Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk
Påskeliljer

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 23.03.21

Referat af bestyrelsesmøde i SIS d. 23.3.2021

afholdt på Teams.

 

Afbud fra Anders Jensen.

 

1.       Referat af mailmøde 16.2.2021, godkendt

2.       Dagsorden godkendt

3.       Repræsentantskabsmøde.

Mødet er udsat på ubestemt tid grundet covid-19.

Vedr. valgprocedure, formanden foreslår, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Ved lodtrækning kan det afgøres, hvem der er valgt for hhv eet / to år, det er op til dirigenten.

4.       Retningslinjer for kursustilbud.

Jan Find orienterede om at pkt. 15 i retningslinjerne er updateret i forhold til praksis. Bestyrelsen vedtog ændringsforslaget, som sendes til Folkeoplysningsudvalget til godkendelse på mødet 20.04.2021

5.       Punkt vedr. leje af idrætshaller, udsættes

6.       Tilskud til ridehaller fra Viborg, Jan Find orienterede

7.       Henvendelse fra DHF vedr. udendørsfaciliteter,

i Svbg. er man godt i gang udendørs efter corona-nedlukning

8.       Nyt fra

a.       Haludvalg, Charlotte og Henrik orienterede om 3 anlægsprojekter til Idræt og Bevægelse

og P-forhold i forbindelse med ny badminton-hal på Dronningmaen.

b.       Eliteråd, Heidi orienterede om Webinar for ledere om talentudvikling, godt 100 deltagere fra hele landet.

c.       Formanden orienterede om SPULT, og SPULT-to-go. For yderligere oplysninger se SPULT-to-go hjemmeside.                                                                                                                                                          Karin og Jan Find har haft møde med ungdomsskolen. Der afholdes møde senere, hvor det skal drøftes, hvordan SIS kan spille med i forhold til foreningerne.

Karin, orienterede om Synergien og samarbejde med Esben og Kim, som er projektledere i forhold til at aktivere ungdomsgruppen de 15-25 årige.

d.       Folkeoplysningsudvalget

Jan Find orienterede om, at udvalget havde besluttet, at de overskydende penge fra talentpuljen i 2020 på kr 140.796 sammen med budgetbeløbet til kursuspuljen for 2021 på kr 290.857 anvendes til at støtte foreninger, herunder til genstart af foreningsaktiviteter. Der er nedsat en arbejdsgruppe af Folkeoplysningsudvalget, Steen Tinning, Herdis Linde Jensen og Jan Find Petersen, som skal fremkomme med forslag til principper for pengenes anvendelse. Udvalget har suppleret sig med SIS´s formand Karin Olsen.

Forslaget skal behandles på udvalgets møde den 20.04.2021 og samtidig med uddeling af medlemstilskud.

Ikke forbrugte midler Børne- og Ungdomskorpsets kursuspulje på kr. 43.516 fordeles efter medlemstilskudsbetingelserne og samtidig med disse.

I 2020 deltog 992 børn/ unge i sommer/ efterår og vinterferieaktiviteter. I 2019 var tallet 838.

e.       Administrationen, punktet udgik, da Jens ikke kunne deltage.

9.       Facilitetsprocessen 2021. Der er ansøgt om i alt 132 mill kr. fra 18 foreninger.

Bestyrelsen vil få alle ansøgninger tilsendt sammen med et spørgeskema, hvor hvert projekts aktualitet vurderes, eventuelt ledsaget af kommentarer.

Det anbefales at læse SIS´s formålsparagraf samt kommunens Idrætspolitiks afsnit om faciliteter, idet disse to tekster er det overordnede grundlag for bestyrelsen.

10.   Ansøgning fra Lånekassen, lån til Thurø er udbetalt, der er ingen asøgninger til Talentpuljen.

11.   Evt.

Formanden gjorde opmærksom på, at alt regnskabsmateriale er udsendt tidligere, og derfor klar til repræsentantskabsmødet.

Kommende møder.

Formand og Jan Find udarbejder mødekalender.

 

Charlotte, 26.3.2021.