Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 19. april 2017

 

Onsdag den 19. april 2017 kl. 17.00 Svendborg Rådhus, Udvalgsværelse 3.

Dagsorden:

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Karin Olsen, Michael Bisbo, Niels Kildelund, Jacob Kramer, Birgit Sørensen, Bent Pedersen, Bjarne Abildtrup

Fraværende med afbud: Ove Boenæs, Anders Jensen, Charlotte Troensegaard

1. Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser. – PJR
Dagsorden godkendt.

 1. Orientering om ”Fars fede foreningsdag” –

Oplæg af Peter Nørskov Junge, Sundhedskonsulent i Svendborg Kommune.

DGI Fyn, Forum for mænds sundhed og Svendborg Kommune arrangerer en event som sætter fokus på foreningsaktiviteter ml. fædre og deres børn. Fars Fede Foreningsdag er en del af, Men’s Health Week 2017 i uge 24. SIS bestyrelsen takkede for orienteringen med fuld opbakning til arrangementet. Der sendes information til foreningerne om ca. 14 dage.

Aftalt at aktiviteten publiceres på SIS´s hjemmeside – ligesom eventet indgår som programpunkt ved Svendborg Sportsfestival.

 

 1. Evaluering af repræsentantskabsmødet 13. marts 2017
 2. a) konstituering af bestyrelsen – PJR

er sket på mødet efter Repræsentantskabsmødet den 13. marts 2017 med:

Formand: Preben Juhl Rasmussen

Næstformand: Jørn Hansen

Kasserer: Ove Boenæs

Admistration: Ib Oldrup

I forretningsudvalget deltager endvidere Jan Find Pedersen, formand for Folkeoplysningsudvalget.  

 1. b) Nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper. – PJR

Konstituering af underudvalg i Svendborg Idræts Samvirke
Alle valg er for en 1-årig periode

Haludvalg:

Karin Olsen

Herdis Linde Jensen

Suppleant Birgit Sørensen

 

Aktivitetsudvalg:

Charlotte Troensegaard

Birgit Sørensen

Michael Bisbo

 

 www/hjemmeside udvalg

Ib Oldrup

Jan Find Petersen

 

Eliterådet:

Niels Kildelund

 

Idrættens ønskeliste

Bestyrelsen

 

Grønne områder/Fodboldrådet

Jørn Hansen

Michael Bisbo

 

SkoleLab:

Jan Find Pedersen

Suppleant: Jacob Kramer

 

Svendborg Vandrerhjem

Ove Boenæs

 

Kort om forløbet af Repræsentantskabsmødet:

Vi vil stramme op på proceduren til næste møde – ros til arrangementet godt sted at afholde, bespisning ok, indlæg ok.

 

 1. Uddeling af Idrætspriser i Rottefælden, 7. juni – BA/PJR
  Invitationer til deltagelse i prisfesten er udsendt til foreningerne samt anmodning om indstilling af

kandidater til Årets Idrætspriser. Der uddeles igen i år følgende tre priser: Årets Idrætsforening, Årets Idræts- leder og Årets Talentpris.  

Bjarne præsenterede udkast til priserne, godkendt af bestyrelsen.

Aftalt at Ib koordinerer de udsendte invitationer til foreninger/klubber med Bjarne Abildtrup.

 

 1. Svendborg Sportsfestival 2017 – JFP/CT/IO/JK/PJR

Orientering fra seneste møde i styregruppen + netværksmøde med foreningerne, 20. marts.

Jacob Kramer orienterede kort om arrangementet, og hvor langt projektet er indtil nu, jfr. de afholdte møder. Næste styregruppemøde afholdes mandag 24. april og netværksmøde med foreningerne 10. maj.

 

 1. Nyt fra Eliterådet – NK

Intet nyt – konstruktiv drøftelse vedrørende opstart af Svendborg Mentaliteten som et godt supplement til talentarbejdet i foreningerne.

 

 

 

 1. Nyt fra Kultur og FritidBA

Bjarne gav en orientering omkring Organisationsændringen pr. 1.8.17, hvor Fritidsafdelingen kommer til at høre under Børne- og Ungedirektøren, medens Udviklingsafdelingen forbliver. Der opslås ny stilling som fritidschef pr. 1.8.2017. Politisk arbejdes der i den ny valgperiode hen imod en Kultur- & Fritidsafdeling.  

Der arbejdes med inspirationsspor for Landsstævnet 2021

Det er endnu muligt for SIS- bestyrelsen at tilmelde sig den delegation, der skal til Ålborg lørdag den 1. juli, invitation er udsendt tidligere.

 

 1. Nyt fra FUPJR/OB

Godkendte ansøgninger til talentpuljen.

GOG U 12 drenge                                                                                  kr. 3.300

GOG U12 piger                                                                                      kr. 3.300

Bokseklub Rollo                                                                                    kr. 3.000

Svendborg Håndbold Klub                                                                 kr. 3.600

Hovgård Rideklub                                                                                kr. 7.500

Thurø Sejlklub    sejlads 29.er                                                            kr. 4.000

Vester Skerninge Idrætsforening                                                       kr. 3.000

Jan Find Pedersen fremkom med indlæg omkring forbrug af talentpuljen, hvilket der arbejdes videre med i Forretningsudvalget, oplæg herom til næste bestyrelsesmøde. Ligeledes arbejdes der med nye retningslinjer for tildeling af Kursustilskud.

 

 1. Nyt fra FOUJFP

Idrætspolitikken 2017-2022, handleplaner og det videre arbejde hermed tages med på næste møde.

Sommerferie aktiviteterne er faldet på plads, 35 aktiviteter, 25 er idræt

Medlemstilskud i 2017 bliver kr. 123,-

 

 

 1. Formandsmøde 1. juni med EBK, FOU, SIS og Haludvalget – JFP/PJR

 Ønsker fra SIS til mødet: ”LS 2021” – ”Budget 2018: Anlæg- + Driftsønsker” – Øvrige punkter.

Tages op igen på næste møde den 16. maj.

 

 

 1. Eventuelt

Der er kommet skrivelse omkring ændring af SIS-navnet jfr. udmelding på Repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen arbejder videre med opgaven.

 

 

Næste møde + fælles møde med Haludvalget 16. maj kl. 17.00 i Svendborg Golfklub, Tordensgårdevej 5