Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 19.06.2014

 

Referat af:

Bestyrelsesmøde i SIS, torsdag den 19. juni 2014 i Gudmehallerne

 

 

Til stede:  Erik Jørgensen, Preben Juhl Rasmussen Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jacob Just, Jan Find Petersen, Anders Jensen, Herdis Linde Jensen, Jørn Hansen, Ove Boenæs, Michael Jensen,  Charlotte Troensegaard, Niels Kildelund og Morten Refskou

 

AFBUD: Peter Bang og Birgit Sørensen

 

 

Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

 

2. Høringssvarene – Halleje – Lokaleleje – Svendborg Golf klub.

 

Bred drøftelse omkring SIS høringsvar for budget 2015, og reduktion i Golfklubbens tilskud i særdeleshed. Der blev stillet spørgsmål bl.a. omkring det nuværende byråds kendskab til den gl. historik vedrørende indgået aftale, der bl.a. er indgået med Golfklubben. MR påpegede at i de nuværende spareforslag er der lagt op til besparelse ca. 1.0 mill for 2015, stigende til 1,6 mill i 2018. Andre ideer om en løsning blev drøftet, så Golfklubben ikke rammes så hårdt. Generelt bør Svendborg Kommune ikke foretage de besparelser der er lagt op til, således at niveauet i idrætten kan fortsætte. MR – der er ikke flere penge til de aktivitetsudvidelser, der måtte komme, men midler skal fremskaffes ved en omprioritering i budgettet.

PJR – Penge til udvidelser skal findes til de nye aktiviteter for at bibeholde niveauet.

MR – De høringssvar, der er indsendt, er behandlet i udvalget og sendt videre til politikerne til budgetforhandlingerne. JFP – bred orientering omkring de påvirkninger den bebudede reduktion vil give. Det er en politisk valgt fremgangsmåde.

Hvis der er mulighed vil SIS – og Golfklubben gerne med til møde og uddybe konsekvenserne.

 

3. Ny hal i Rantzausminde

 

Flot oplæg/ansøgning fra Rantzausminde Skole og Rantzausminde Idrætsforening om projekt ny hal i området.

Kommentater: Er der behov – vil der være belægning – er der større behov andre steder –

er der p.t. fuld booking i projektet.

Svendborg kommune vil undersøge mulighederne for at afsætte resurser og lave en analyse på behovet, hvis det er muligt kommer det med på næste møde den 25.8.2014.

SIS er positiv overfor det forelagte notat, men vil gerne have mere viden omkring foreningens henholdsvis skolens halbehov og afventer derfor tilbagemelding  fra Svendborg Kommune, inden der gives tilbagemelding.

 

4. Sportslørdag i Odense

 

Sportslørdag vil gerne præsentere og orientere nærmere omkring de muligheder, som arrangementet kan byde på for Svendborgs Idrætsforeninger/klubber, så klubberne kan blive så store aktører som muligt i arrangementet. SIS ser gerne at der alternativt kunne laves et arrangement lokalt for de lokale sportudøvere med større lokal indflydelse på dagen. Det blev besluttet at invitere Sportslørdag med til mødet den 25.8.2014

 

5. Laboratorium for den åbne skole

 

I Skolelab – laboratorium for den åbne skole, har SIS underskrevet en partnerskabsaftale.

MR gav orientering omkring det nuværende forløb med klubber og foreninger.

SIS er anmodet om at deltage med 1 person i en arbejdsgruppe omkring processen og det fremtidige forløb. JFP ser det som en god udfordring for SIS og er valgt til at deltage i gruppen.

 

6 .Ansøgning til Lånekassen

 

Tåsinge forenede Sportsklubber  kr. 75.000 – bevilget

 

7. Nyt fra Forretningsudvalget

 

Talentpuljen:

Svendborg Basket – Mads Gertz træningsperiode Las Palmas: Kr.  4.000,-

SFB hold  tillæg til tidligere bevilget -flere personer med: Kr.  4.000,-

Vejstrup Ungdomsskole: Afslag

Thurø IF – U10: Kr.   4.500,-

Svendborg Sund Sejlklub : Afslag

 

Fortsat diskussion i bestyrelsen omkring behandling af ansøgninger og det større pre,s der kan komme på Talentpuljen ved at flere og flere sportudøvere tager deres talent med på et sports- akademi/-skole for videreudvikling af deres sport.

De indput, der er kommet, arbejder forretningsudvalget videre med i forhold til de fremtidige beslutningsprocesser og vurderer, om der skal ske yderligere tilpasning, således at så mange som muligt kan få glæde af Talentpuljens midler.

 

 

8. Nyt fra Forvaltningen

 

Besparelser til budgettet for 2015 er sendt videre til budgetbehandling

Der er lagt op til at området skal reducere udgifterne og forslagene indebærer bl.a. reducering af personalet med 1 person i forvaltningen.

I Puljen til lokale initiativer er behanlingen udsat til august måned.

MR – Gav redegørelse omkring udviklingen i Skaterparken – der arbejdes på at lave fremtidig aftale, så det bliver en aftale for alle, efter ungdomsskolens regler

Der har været møde med konsulenthus omkring Team DK. Der kommer invitation til SIS for møde i september bl.a. omkring det fremtidige værdigrundlag – Hvad er et Talent ?

Svendborg Kommune overvejer at oprette kursustilbud til klubbestyrelser og medlemmer  omkring de ansøgningsblanketter som benyttes for at få andel i kommunes tilskudsmuligheder.

Disse blanketter skulle måske tilrettes, så de var nemmere for foreningerne at udfylde.

Der er ansat en ny fritidskonsulent Elise Hansen –  elise.hansen@svendborg.dk . Per Nielsen løser andre opgaver.

Husk at der kan gives hjælp til klubberne ved at benytte tlf. 62 23 30 40.

SIS gjorde opmærksom på at telefonbetjeningen kunne være bedre, kommunen vil se på forbedring overfor klubberne.

Omstrukturen i forvaltningen og nye folk på opgaverne har medført visse misforståelser, som bør gennemgås, så tingene falder på plads indenfor den nærmeste fremtid.

 

9. Nyt fra folkeoplysningsudvalget

 

JFP gav en orientering omkring sidste Folkeoplysningsudvalgsmøde.

Budgettet for medlemstilskud i 2014 er 1,6 mill. kr., hvilket giver kr. 119,- pr. medlem u/26 år.

I relation til bevilling af lokaletilskud er en række klubber udtaget til stikprøvekontrol  på sædvanlig vis. Det er særdeles vigtigt, at klubberne husker, at der skal ansøges særskilt, såfremt der vedligeholdes for beløb over 5.000 kr. Glemmes dette, er beløbet ikke tilskudsberettiget. Reviderede bestemmelser om udbetaling af tilskud udarbejdes umiddelbart omkring sommeren og forventes udsendt i efteråret 2014.

 

10. Åben for tilføjelser

 

Ingen

 

11. Meddelelser

 

Ingen

 

12. Eventuelt

 

Orientering fra Det grønne udvalg – fodboldklubberne – møde afholdt 26.5 afventer referat.

 

 

God sommer til alle.

 

Næste møde mandag den 25. august 2014 i Golfklubben klokken 17.00.

 

 

Referat

Ib Oldrup