Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 26. januar 2015

 

Referat af bestyrelsesmøde i SIS mandag den 26. januar 2015 kl. 17,00 i

Gæstekantinen Svendborg Rådhus

 

Til stede: Peter Bang, Preben Juhl Rasmussen, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Herdis Linde Jensen,  Charlotte Troensegaard, Michael Jensen, Elise Hansen, Niels Kildelund, Anders Jensen, Jan Find Petersen, Ove Boenæs, Jørgen Hansen

 

Afbud: Birgit Sørensen

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Idrætsfest og Repræsentantskabsmøde

Notat fra møde 14.1.15 med Svendborg Kommune omkring Repræsentantskabsmødet og Idrætsfesten omdelt. Oplægget blev drøftet.

Repræsentantskabsmødet afholdes 16. marts kl. 19,00, og arrangement for frivillige forventes afholdt i august måned, de tidligere tildelte kr. 25.000 overgår til Idrætsfesten.

SIS dækker udgiften til Rep. Mødet.

Repræsentantskabsmødet afholdes i Svendborg Kommunes kantine, vi forventer at Lars Erik Hornemann og Henrik Nielsen deltager.

Der arbejdes stadig på at få Nyhedsbrev ud til foreningerne.

I forbindelse med Repræsentantskabsmødet er der bl.a. valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for Erik Jørgensen og Jakob Just.  Bestyrelsen opfordres til at indstille nye kandidater til formanden og give tilbagemelding om fortsættelse som bestyrelsesmedlem.

Jvfr. Vedtægterne afholdes Repræsentantskabsmødet i marts måned, og med indkaldelse senest 3 uger før, d.v.s. senest 20. februar skal der sendes information til klubberne.

 

3. Kursuspuljen

Nye retningslinier for tilskud omdelt, efter orientering og drøftelse blev disse godkendt af bestyrelsen. 2015 er forsøgsår. Videresendes til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 

4. Talentpuljen

2 klubber Svendborg Badminton klub og Thurø Sejlklub har ønsket midler til indkøbt af materiel til brug for Talenter. Afslag – tilskud af denne karakter kan søges som lån.

 

5. Optagelse af ny forening

Team Taasinge – søgt optagelse i SIS. Godkendt.

Øernes Fodsports Foreningen – søgt optagelse, Godkendt – under forudsætning af at klubben bliver godkendt som tilskudsberettiget forening/klub på det næste møde i Folkeoplysningsudvalget.

Blanket til brug for nye foreninger godkendt, efter mindre tilretning. Lægges på hjemmesiden.

 

6. Nyt fra Forretningsudvalget

Ansøgninger til Talentpuljen:

Svendborg Badmintonklub -Talentudvikling 15 spillere a kr. 750,- pr. deltager kr. 11.250,- blev godkendt.

SfB U 13 træningsophold     kr. 200,- pr. deltager blev godkendt.

 

  1. Nyt fra Forvaltningen

Elise gav en orientering omkring arbejdsopgaver:

Ændring i organisationen med samling af personer med idrætsopgaver i samme kontor.

Møde i Gudme omkring det gl. rådhus stilles til rådighed, nedsat arbejdsgruppe der skal se på muligheder for huset

Deltagelse projektgruppe Skoleplus, foregår i Hesselager på Stokkebækskolen

Afholdt foreningsmøde i Skårup – forløb godt.

Indkaldt til foreningsmøde på Thurø  den 17. februar.

Der er orienteringsmøde omkring booking af tider i kommunale haller – den 4. februar i Svendborg Idrætscenter.

 

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Orientering omkring tildelte midler fra renoveringspuljen til private klubhuse:

kr. 14.000 til Hesselager Boldklubs klubhus.

Roklubben kr. 58.000til  isolering af etageadskillelse.

Kr. 3.500 til tårnrenovering på området v. Hellegårdsvej.

Tåsinge Fodboldklub 14.500 til klubhusbelysning.

Lokaletilskud:

Tankefuld Rideklub kr. 130.000 pr. år i lokaletilskud

 

Tved Boldklub har fået tilsagn om låneomlægning med garanti fra Svendborg Kommune. Folkeoplysningsudvalget foretager en vurdering af andre klubbers lignende behov.

 

9. Åbent for tilføjelser

Hovgård Rideklub søger lån til køb af pavillon –de  tilbydes kr. 50.000,- o/5 år, godkendt efter bemærkninger, og under forudsætning af tilfredsstillende supplerende oplysninger.

Kassereren har færdiggjort regnskabet for Samvirket 2014 og redegjorde herfor. Afventer revisorgodkendelse.

Behov for udbygning af SIS hjemmeside således at ansøgningsskemaer kan udfyldes elektronisk. – skønnet kr.  5.000 – godkendt. Ib og Jan Find arbejder videre med TrykTeam herom.

 

10. Meddelelser og 11. Eventuelt

JH: Orientering omkring den nuværende situation omkring kunststofbaner og udbygning med flere.

MJ: Orientering fra SfB  omkring Fortuna med 70-80 piger.

NK: Møde i Eliterådet omkring Team Danmark samarbejdet kører videre. Foregangsklubber vil være håndbold – svømning – sejlsport -motorcross

JF: Restbeløb tkr. 25 af puljen Årets Idrætspris er uddelt til Svendborg Ungdomsskole til Skaterprojekt.

 

Næste møde torsdag den 24. februar

 

Referat Ib Oldrup