Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 21. august 2018

 

Bestyrelsesmøde i Sport og Idræt Svendborg, Tirsdag den 21. august 2018 kl. 17.00 i SG´s klublokale i SG-Huset.  

Deltagere: Preben Rasmussen, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Birgit Sørensen, Charlotte Troensegaard , Heidi Bruun, Jacob Kramer, Karin Olsen, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Niels Kildelund, Lars Hansen. Fraværende: Anders Jensen, Ove Boenæs, Rico Busk og Bjarne Abildtrup.

 

 Dagsorden:

 

1.Godkendelse af dagsorden og eventuelle tilføjelser – PJR

Ingen bemærkninger.

 

  1. Præsentation af Projektleder Jens Myrup Thomsen, der gav en orientering og aktuel status på projektet ”Bevæg dig for livet”, herunder inddragelse af SIS + vore medlemsforeninger.

Jens havde et spændende indlæg omkring det fremtidige arbejde, og sin placering i Svendborg Kommune Kultur og Fritid. Målsætningen er en stigning af aktive på 10 % = 3600 personer over en 5-årig periode.

God spørgelyst. Vi ser frem til et godt fremtidigt samarbejde, måske også inddrage vore projektledere omkring SPULT Jesper og Martin.

(Uddrag fra præsentationsmaterialet medsendes)

 

  1. Svendborg Sportsfestival 2018Forberedelse og Planlægning af ”Spult” i Svendborg, 24.-25. maj 2019. Netværksgruppen holder møde den 30. august omkring det fremtidige arbejde og pejlemærker for det fremtidige arbejde for projektlederne

Martin og Jesper.

Orientering og præsentation af nyt tiltag ”Katapult”. Bilaget blev uddybet og drøftet.

Fint oplæg, SIS bakker op om projektet. Der arbejdes videre med oplægget i Styregruppen.

Ib Oldrup der deltager på SIS vegne i Styregruppe for Spult ønsker at frigøre sig for arbejdet, og i stedet blev Heidi Bruun valgt.

 

  1. Nyt fra FU – v/OB/PJR

Ansøgninger til talentpuljen v/OB+PJR.

Ansøgning fra Thurø Boldklub flyttes til næste møde

Udlevering af indkøbte IPads v/JFP.  Blev udleveret til alle tilstedeværende. De øvrige medlemmer kan afhente deres maskiner på Kultur- og Fritidsforvaltningen v. Åse Skov.

Orientering om henvendelse til Borgmester Bo Hansen vedr. Idrætsfesten i 2019 v/PJR. Intet aftalt, vi afventer at høre nærmere. Orientering om afholdt møde med privat kursusudbyder, Hans Sørensen + Johan Fallby.  SIS takker for informationen og vil senere vende tilbage, hvis behov opstår.

Der er materialer, PC´er+Skærm+Mobiltelefon, i overskud fra sportsfestival 2017. Disse vil blive tilbudt klubberne (køb) ved indlæg på SIS-hjemmesiden.

 

  1. Nyt om faciliteter – FOU v/JFP/JK

Folkeoplysningsudvalget behandler oplæg den 22. august 2018 vedrørende blivende indendørs skateanlæg på Østre Havnevej.

Judo- og Aikidoklubben har fundet nye træningsfaciliteter på Østre Havnevej. Folkeoplysningsudvalget tager stilling til ansøgningen herom på mødet den 22. august 2018.

SfB har søgt råderetsaftale på den jord, hvor kunststofbanen ligger på Hellegaardsvej.

Status på nyt byggeri i forbindelse med SG-Huset. Jacob Kramer gav en visuel orientering omkring det nye byggeri i tilknytning til SG-huset og omkring Idrætscentret.

 

  1. Eventuelt

Intet

 

Næste møde, onsdag den 19. september kl. 17,00 hos Thurø Sejlklub.