter til formandsmøde – PJR

Formandsmøde 22. juni med EBK, FOU, SIS og Haludvalget – punkter vi ønsker at medtage: LS 2021, budget 2018 + øvrige punkter.
Drøftelse blandt bestyrelsen, der skal fokus på budget 2018, med de muligheder vi har, herunder fremtidige modtagne midler til Sportsfestivallen, også at der fortsat skabes faciliteter til klubberne.

 

7.Nyt fra Eliterådet – NK
Der har været afholdt møde i rådet 4.5., hvor udvalget hilste på den nye chef i Team DK, Peter Jensen

Ændring i konstellationen i Eliterådet, så klubberne med klubudvikling jfr. Team Danmark aftalen træder ind i Eliterådet, med en repræsentant fra alle 5 klubber.

Rigeligt med ansøgninger til Nymarkskolen, ikke så mange der stiler mod primært sport.

Talentcentret med onsdagstræning. Der er sendt ud til klubberne om tilmelding.

Tilbud til 10. klasse- fokus på 2årigt forløb.
Svendborg Mentaliteten, penge afsat, formen evt. ændres.

Møde vedrørende IDAN-analysen afholdes tirsdag den 13. juni.

 

8.Nyt fra Kultur og Fritid – BA
Er i proces omkring projektet bevæg dig for livet kommune, møder med Per Nedergaard Rasmussen, DGI, DIF omkring den kommunale indsats. Der gøres mange ting i Svendborg og skabes muligheder for at gøre det endnu bedre. Kan vi arbejde mod få 50% befolkningen som medlemmer i foreningerne i 2025?

Ny Kultur og Fritidschef forventes ansat med tiltrædelse 1. august 2017.

 

9.Nyt fra FU – JH/OB/IO/PJR

Vingave til Ove Boenæs fyldt 70 år.

Ændring i bestyrelsesmøderne så næstformanden bliver ordstyrer.

Lige modtaget 2 ansøgninger, med på næste møde


10.Nyt fra FOU – JFP

Tåsinge Idrætsforening har fået tildelt kr. 17.500 til brug ved indkøb af 3-mandsmål.

Vandhundene Sydfyn har fået tildelt flere timer pga. medlemsfremgang.

Thurø BK fik tildelt kr. 91.200 fra puljen til renovering af klubhuse. Ialt blev uddelt kr. 168.710 af årets samlede pulje på 391.451 kr. restbeløbet uddeles i anden runde i efteråret 2017. Her kan yderligere uddeles op til kr. 100.000 til klima- og energibesparende foranstaltninger. Ansøgninger til anden uddeling kan indsendes fra nu.

Regnskab for kursus- og talentpuljen 2016 blev godkendt.

Foreninger med tilbud til den åbne skole kan nu lægge deres tilbud på databasen: www.skolelab.dk

Årets medlemstilskud til unge under 25 år blev i 2017 kr. 123, idet 12.874 aktive skulle dele ca. kr. 1,6 mio.

Sommerferieaktivitetsprogrammet er nu klart og kan læses på hjemmesiden.

 

  1. Drøftelse i bestyrelsen omkring etablering af ny idrætshal eller renovering af badmintonhallen

Det blev vedtaget at indstille projektet som beskrevet i scenarie 1 i bilaget.

 

12.Eventuelt

Fastsættelse af nye mødedatoer for sommer og efterår.

Bestyrelsesmøder:                                                 FU-møder:

Mandag 14.8. kl. 17,00 Sted?                              mandag 7.8 KL. 16,15 på Bjarnes kontor
Tirsdag   12.9 kl. 17,00 Sted?                               mandag 4.9 kl. 16,15             do
Torsdag 12.10 kl. 17,00 Sted?                             torsdag 5.10 kl.16,30             do
Mandag 13.11 kl.17,00 Sted?                              mandag 6.11. kl. 16,15          do

Torsdag 7.12   kl. 17,00 m/julefrokost             torsdag 30.11 kl. 16,30          do
 Næste Bestyrelsesmøde bliver torsdag den 15. juni forventes at blive i Stenstrup, at blive et kort møde, herefter møde i begge de 2 grupper: Talent og Kursus, jfr. punkt 2 i dagsordenen

 

 

Efter bestyrelsesmødet var der fællesmøde med Haludvalget med dagsorden:

 

  1. Drøftelse af anbefalinger fra arbejdsgrupperne omkring Idrætspolitiken, er punkt 5 i SIS dagsorden.

Fællesorientering v/Jan Find Petersen, og Frank Müller Bøgh fra Haludvalget.

  1. Formandsmøde 22. juni med EBK, FOU, SIS og Haludvalget – punkter vi ønsker at medtage: LS 2021, budget 2018 + øvrige punkter.
  2. Orientering fra formændene