Sport og Idræt i Svendborg – kontakt@sis-svendborg.dk

Referat af bestyrelsesmøde i SIS den 28.09.2015

 

Bestyrelsesmøde i SIS mandag den 28. september 2015 i Gæstekantinen, Svendborg Rådhus

 

 

Til stede: Preben Juhl Rasmussen, Ove Boenæs, Ib Oldrup, Bent Pedersen, Jan Find Petersen, Herdis Linde Jensen, Michael Jensen, Niels Kildelund, Elise Hansen, Anders Jensen, Charlotte Troensegaard, Karin Olsen

Afbud: Jørn Hansen, Birgit Sørensen

Uden afbud: Jakob Kramer

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Svømmehalsprojekt

Gudme Svømmeklub præsenterede Svømmehalsprojektet og gav en orientering om, hvor langt klubben er nået. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

 

3. Evaluering af Idrætsfesten

Den samlede bestyrelse gennemgik forløbet af Idrætsfesten og drøftede forskellige ideer til den fremtidige idrætsfest.

Det nedsatte udvalg vil arbejde videre i forhold til  præsentation af et oplæg vedrørende 2016, på næste bestyrelsesmøde.

 

4. Information om DIF –Rollekommuneaftale

Svendborg Kommune har modtaget kr. 200.000 til projekt – verdens mest aktive folkeskole –

i samarbejde med DIF.

Arbejde med:

Den åbne skole

Skolelab – foreningslivet og kompetenceudvikling

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af SIS,

Charlotte Troensegaard og Preben Juhl Rasmussen deltager i udvalgsarbejdet.

 

5. Revision af Idrætspolitiken

Nedennævnte 7 personer  deltager i arbejdet med revisionen af kommunens idrætspolitik. De indgår i arbejdsgruppen, hvis sammensætning kan ses på www.sis-svendborg.dk.

Bente Skytte     – GOG

Theis Bavnehøj – Ollerup Skerninge

Jan Rask           – Squash

Bent Haurby     – Egense Rantzausminde

Kim Larsen       – Gudme Svømmeklub

Karsten Isaksen – SG

Pernille Egedal  – Skårup Fodbold

 

 6. Nyt fra Forretningsudvalget

Til ansøgere vedrørende Talentpuljen er bevilget:

Thurø Sejlklub, Hobie 16, EM. m.v.                                           kr. 7.000,-

Oure Gudme IF deltagelse i Antwerp-Cup                                kr. 2.500,-

Svendborg Gymnastikforening, Tumlingafdelingen                kr. 6.000,-

 

Orientering omkring Tankefuld Rideklub, som ønsker optagelse i Dansk Ride Forbund. Der forventes snarlig besked.

 

 7. Nyt fra Forvaltningen                     

Bestyrelsen fik en nærmere orientering omkring arbejdet med den åbne skole –under dette punkt deltog Line Skov Høst fra skoleafdelingen.

SkoleLab arbejder bl.a. med:

Digital vidensplatform

-Boost den åbne skole

-Skoleidrættens Forårsfestival – samarbejde med foreningerne om læring og trivsel

-Flere andre konkrete projekter – bl.a. 3 Skoler skal være pilotskoler – indsamle viden, motivere lærerne og foreninger for at gøre det levende og dynamisk, skolerne er Vestre, Thurø og Nymarkskolen

Bilag udleveret

 

Elise orienterede omkring implementeringen af Fritidspas i foreningerne, hvor Svendborg kommune har fået kr. 150.000,-, (ligeledes er der i budgetforliget afsat kr. 100.000,- fra 2016 til børn med særligt behov). Det fremtidige arbejdet sker i samarbejde med de humanitære foreninger og foreningen Broen. Der vil blive orienteret løbende.

Sport og Uddannelse laver en hjemmeside – der orienteres nærmere

Har haft møde i Vestre Bydel på Vestre Skole – svært at samle folk i byen –godt møde

 

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget

Tankefuld Rideklub er bevilget kr. 157.000 i tilskud om årligt i relation til voksende medlemstal.

Svendborg Admirals har fået kr. 10.000 fra Partnerskabspuljen på baggrund af indgået samarbejde med Rantzausminde Efterskole.

Svendborg Admirals nyt U-14 hold har fået kr. 20.000 til hjælp til indkøb af sikkerhedsudstyr.

Der blev orienteret om Tved Bolklubs reducerede lokaletilskud pga. kommunalt bevilget låneomlægning.

 

9.  Åben for tilføjelser

Ingen

 

10. Eventuelt

Fastsatte mødedatoer:

  1. oktober i Gudmehallerne – næste bestyrelsesmøde
  2. december – julemøde
  3. marts 2016 – repræsentantskabsmøde

Der blev udleveret vingaver til bestyrelsesmedlemmer med runde fødselsdage

Bent Petersen, Herdis Linde Jensen og Niels Kildelund

 

Referat

Ib Oldrup