Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Foto bestyrelsesmøde 230123

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 23.01.23

 

 

Referat

Til stede: Karin Olsen, Jan Find Petersen, Ove Boenæs, Hans Ole Olsen, Herdis Linde Jensen, Bente
Skytte, Preben Juhl Rasmussen, Rico Busk, Brian Lorenzen, Henrik Dyrebjerg, Jens Pedersen, Ib
Oldrup og Charlotte Troensegaard
Afbud: Jacob Kramer og Heidi Bruun
1. Formanden bød velkommen og dagsorden blev godkendt
2. Referat af sidste møde 29.11.2022 blev godkendt
3. Prisliste for leje af Idrætshallerne.
SIS støtter det fremlagte forslag
Pris for leje af bilokaler undersøges v. Jan Find
4. Samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Sport og Idræt i Svendborg.
Aftale blev drøftet.
Aftalen skal sikre at SIS er høringsberettiget i sager, der har generel betydning for idrætten
i kommunen.
Aftalen skal efterses efter hvert kommunalvalg.
Pkt. 3.4 de to sidste linjer slettes.
Budgetsamarbejdet bør indskrives konkret, fx i pkt. 2.6
FU udarbejder høringssvar til Kultur og Fritid.
5. Formandsmøde 9.2.2023 emner der skal drøftes.
a. Samarbejdsaftalen
b. Idrætslivets betingelser i Svendborg Kommune
c. Fritidspas
d. Besparelserne på Renoveringspuljen for klubhuse
e. Tilskud til udendørs aktiviteter fx mountainbike-spor
f. Budget 2024
g. Atletikfaciliteter til skolerne
h. Drift og status vedrørende mulig Multiarena
6. SPULT. Spult indgår i projektet om ”Børn og unges mentale sundhed” de næste 3 år.
Spult får fast kontor i det lille mødelokale til højre ved indgangen til Idrætshallen.
7. Repræsentantskabsmøde 27.3.2023
Rådhuskantinen reserveres
På valg er: Bente Skytte, villig til genvalg, Preben Juhl Rasmussen villig til genvalg, Brian
Lorenzen, villig til genvalg, Karin Olsen overvejer, Henrik Dyrebjerg villig til genvalg, Ib
Oldrup overvejer, Herdis Linde Jensen, villig til genvalg
Der arbejdes på at finde en kendt person, der kan holde et indlæg på mødet
Regnskaberne revideres i uge 5.
Der har i året været 121 ansøgninger til talentpuljen og 135 ansøgninger til kursuspuljen
(for i alt 228 personer).
8. Talentpuljen/ kursuspuljen v. Ove Boenæs

Ansøgning fra SBBC, 12 deltagere i stævne, ansøgning bevilget
Ansøgning fra Thurø Sejlklub, en enkelt sejler, ansøgning bevilget
9. Til orientering

a. Formanden fortalte om den vellykkede Prisfest på Ollerup Efterskole 20.1.2023
Idrætspolitikken skal opdateres, opstartsmøde mandag d. 11.4.2023 kl. 17.00,
bestyrelsen i SIS opfordres til at deltage

b. Jan Find orienterede om to klubber, der søger om optagelse i SIS
c. Der har ikke været afholdt møde i Eliterådet v. Heidi Bruun
d. Store Haludvalg, Henrik Dyrebjerg orienterede, referat af sidste møde 1.12.2022 på
kommunens hjemmeside.
10. Eventuelt. Jan Find orienterede om ”Benny Andersen prisen” som uddeles til en klub en
person eller flere personer, der gør noget specielt for udsatte personer.
11. Næste møde 7. marts 2023 og repræsentantskabsmøde 27.3.2023