Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 19.09.2018

Referat af bestyrelsesmøde i Sport og Idræt Svendborg

 

Onsdag den 19. september 2018 kl. 17.00 i Thurø Sejlklub.  

Deltagere: Preben Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard, Heidi Bruun, Jacob Kramer, Karin Olsen, Bent Pedersen, Niels Kildelund, Lars Hansen, Anders Jensen, Rico Busk Fraværende med afbud: Ove Boenæs, Jan Find Petersen, Bjarne Abildtrup

Som opstart til mødet og dagsordenen, orienterede PJR kort om sin sygdom og JH vil træde til med gennemførelse af mødet i dag. JH overrakte en vingave fra Bestyrelsen.

 

 

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR

Ingen bemærkninger.

 

 1. SPULT 2019 v/PJR
 • Organisering og struktur for Styregruppen – oplæg vedlægges til drøftelse. Ingen bemærkninger
 • Projekt ”Katapult”- oplæg vedlægges

FU anbefaler at der bevilges kr. 50.000,- til projektet i 2018/19, beløbet tages fra Kursuspuljen. Godkendt af bestyrelsen, indstilles til Folkeoplysningsudvalget.

 • Orientering om netværksmøder vinterhalvåret 2018/2019, referat fra Styregruppemødet vedlægges. Hvem kan det enkelte SIS bestyrelsesmedlem kontakte, således at de deltager på førstkommende Netværksmøde. Charlotte informerer om at mødet er planlagt til mandag den 29. oktober kl. 19,00.

Kort information givet om forløbet og arbejdet mod næste Spult, der er fastsat til 24. – 25. maj 2019.

 

 1. Nyt fra FU – v/PJR
 • Ansøgninger til Talentpuljen – Svendborg Badmintonklub godkendt kr. 2x 12.500
 • Mødeplan for 2. halvår 2018.- godkendt

 Torsdag 11. okt.

Mandag 12. nov.

Tirsdag 4. dec. m/julefrokost, aftalt at Charlotte Troensegaard og Birgit Sørensen                        arrangerer.

 

 1. Nyt fra FOU
 • Revideret folkeoplysningspolitik fremsendes til høring i SIS – bilag vedlægges

Det er som nævnt på et tidligere SIS møde ikke revideret indholdsmæssigt, men der er kun sket sproglige og redaktionelle tilretninger

Folkeoplysningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt politikken til udsendelse til høring. FU kan tiltræde forslaget.

Bestyrelsen tilsluttede sig det reviderede forslag.

 

 1. Eventuelt:
 • Her blev drøftet de opgaver og udfordringer bestyrelsen ser i arbejdet.

RB orienterede om problemer og manglende dialog om at få en brugsaftale med råderet på Bålhytten, der nu er under megen forfald.

Status på nyt byggeri af hal i Dronningemaen blev drøftet.

KO orienterede omkring afslag på ansøgninger til Foreningspuljen u/DIF.

AJ efterlyste at SIS skal være mere aktiv overfor Svendborg Kommune (Kultur- og Fritidsafdelingen)

IO orienterede omkring Thurø Sejlklubs parkeringsproblem og udfordring med manglende økonomisk hjælp fra Svendborg Kommune.

Drøftelserne omkring klubbernes udfordringer resulterede i, at det blev besluttet, at der

fremtidig kommer et punkt med: “Orientering fra bestyrelsesmedlemmer ”

Karin Olsen takkede SIS for gaven til Svendborg Basket i anledning af 60-års jubilæet.

 

Dato for næste møde, torsdag 11. oktober 2018 kl. 17,00 hos Svendborg Kommune?