Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 22. august 2016

 

Referat bestyrelsesmøde

Mandag den 22. august 2016 kl. 17.00 Idrætshallen Kirkeby

Tilstede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Jørn Hansen, Ib Oldrup, Jan Find Petersen, Bent Pedersen, Elise Hansen, Birgit Sørensen, Jacob Kramer, Niels Kildelund, Michael Bisbo, Anders Jensen, Michael Jensen

Afbud fra: Herdis Linde Jensen, Karin Olsen, Charlotte Troensegaard

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden. – PJR
  Beslutning: Godkendt
 2. Henvendelse fra Sydfyns Squash Klub /PJR
  Sydfyns Squash Klub v/ Jan Rask har henvendt sig angående støtte til Squash Center.
  Henvendelsen er en tilbagemelding på SiS´s afgørelse i brev af 13. juni 2016.
  Se vedlagte bilag, som er fremsendt af Jan Rask og svarskrivelse af 13. juni fra SIS.
  Beslutning: Den fornyede henvendelse blev drøftet på ny og bestyrelsen fastholder tidligere fremsendt skrivelse til Sydfyns Squash Klub.
 3. Idrætsfest 2017 /Aktivitetsudvalget
  Aktivitetsudvalget har udarbejdet forslag til Drejebog til Idrætsfest i Rottefælden.
  Se vedlagte bilag.
  Rottefælden skal i gang med planlægning af billetsalg. Rottefælden forespørger derfor, om det kan blive onsdag den 7. juni 2017, at der afholdes Idrætsfest.
  Beslutning: En godt udarbejdet forslag, oplægget vel modtaget. Aktivitetsudvalget bemyndiges til at arbejde videre med oplægget. Drøftelse omkring honorering til den enkelte leder, bl.a. omkring hvor mange år den enkelte skal have været leder. Rottefælden medvirker til et arrangement den 7.6.2017, til overrækkelse af idrætspriser, Foreningsprisen og Lederprisen.
 4. Flygtningebold / Aktivitetsudvalget.
  SIS behandlede på møde den 13. juni henvendelse fra Venligboerne om hjælp til Flygtningebold.
  Aktivitetsudvalget har udarbejdet forslag til retningslinjer.
  Der er fra Venligboerne netop kommet en forespørgsel på spiller fra Svendborg Volleyball Klub.
  Beslutning: Ok fra SIS til forslag til retningslinjer fra Aktivitetsudvalget om, at det startes op. Godt projekt.
 5. Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2017 – 2022/JFP
  Forslag til Svendborg Idrætspolitik 2017 – 2022 har været til udtalelse i Svendborg Idræts Samvirke, Folkeoplysningsudvalget og Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget, som alle har anbefalet, at den udsendes i høring så bredt som muligt fra den 23.maj til 17. juni 2016.
  Arbejdsgruppen til Svendborg Kommunes Idrætspolitik har drøftet høringssvar på møde den 9. august. Indstilling fra arbejdsgruppen og tilrettet Idrætspolitik er vedlagt som bilag.
  Beslutning: JFP redegjorde for de indkomne 4 høringssvar samt resultatet af behandlingen af disse i arbejdsgruppen vedrørende Idrætspolitik 2017-2021. SIS støtter arbejdsgruppens indstillinger og anbefaler disse godkendt i den videre behandling.
 1. Budget 2017. Orientering ved Jan Find Petersen – p.t. intet nyt
 1. Foreningsudvikling/JFP
  En status fra arbejdsgruppen.
  Der er modtaget 7 tilmeldinger.
  Onsdag den 24. august kl. 19,00-20,30 afholdes et fælles opstart møde for de 7 foreninger, hvor der desuden er deltagelse af konsulenter fra DIF og DGI samt Elise Hansen og Jan Find Petersen. Umiddelbart herefter sendes materiale ud til klubberne om mulighed for løbende tilmelding til udviklingsprojektet.
 1. Nyt fra Kultur og Fritid / EH
  Frivilligdag lørdag den 24. september 2016 kl. 10,00 – 15,30 et spændende program bl.a. foredrag, der snart vil blive offentliggjort i pressen. Flere tilmeldingsmuligheder, på hjemmesiden og der kan ligeledes ringes om deltagelse.  En arbejdsgruppe har lavet programmet, der kan deltage max. 220 personer. Der er personlig tilmelding for alle, der har med frivilligt arbejde at gøre.
 1. Nyt fra Forretningsudvalget – PJR/OB
  Ansøgning til talentpuljen:
  Svendborg Sund Sejlklub,1 sejler til VW i Zoom 8 jolle i Estland 2.500,-

Thurø Sejlklub, 4 sejlere i J-70 båd EM  i alt   kr. 6.000,-

Skeifa Svendborg, 3 til Nordiske Mesterskaber i Norge  i alt   kr.9.000,-

Thurø Sejlklub, deltagelse Klub-Liga fik afslag

 1. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget – JFP                                                                                                                    Der er møde onsdag den 24.8., bl.a. om indkomne høringssvar i forhold til kommunens Idrætspolitik 2017 – 2021.
 1. Nyt fra Eliterådet                                                                                                                                                      Niels Kildelund orienterede omkring udvikling med talenterne. Talentcenter I Gymnasiehallen er populært og der er stor interesse for 12-18-årige. Gode trænere. Næste møde sidst i september og det forventes, at der afholdes 4 møder årligt.
 1. Åben for tilføjelser,

Sportsakademi, Jacob Kramer informerede om den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 16. august, hvor endelige vedtægter blev godkendt. Medlem er klubberne med 3 forskellige kontingentmulighed.  Projektopstart i efteråret. Klubberne indkaldes til mere information om indmeldelse fra 1. januar 2017.

 

Sportsfestival, der har været afholdt evalueringsmøde, JK gav en kort tilbagemelding på arrangementet, med forventningen om, at det fortsætter i 2017. Referatet fra mødet sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne og tages op igen på næste møde.

 

SIS-navnet. Da forretningsudvalget ønsker at modernisere SIS´s navn og logo, anmodes alle i bestyrelsen inden næste møde at fremsende mindst 1 og op til 3 forslag til Anders Jensen

 

Sportslab. JFP orienterede om arbejdet med den elektroniske platform samt om, at udvalget ikke længere var et fast udvalg, men kunne indkaldes i forbindelse med specielle opgaver.

 1. Eventuelt

I forhold til Eliterådet vil SIS fremtidig have orientering fra dette udvalg med som punkt til SIS´s bestyrelsesmøder. I Eliteudvalget er Niels Kildelund indvalgt fra SIS.

 

Hesselager forenede sportsklubber har haft 150 års jubilæum – vi gav en pengegave i følge retningslinjer herfor.
Næste møde tirsdag den 13. september 2016 kl. 17,00 i Svendborg Golf Klub.

 

Referent

Ib Oldrup