Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 24.02.2015

 

 

 

Til stede: Peter Bang, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Birgit Sørensen, Michael Jensen, Niels Kildelund, Elise Hansen, Anders Jensen

 

Afbud: Ove Boenæs, Preben Juhl Rasmussen, Jørn Hansen, Charlotte Troensegaard

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Regnskab 2014

De revisor underskrevne regnskaber på Lånekassen og Samvirket blev gennemgået, der er et mindre underskud på driften i Samvirket, i Lånekassen vil der indtil videre være ca. 200.000,- til udlån i 2015, ingen restancer.

JFP redegjorde for, at man fra regnskabsåret 2015 bør skille Kursus- og Talentpuljeregnskabet ud fra SIS´s regnskab, idet der er tale om Folkeoplysende midler og ikke SIS-midler.

Bestyrelsen vil derfor fremadrettet i det kommende regnskabsår arbejde for, at beskrivelsen og præsentationen af vore disponible midler i de aflagte regnskaber, skal have en anden form.

 

3. Repræsentantskabsmøde 16. marts 2015

Jfr. Valglisten skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, nuværende bestyrelse opfordres til at komme med nye kandidater til bestyrelsen til repræsentantskabsmødet.

Jan Pytlick kan ikke deltage på mødet, der arbejdes på anden løsning.

Mødet vil blive afholdt i mødelokale 5 på Rådhuset.

Det kommende Nyhedsbrev er under udarbejdelse, mangler de sidste indlæg til siderne

Aftenens program og indholdet i beretningen blev drøftet, gode ideer modtages

 

4. Idrætsfesten 2015

Idrætsfesten bliver den 18. august i Rollefælden

Udkast til arrangementet er på plads med mindre revy efter aftalen med Svendborg Kommune. Aftenens forløb blev drøftet, bl.a. revyen bør tilpasses gæsternes alder. Arbejdet fortsætter.

 

5. Nyt fra Forretningsudvalget

Ansøgninger til Talentpuljen:

Thurø Håndbold fik tildelt                                                                                       kr. 3.000,-

Thurø Boldklub U 14 og U 15 drenge pr. spiller tildelt                                      kr. 200,-

GOG Håndbold U 18 drenge og piger rejseudgifter fik tildelt                          kr. 28.000,-

Ansøgning fra ny forening Svendborg Roller Derby – godkendt

Nye tiltag på SIS hjemmeside skal kunne håndtere elektroniske ansøgninger. Godkendt kr. 10.000,- + moms til arbejdet

 

6. Nyt fra Forvaltningen

Elise tager stadig ud til foreningsmøder, senest på Thurø, det må konstateres at klubberne ikke bruger cafeterierne i tilstrækkelig grad.

Arbejder også for om der kan skabes job til seniorarbejde.

Der er bevilget LAG-midler og ved et møde i samarbejde med Kurt Sorknæs arbejdes på digital platform bl.a. i lokalområderne.

 

7.  Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Ændrede retningslinjer for kursustilskud er godkendt i Folkeoplysningsudvalget

Renoveringspuljen til klubhuse på kr. 300.000 er frigivet

Øernes Fodsport Forening godkendt i SIS

Svendborg Roller Derby godkendt – rulleskøjteløb på flad bane indendørs

Team Taasinge – indkøb cykelstativer. Bevilget 6.100 kr.

Der er lavet Voksenundervisningsundersøgelse – Svendborg ligger pænt i forhold til ressoursetildelinger

Generelle retningslinjer for tilskud er på dagsordenen torsdag – der sker ikke ændringer i principper eller i økonomisk henseende. der er udelukkende tale om  sproglige ændringer, således at formuleringerne står klarere.

 

8. Åben for tilføjelser

Ingen

 

9. Eventuelt

MJ –  Kort orientering omkring et projekt med Multibane – Fortuna Svendborg

 

 

Næste møde bliver Repræsentantskabsmødet den 16. marts, som afholdes hos Svendborg Kommune lokale 5

 

 

 

Referat

Ib Oldrup